Daily language articles on LexioPhiles

Czech-English translation for "souhlas"

 

"souhlas" English translation

Results: 1-37 of 158

souhlas {noun}

souhlas {m} (also: dohoda, shoda, smlouva, domluva)

agreement {noun}

Tento souhlas naznačuje, že sociální dialog může přinést konkrétní výsledky.

This agreement indicates that social dialogue can bring concrete results.

Z důvodů, které jsem uvedl, chválím zpravodaje a vyjadřuji svůj souhlas.

For the reasons I have stated, I commend the rapporteur and express my agreement.

Proto si myslím, že je vhodné, aby Parlament s touto dohodou vyslovil souhlas.

I therefore think it is right for Parliament to approve this agreement.

Jinak Parlament nebude moci vyslovit souhlas s dohodou o programu TFTP.

Otherwise, Parliament will remain unable to agree to a TFTP agreement.

Dle mého názoru to však nestačí k tomu, abychom s dohodou v této chvíli vyslovili souhlas.

However, in my opinion, it is in no way sufficient for us to approve this agreement now.

souhlas {m} (also: přejímka, přijetí)

acceptance {noun}

Pak se nám pro něj podaří získat souhlas na vnitrostátní úrovni.

Then, we will succeed in gaining acceptance for it at a national level.

Souhlas s navýšením rozpočtu o 2,9 % je již značný kompromis.

The acceptance of the 2.9% budget increase is a very broad compromise already.

S ohledem na to by neměla být vnímána jako souhlas EU s politickým režimem na Fidži.

Bearing that in mind, it should not be seen as a sign of EU acceptance of the political regime in Fiji.

Jsem přesvědčena, že pokud chceme stavět na této technologii, která by mohla být součástí řešení, pak musíme mít souhlas veřejnosti.

I think if we want to build on this technology, which could be part of the solution, we need public acceptance.

Bohužel nezískáme souhlas společnosti ke zvýšení těchto norem, pokud nezajistíme, že jsou řádně financovány.

Unfortunately, we will not gain the acceptance of society for raising these standards if we do not ensure that they are properly financed.

souhlas {m} (also: svolení)

consent {noun}

Použitím těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací.

By using these features, you consent to the transmission of this information.

Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací.

By using the software, you consent to the transmission of this information.

Jak můžeme od znevýhodněných, málo vzdělaných pacientů očekávat informovaný souhlas?

How can disadvantaged, poorly educated patients be expected to give informed consent?

A tak pokud chce Rada získat souhlas této sněmovny, bude muset splnit naše požadavky.

So, if the Council wants the consent of this House, it will have to meet our demands.

Parlamentní konzultace a souhlas by neměly být nástrojem se zpětnou působností.

Parliamentary consultation and consent should not be a retrospective tool.

souhlas (s) {m}

consent (to) {noun}

souhlas {m} (also: uznání, schválení)

approval {noun}

Mám rovněž jednu doplňující otázku: Bude tento souhlas platný ve všech zemích EU?

I also have a subsidiary question: will this approval be valid in all EU countries?

Nyní je na Parlamentu, aby s uzavřením tohoto protokolu vyslovil souhlas.

Now it is up to Parliament to give its approval to the conclusion of this protocol.

Jako oddaný proevropan nemohu dát této nové Evropské komisi svůj souhlas.

As a committed pro-European, I cannot give my approval to the new European Commission.

O tom svědčí rovněž všeobecný souhlas, jakému se těšila ve výboru pro krizi.

This is also demonstrated by the broad approval it has enjoyed in the Crisis Committee.

Ona na to: "Ale ty pro tohle získáš souhlas komise pro lidské subjekty."

She said, "You get the human subjects review board approval for this one."

souhlas {m} (also: ano, jo, no)

yes {noun}

Současně však může vyjádřit pouze souhlas, nebo nesouhlas.

At the same time, however, it can only say yes or no.

Soudím, že i maďarský ministr naznačuje souhlas.

The Hungarian minister's body language is also saying yes.

Už jsem upozornila na to, že můj souhlas se změnou rozpočtu Parlamentu je souhlasem podmíněným.

