CS souhlas
play_circle_outline
{masculine}

souhlas (also: dohoda, domluva, kontrakt, shoda)
Tento souhlas naznačuje, že sociální dialog může přinést konkrétní výsledky.
This agreement indicates that social dialogue can bring concrete results.
Musí tuto dohodu ratifikovat, a pokud souhlas odmítne, žádná dohoda prostě nebude.
It has to ratify this agreement and if consent is refused, there is simply no agreement at all.
Proto si myslím, že je vhodné, aby Parlament s touto dohodou vyslovil souhlas.
I therefore think it is right for Parliament to approve this agreement.
souhlas (also: schválení, uznání)
Tento souhlas budeme muset udělit s velkou pečlivostí a svědomitostí.
We will need to be very careful and conscientious in giving that approval.
Mám rovněž jednu doplňující otázku: Bude tento souhlas platný ve všech zemích EU?
I also have a subsidiary question: will this approval be valid in all EU countries?
Tato iniciativa poslanců Evropského parlamentu si nicméně zasluhuje souhlas a podporu.
Nonetheless, this initiative of MEPs deserves approval and support.
souhlas (also: svolení)
Použitím těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací.
By using these features, you consent to the transmission of this information.
Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací.
By using the software, you consent to the transmission of this information.
Souhlas se netýká konkrétních opatření k provedení posílené spolupráce.
The consent does not concern specific measures implementing enhanced cooperation.
souhlas (also: přejímka, přijetí)
Pak se nám pro něj podaří získat souhlas na vnitrostátní úrovni.
Then, we will succeed in gaining acceptance for it at a national level.
Souhlas s navýšením rozpočtu o 2,9 % je již značný kompromis.
The acceptance of the 2.9% budget increase is a very broad compromise already.
S ohledem na to by neměla být vnímána jako souhlas EU s politickým režimem na Fidži.
Bearing that in mind, it should not be seen as a sign of EU acceptance of the political regime in Fiji.
souhlas (also: konsenzus, shoda)
Domnívám se však, že pokud jde o důležitost projektu, jde o jednohlasný souhlas.
However, I consider that there is in fact a consensus among us on the strategic nature of this project.
Podle Lisabonské smlouvy potřebuje Rada souhlas Parlamentu, aby došla ke konečnému konsenzu.
Under the Treaty of Lisbon, the Council requires Parliament's agreement to reach a final consensus.
Evropský parlament by měl jednoznačně prohlásit, že nepanuje žádný souhlas ohledně racionalizace politiky soudržnosti.
The European Parliament should say clearly that there is no consensus on rationalisation of the cohesion policy.
souhlas (also: ano, jo, no)
Soudím, že i maďarský ministr naznačuje souhlas.
The Hungarian minister's body language is also saying yes.
Současně však může vyjádřit pouze souhlas, nebo nesouhlas.
At the same time, however, it can only say yes or no.
Už jsem upozornila na to, že můj souhlas se změnou rozpočtu Parlamentu je souhlasem podmíněným.
I have already pointed out once that my 'Yes' to the amendment of the parliamentary budget is a conditional one.
souhlas
To vyžaduje souhlas Evropského parlamentu, nikoli pouhé konzultace.
This requires the assent of the European Parliament rather than simple consultation.
. - (PT) Evropský parlament "dává souhlas se závěrem dohody"...
. - (PT) The European Parliament 'gives its assent to the conclusion of the agreement' ...
Co budeme dělat, pokud Moskva a Peking nedají svůj souhlas?
What do we do if Moscow and Beijing do not grant their assent?
souhlas (also: schválení)
Nebyl to 100 % souhlas, dokonce ani částečný souhlas s tím, že by měla tvořit pracovní základnu.
This was not a 100% endorsement nor even a partial endorsement that this should form a working basis.
Souhlas Evropské komise se zahájením takových jednání by mohlo získat Srbsko.
Serbia is on course to receive an endorsement from the European Commission to start such negotiations.
Unie potřebuje souhlas svých občanů a nová smlouva je k tomu vhodnou příležitostí.
The Union needs the endorsement of its citizens, and the new Treaty offers good opportunities for this.
souhlas (also: pochvala, schválení)
souhlas (also: požehnání)
souhlas (also: homologace, ověření, ratifikování, schválení)
souhlas (also: dohoda, shoda, smlouva)
Podle zprávy OSN Gruzie vyslovila souhlas s pozastavením letů UAV nad Abcházií.
According to the UN report, Georgia has agreed to suspend UAV flights over Abkhazia.
(Sněmovna vyjádřila řečníkovi souhlas potleskem vstoje.)
(The House accorded the speaker a standing ovation.)
Podle mého kolegy, poslance, který hovořil o Skotsku, předpokládaný souhlas řeší problém.
According to my fellow Member who spoke about Scotland, presumed consent solves the problem.
souhlas (also: potlesk)
souhlas (also: sbíhání, shoda, souběh, souběžnost)
souhlas
Radu Evropy naopak diskredituje její neustálý tichý souhlas s ruskou autoritářskou vládou.
Conversely, the Council of Europe is discredited by its continued acquiescence towards Russia's authoritarian government.

