Internship offers in many countries

Czech-English translation for "náklonnost"

 

"náklonnost" English translation

Results: 1-19 of 19

náklonnost {noun}

náklonnost {f} (also: připojení, příloha)

attachment {noun}

Chápu velmi dobře náklonnost k systému sociálního a hospodářského řízení, které již prokázalo svou opodstatněnost.

I understand perfectly well the attachment to a system of social and economic management which has proven its worth.

Když jste byli v lásce odmítnuti, ne jenom že jste zaplaveni pocity romantické lásky, ale cítíte hlubokou náklonnost k tomuto jedinci.

When you've been rejected in love, not only are you engulfed with feelings of romantic love, but you're feeling deep attachment to this individual.

náklonnost {f} (also: laskavost, obliba, popularita, vlídnost)

favour {noun}

náklonnost {f} (also: inklinace, náchylnost, sklon, záliba)

inclination {noun}
sympathies {noun}

náklonnost {f} (also: dispozice)

proneness {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "náklonnost" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ještě jednou chci zopakovat moji náklonnost a nejhlubší sounáležitost s Chile.

May I reiterate once again my affection and deepest solidarity with Chile.

Tato náklonnost nám však nesmí bránit hovořit o záležitostech, které se nám nelíbí.

However, that goodwill must not order us not to speak out about things we do not like.

Naprosto postrádám náklonnost či politické sympatie k panu Chávezovi - naprosto.

I have a very clear lack of affinity or political sympathy for Mr Chávez; a complete lack.

Takže děti musí nějak vyvolat naši náklonnost a péči, a to ony dělají.

So babies have to attract our affection and our nurturing, and they do.

Promiňte mi, pane De Rosso, víte, že k vám chovám velký respekt a náklonnost, ale nemůžeme znovu rozpravu otevírat.

Excuse me, Mr De Rossa, you know that I have great respect and fondness for you, but we cannot reopen the debate.

nekritická náklonnost k používání biopaliv, s jejich vážnými následky, které už byly jasně prokázány;

the uncritical bias towards the use of biofuels, with their serious consequences that have already been widely demonstrated;

Sice jsem tehdy ke svému dítěti cítil obrovskou náklonnost, ale nebylo to nic z toho, co k němu cítím teď, o pět let později.

But what I felt towards the child at that moment was deep affection, but nothing like what I feel for him now, five years later.

Zmocnila se mě obrovská láska a náklonnost k mé ženě, s hlubokou vděčností, že máme něco, co se zdá být zdravím dítětem.

I was overwhelmed with love and affection for my wife, with deep, deep gratitude that we had what appeared to be a healthy child.

Můj dědeček byl Němec a já cítím hlubokou náklonnost k této zemi, avšak německé orgány nepochybně jednaly v tomto konkrétním případě rychle a unáhleně.

I am the grandson of a German and feel deep affection for that country, but the German authorities have clearly acted hastily and rashly in this particular case.

Pane předsedající, už od dětství mám v oblibě dort madeira a když jsem zjistil, že existuje půvabný ostrov s názvem Madeira, pojal jsem k němu trvalou náklonnost.

Mr President, ever since I was a kid, my favourite cake was madeira cake and when I discovered there was a lovely island called Madeira, I have had an affinity with it ever since.

Tyto politiky jsou zcela nezbytné a jsou aktem spravedlnosti zajišťujícím, že se Evropská unie stále drží svých hodnot a udržuje náklonnost svých občanů vůči těmto hodnotám.

These policies are an absolute must, being acts of justice ensuring that the European Union consistently sticks to its values and maintains its citizens' affection for these values.

V této sněmovně jsem známý pro svoji náklonnost Řecku a své přátelské vztahy s řeckými i kyperskými poslanci, jsem však rovněž členem nové skupiny Přátelé Makedonie.

I am known in this House and in my constituency as a strong philhellene and a friend of Greek and Cypriot MEPs alike, but I am also a member of the newly formed EP Friends of Macedonia.

A konečně, jak již bylo také zmíněno, bez ohledu na naše přátelství a vzájemnou náklonnost a bez ohledu na naše dobré vztahy, existují věci, na které nemůžeme přistoupit.

Finally - and this has also already been mentioned - regardless of our friendship and mutual affection and regardless of our good relationship, there are certain things that we cannot accept.
 

Suggest new Czech to English translation

Are there any words missing in the Czech-English dictionary? Do you know of any additional translations for a specific word or phrase? Then add your Czech to English translation right here.

CzechCzech

Latest word suggestions by users: wainwright, wingspread, hypocenter, chirography, clingstone

Similar words

More translations in the Thai-English dictionary.