I have already pointed out once that my 'Yes' to the amendment of the parliamentary budget is a conditional one.

Můj souhlas by však v žádném případě neměl být vykládán jako přímá či nepřímá výzva albánskému lidu, aby vstoupil do EU.

However, my 'yes' should under no circumstances be construed as a direct or indirect call on the Albanian people to join the EU.

Tyto státy vyjádřily souhlas s novými nástroji, které Lisabonská smlouva pro formování budoucí Evropy nabízí a které dávají lidskému snažení smysl.

They have said yes to the new tools that the Lisbon Treaty offers for shaping Europe's future and giving substance to its people's aspirations.

souhlas {m} (also: shoda, konsenzus)

consensus {noun}

Podle Lisabonské smlouvy potřebuje Rada souhlas Parlamentu, aby došla ke konečnému konsenzu.

Under the Treaty of Lisbon, the Council requires Parliament's agreement to reach a final consensus.

Domnívám se však, že pokud jde o důležitost projektu, jde o jednohlasný souhlas.

However, I consider that there is in fact a consensus among us on the strategic nature of this project.

Evropský parlament by měl jednoznačně prohlásit, že nepanuje žádný souhlas ohledně racionalizace politiky soudržnosti.

The European Parliament should say clearly that there is no consensus on rationalisation of the cohesion policy.

Jednohlasný souhlas při hlasování v parlamentním výboru je důkazem toho, že mezi poslanci EP, kteří se tímto problémem nejvíce zabývají, panuje ohledně tohoto požadavku shoda.

The unanimous vote in the parliamentary committee demonstrates the consensus on this request by the MEPs who deal most closely with this problem.

Považuji však za důležité znovu a znovu dávat najevo široký souhlas, že Evropský parlament má povinnost budovat, a navíc že tento úkol musí být realizován ve spolupráci s Komisí.

I believe that it is important to repeat again and again this strong consensus that the European Parliament has a duty to build and, moreover, this needs to be done along with the Commission.

souhlas {m} (also: schválení)

endorsement {noun}

Nebyl to 100 % souhlas, dokonce ani částečný souhlas s tím, že by měla tvořit pracovní základnu.

This was not a 100% endorsement nor even a partial endorsement that this should form a working basis.

Souhlas Evropské komise se zahájením takových jednání by mohlo získat Srbsko.

Serbia is on course to receive an endorsement from the European Commission to start such negotiations.

Unie potřebuje souhlas svých občanů a nová smlouva je k tomu vhodnou příležitostí.

The Union needs the endorsement of its citizens, and the new Treaty offers good opportunities for this.

Parlament musí být zapojen do přípravných prací, neboť konečná dohoda vyžaduje náš souhlas.

Parliament has to be involved in the preparatory work, since a final agreement requires our endorsement.

předseda Komise. - Chci potvrdit, že všechny myšlenky, s nimiž vystoupil komisař Rehn, mají moji plnou podporu a souhlas, takže nebudu opakovat to, co řekl.

President of the Commission. - I want to confirm that all the ideas put forward by Commissioner Rehn have my full support and endorsement, so I will not repeat what he said.

souhlas {m}

assent {noun}

3. To vyžaduje souhlas Evropského parlamentu, nikoli pouhé konzultace.

This requires the assent of the European Parliament rather than simple consultation.

Chci poděkovat paní komisařce za spolupráci a poslance požádat, aby při hlasování souhlas udělili.

I want to thank the Commission for their cooperation, and ask Members to vote for assent.

Stručně řečeno představují budoucnost a já doufám, že z těchto důvodů udělí poslanci svůj souhlas.

In short, they are the future and I hope, on that basis, Members will give their assent.

písemně. - (PT) Evropský parlament "dává souhlas se závěrem dohody"...

in writing. - (PT) The European Parliament 'gives its assent to the conclusion of the agreement' ...

Co budeme dělat, pokud Moskva a Peking nedají svůj souhlas?

