Chinese-English translation for "易受伤害的"

CN 易受伤害的 English translation

volume_up
易受伤害的 [yì shòu shānɡ hài de] {adj.}

CN 易受伤害的
volume_up
[yì shòu shānɡ hài de] {adjective}

易受伤害的 (also: 感光的, 敏感到, 敏感性皮肤, 敏感的)
易受伤害的 (also: 脆弱的, 敏感的, 易危的, 易受... 的攻击)