trending_flat
"s"

souhlas
Použitím těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací.
By using these features, you consent to the transmission of this information.
Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací.
By using the software, you consent to the transmission of this information.
Souhlas se netýká konkrétních opatření k provedení posílené spolupráce.
The consent does not concern specific measures implementing enhanced cooperation.

Context sentences for "souhlas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechAby byl můj souhlas řádně zaznamenán, předkládám toto vysvětlení hlasování.
To place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
CzechDůkazem je souhlas, s nímž se tento kompromis setkal u všech zúčastněných.
Proof of this is the welcome the compromise has received from all those involved.
Czech(SK) Vyjadřuji svůj souhlas s daným návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě.
(SK) I agree with this draft recommendation of the European Parliament to the Council.
CzechNyní máme rozhodnout jen to, zda máme udělit souhlas s posílenou spoluprací.
Now, we need only to decide whether we should agree on enhanced cooperation.
CzechJe možné, že nástroj Device Stage potřebuje váš souhlas se stažením informací o zařízení.
Device Stage might need your permission to download information about your device.
CzechUž nás unavuje poslouchat, že toto všechno je nemožné a že potřebujeme jednomyslný souhlas.
We are tired of hearing that all of this is impossible and that we need unanimity.
CzechOdesláním díla na tuto adresu vyjadřujete svůj souhlas s Podmínkami používání.
By emailing your work to this address, you agree to the Terms of Use.
Czech(DE) Paní předsedající, chtěla bych vyjádřit souhlas s paní Morin-Chartierovou.
(DE) Madam President, I would like to agree with Mrs Morin-Chartier.
CzechJsem tedy přesvědčena, že předchozí souhlas by měl být spíše pravidlem než výjimkou.
Thus I believe that this prior authorisation should be the rule rather than the exception.
CzechPane předsedající, předně bych chtěl vyjádřit souhlas s tím, co řekla Esther.
Mr President, can I first of all support what Esther has just said.
CzechZ finančního hlediska je nejlepší získat souhlas zdravotní pojišťovny.
In financial terms, your best course of action is to obtain authorisation.
CzechTo je návrh, pro který se pokusíme získat souhlas v Evropské radě.
That is the proposal that we will try to get approved in the European Council.
CzechFrancie k dnešnímu dni vyslovila souhlas s tím, že na svém území přijme téměř 100 uprchlíků.
To date, France has agreed to resettle almost 100 refugees on its territory.
CzechDříve jste vyjádřila souhlas s panem Gualtierim v otázce sdružování a sdílení.
Earlier, you agreed with Mr Gualtieri about pooling and sharing.
Czech(DE) Pane předsedající, chtěla bych vyjádřit souhlas s panem Verhofstadtem.
(DE) Mr President, I would first like to agree with Mr Verhofstadt.
CzechVnitřně cítím, že v případě hospitalizace pacienta je správné předchozí souhlas požadovat.
My instinct is that, for in-patient hospital care, it is fair to have prior authorisation.
CzechAby výrobci mléka přežili, musíme nyní dát souhlas ke zvýšení kvót.
In order to survive we need to give permission for quota increases now.
CzechProto chci, aby mí občané měli možnost vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas.
That is why I want my citizens to be able to agree or disagree.
CzechVážený pane předsedající, nejdříve bych chtěl vyjádřit úplný souhlas s tím, co právě řekl pan Sumberg.
Mr President, firstly can I completely concur with what Mr Sumberg has just said.
CzechVzhledem k současnému rozhodnějšímu projevu odhodlání jsem vyslovil svůj souhlas.
I am voting in favour as there is now greater commitment.