Internship offers in many countries

Czech-English translation for "zvednout"

 

"zvednout" English translation

Results: 1-31 of 37

zvednout {verb}

zvednout {vb} (also: nadnášet, nadzdvihnout, napřímit, podnítit)

Můžete, prosím, zvednout ruku všichni, kdo máte děti?

Can I please just see a raise of hands for how many of you have children in this room today?

Svým studentům vždy říkám: "Pokud zrovna hrajete klamavou kadenci, nezapomeňte zvednout obočí, aby to všichni věděli."

I always tell my students, "If you have a deceptive cadence, be sure to raise your eyebrows. ~~~ Then everybody will know."

Pokud máte konkurenční státy s různou úrovní daní, pak můžete vlastní daně zvednout jen do určité míry, než začnou peníze odcházet do zahraničí.

If you have competing states with different tax levels, then you can only raise your tax to a certain level before your money starts going abroad.

Abych mohl nejen já, ale i řada dalších poslanců pro výsledek dohodovacího řízení zvednout ruku, chci slyšet jasnou odpověď na mojí otázku.

So that not only myself but also many other Members of this Parliament can raise their hands in favour of the result of the conciliation procedure, I want to hear a clear answer to my question.

zvednout {vb} (also: nadnést, nadzdvihnout, nadzvednout, povzbudit)

Bylo velmi těžké je zvednout, ale abych byl upřímný, bylo ještě těžší je tam nechat!

It was very difficult to lift, but to be honest it was even more difficult to leave it!

Ale ve skutečnosti nemusí, protože se to zvládne zvednout samo.

But he doesn't need to, because it manages to lift itself up on its own.

Provádíme toto s gelem, takže můžete zvednout gelový materiál.

And we actually do this with a gel so that you can lift the gel material.

O dva týdny později můžeme tento orgán zvednout, vypadá jako játra, můžeme jej uchopit jako játra, vypadá jako játra, ale neobsahuje žádné buňky.

Two weeks later, we basically can lift this organ up, it feels like a liver, we can hold it like a liver, it looks like a liver, but it has no cells.

Myslím si, že se všemi problémy ve vědě, jednou z nejlepších věcí, kterou můžeme udělat, je zvednout víko, ohmatat si mechanismy a zahledět se do nich.

And I think, with all of the problems in science, one of the best things that we can do is to lift up the lid, finger around in the mechanics and peer in.

zvednout {vb} (also: zdvihnout)

zvednout {vb} (also: vyvýšit)

zvednout {vb} (also: dávit se, zdvihnout)

zvednout {vb} (also: zdvihnout)

zvednout {vb} (also: vyzvednout, zachytit, získat)

Potřebujeme Radu, Parlament, Unii, v níž může zvednout telefon kdokoli v Radě, protože je schopen poskytnout kompetentní odpověď a kompetentní řešení.

We need a Council, a Parliament, a Union in which anyone can pick up the phone at the Council, because he or she is able to give a competent answer and a competent solution.

Ačkoliv jsme se přeli o nelisabonské aspekty zprávy, tak co se týče lisabonských aspektů, odvedl Richard Corbett skvělou práci a mně skutečně už jen stačilo zvednout taktovku.

Although we have had controversy over the non-Lisbon aspects of the report, Richard Corbett did an excellent job in terms of the Lisbon aspects and I really only had to pick up the baton.

zvednout {vb} (also: vytlačit, vztlačit)

zvednout {vb}

Myslím si, že se všemi problémy ve vědě, jednou z nejlepších věcí, kterou můžeme udělat, je zvednout víko, ohmatat si mechanismy a zahledět se do nich.

And I think, with all of the problems in science, one of the best things that we can do is to lift up the lid, finger around in the mechanics and peer in.

zvednout {vb} (also: vzlétnout)

 

Similar translations

Similar translations for "zvednout" in English

 

Context sentences

Context sentences for "zvednout" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Což ale ve skutečnosti nepotřebuje, protože, se znovu dokáže sám zvednout.

But it doesn't really need it, because it, again, sort of manages to pull itself up.

A i když to není tak výmluvné - a to není - může vám to zvednout náladu na celý den.

And even if it's not that eloquent -- and it's not -- it can still really make your day.

Dostanu tu hodnou paní v prádelně, která vždy ví jak zvednout náladu.