What do we do if Moscow and Beijing do not grant their assent?

souhlas {m}

okay {noun}

souhlas {m} (also: požehnání)

blessing {noun}

souhlas {m} (also: shoda, sbíhání, souběh, souběžnost)

concurrence {noun}

souhlas {m} (also: potlesk)

applause {noun}

souhlas {m} (also: dohoda, shoda, smlouva)

accord {noun}

souhlas {m} (also: pochvala, schválení)

approbation {noun}

souhlas {m} (also: homologace, ověření, ratifikování, schválení)

homologation {noun}

souhlas {m}

acquiescence {noun}

Radu Evropy naopak diskredituje její neustálý tichý souhlas s ruskou autoritářskou vládou.

Conversely, the Council of Europe is discredited by its continued acquiescence towards Russia's authoritarian government.
 

Similar translations

Similar translations for "souhlas" in English

 

Context sentences

Context sentences for "souhlas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Nyní máme rozhodnout jen to, zda máme udělit souhlas s posílenou spoluprací.

Now, we need only to decide whether we should agree on enhanced cooperation.

Aby byl můj souhlas řádně zaznamenán, předkládám toto vysvětlení hlasování.

To place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.

(SK) Vyjadřuji svůj souhlas s daným návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě.

(SK) I agree with this draft recommendation of the European Parliament to the Council.

Důkazem je souhlas, s nímž se tento kompromis setkal u všech zúčastněných.

Proof of this is the welcome the compromise has received from all those involved.

Je možné, že nástroj Device Stage potřebuje váš souhlas se stažením informací o zařízení.

Device Stage might need your permission to download information about your device.

Z finančního hlediska je nejlepší získat souhlas zdravotní pojišťovny.

In financial terms, your best course of action is to obtain authorisation.

Vnitřně cítím, že v případě hospitalizace pacienta je správné předchozí souhlas požadovat.

My instinct is that, for in-patient hospital care, it is fair to have prior authorisation.

Jsem tedy přesvědčena, že předchozí souhlas by měl být spíše pravidlem než výjimkou.

Thus I believe that this prior authorisation should be the rule rather than the exception.

Odesláním díla na tuto adresu vyjadřujete svůj souhlas s Podmínkami používání.

By emailing your work to this address, you agree to the Terms of Use.

Už nás unavuje poslouchat, že toto všechno je nemožné a že potřebujeme jednomyslný souhlas.

We are tired of hearing that all of this is impossible and that we need unanimity.

(DE) Paní předsedající, chtěla bych vyjádřit souhlas s paní Morin-Chartierovou.

(DE) Madam President, I would like to agree with Mrs Morin-Chartier.

Francie k dnešnímu dni vyslovila souhlas s tím, že na svém území přijme téměř 100 uprchlíků.

To date, France has agreed to resettle almost 100 refugees on its territory.

(DE) Pane předsedající, chtěla bych vyjádřit souhlas s panem Verhofstadtem.

(DE) Mr President, I would first like to agree with Mr Verhofstadt.

Aby výrobci mléka přežili, musíme nyní dát souhlas ke zvýšení kvót.

In order to survive we need to give permission for quota increases now.

Pane předsedající, předně bych chtěl vyjádřit souhlas s tím, co řekla Esther.

Mr President, can I first of all support what Esther has just said.

To je návrh, pro který se pokusíme získat souhlas v Evropské radě.

That is the proposal that we will try to get approved in the European Council.

Dříve jste vyjádřila souhlas s panem Gualtierim v otázce sdružování a sdílení.

Earlier, you agreed with Mr Gualtieri about pooling and sharing.

Proto chci, aby mí občané měli možnost vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas.

That is why I want my citizens to be able to agree or disagree.

Pane předsedající, chtěl bych vyjádřit souhlas s předchozím řečníkem.

Mr President, I would like to agree with the previous speaker.

Například každý, kdo chce studovat právo nebo žurnalistiku, musí získat souhlas vládních orgánů.

For example, anyone wishing to study law or journalism must be approved by the ruling authorities.
 

Suggest new Czech to English translation

Are there any words missing in the Czech-English dictionary? Do you know of any additional translations for a specific word or phrase? Then add your Czech to English translation right here.

CzechCzech

Latest word suggestions by users: wainwright, wingspread, hypocenter, chirography, clingstone

Similar words

More in the English-Dutch dictionary.