I'll get that lady at the laundromat who always seems to know what being nice is.

Výtečně. A nyní, ti z vás, komu je víc než 25, můžete zvednout ruku, pokud na ní nosíte hodinky?

Now, those over 25, could you put your hands up if you're wearing your wristwatch?

Provádíme toto s gelem, takže můžete zvednout gelový materiál.

And we actually do this with a gel so that you can lift the gel material.

Pane předsedající, nebyl jsem si toho vědom - domníval jsem se, že stačí v pravou chvíli zvednout ruku.

Mr President, I was unaware of that - I thought you could just wave at the appropriate moment.

Můžete zvednout ruku, jestli nosíte brýle nebo čočky, nebo jste absolvovali laserovou korekci?

Could you put your hand up if you wear glasses or contact lenses, or you've had laser refractive surgery?

Můžete, prosím, zvednout ruku všichni, kdo máte děti?

Can I please just see a raise of hands for how many of you have children in this room today?

A někdo by se měl zvednout a říci: "Jednou z těch frustrujících věcí je, že to byla zjednodušující diskuze."

And someone stood up to say that one of the frustrating things is that it's been a simplistic debate.

Podle sady cílů EU se procento pro potřeby pomoci má zvednout na 0,7 % HDP, a to do roku 2015.

According to the EU targets set, the percentage figure for aid needs to rise to 0.7% of GNP by the year 2015.

Má-li Evropa "zvednout těžké břemeno" a provést takovou zásadní změnu, musí pro to mít správné nástroje.

If Europe is to do the 'heavy lifting' to deliver such fundamental change, it needs the right tools to do that job.

Pane předsedající, máte nepochybně pravdu, že jako předsedající se můžete zvednout ze židle a zasedání se přeruší.

Mr President, it is undoubtedly true that you, as President, could leave the chair and the Assembly would be suspended.

Já bych zde musela zvednout ruce obě.

I should put both hands up in that regard.

Zisky lze zvednout krátkodobě tak, že vedení ve společnostech zvýší míru rizika prostřednictvím nižšího vlastního kapitálu.

Profits can be increased in the short term by the management raising the risk level in the companies by means of lower equity.

A co takhle problém spočívající v tom, jak zvednout šachovou figurku, obratně s ní zacházet a položit ji zpátky na šachovnici?

What about the problem of picking up a chess piece, dexterously manipulating it and putting it back down on the board?

Pokud máte konkurenční státy s různou úrovní daní, pak můžete vlastní daně zvednout jen do určité míry, než začnou peníze odcházet do zahraničí.

If you have competing states with different tax levels, then you can only raise your tax to a certain level before your money starts going abroad.

O dva týdny později můžeme tento orgán zvednout, vypadá jako játra, můžeme jej uchopit jako játra, vypadá jako játra, ale neobsahuje žádné buňky.

Two weeks later, we basically can lift this organ up, it feels like a liver, we can hold it like a liver, it looks like a liver, but it has no cells.

A i když je třeba máme vypnuté, v každé chvíli, kdy se díváme, jak naše dítě kazí fotbal, se taky sami sebe ptáme: "Neměl bych zvednout ten telefon?

And even if they're all shut off, every minute that we're watching our kid mutilate a soccer game, we are also asking ourselves, "Should I answer this cell phone call?

Potřebujeme Radu, Parlament, Unii, v níž může zvednout telefon kdokoli v Radě, protože je schopen poskytnout kompetentní odpověď a kompetentní řešení.

We need a Council, a Parliament, a Union in which anyone can pick up the phone at the Council, because he or she is able to give a competent answer and a competent solution.

Abych mohl nejen já, ale i řada dalších poslanců pro výsledek dohodovacího řízení zvednout ruku, chci slyšet jasnou odpověď na mojí otázku.

So that not only myself but also many other Members of this Parliament can raise their hands in favour of the result of the conciliation procedure, I want to hear a clear answer to my question.
 

Suggest new Czech to English translation

Are there any words missing in the Czech-English dictionary? Do you know of any additional translations for a specific word or phrase? Then add your Czech to English translation right here.

CzechCzech

Latest word suggestions by users: wainwright, wingspread, hypocenter, chirography, clingstone

Similar words

In the English-Spanish dictionary you will find more translations.