Professional translators one click away

Danish-English translation for "erindring"

 

"erindring" English translation

Results: 1-22 of 66

erindring {noun}

erindring {en} (also: hukommelse, minde)

memory {noun}

Ifølge min erindring om forretningsordenen bør man også gøre det før afstemningen.

My own memory of the Rules is that you should do it before votes as well.

Indrømmelserne fra 3. oktober 2005 står mejslet i vores erindring.

The conciliatoriness of 3 October 2005 is engraved in our memory.

Vi husker det, og vi husker også hans nogle gange dårlige og selektive erindring om nazitiden.

We understand that, and we recall too the sometimes short and selective memory that he has of Nazism.

Med Eurostat-sagen i erindring er det vel at sætte ræven til at vogte gæssene.

With the Eurostat affair fresh in the memory, that is no doubt like setting the fox to keep the geese.

Jeg beder Dem, kære kolleger, om at iagttage et minuts stilhed til minde og erindring om vores kollega.

I would ask, ladies and gentlemen, that we observe a minute’ s silence in memory of our colleague.

erindring {en} (also: hukommelse, minde)

recollection {noun}

Min erindring er i hvert fald, at kandidaterne ikke var tilfredse med mindre.

In any case, it is my recollection that the candidates were not satisfied with anything less.

Jeg må for øvrigt sige, at som formand for denne Formandskonference har jeg samme erindring om dette som taleren.

Indeed, I must say, having chaired this Conference of Presidents, that my recollection of events tallies with what has just been said.

Men også i europæiske lande beholder man stadig en negativ erindring om tidligere nyankomne, der kom som soldater, som røvere og som en privilegeret gruppe selvstændige erhvervsdrivende.

But in European countries, too, there are unpleasant recollections of former newcomers who came as soldiers, robbers and privileged groups of businessmen and who put the people at a disadvantage.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "erindring" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Men vi forstår Deres generelle bekymring og vil have dette i erindring fremover.

However we understand your general concern and will bear it in mind for the future.

Det er derfor vores erindring eller min erindring er brolagt med rædsler.

It is a stabilising force and a benchmark for other countries and peoples.

Med julestemningen i erindring er det nu Rådets ansvar at gøre disse valg konkrete.

Recalling this Christmas spirit, Council is responsible for making these choices happen.

Vi må have dette i erindring, for det er ikke rigtig fair over for Den Europæiske Union.

We must bear this in mind as it is not really fair to the European Union.

Afslutningsvis vil jeg gerne bringe et enkelt forhold i erindring med hensyn til EURATOM.

To conclude, I should like to make a historical point regarding Euratom.

Han fremkalder en erindring om undertrykkelsen af ytringsfriheden i Sovjet-tiden.

It takes us back to the suppression of the free expression of opinion during the Soviet era.

Denne magiske erindring om det snarlige årtusindskifte giver mig kvalme.

This ritual invocation of the coming millennium makes my head spin.

Det vil jeg bede Dem have i erindring under Deres egne afstemninger!

I would ask you to take that into account when you yourselves vote!

Kampen, som krævede mange ofre, var med til at bevare forhåbningen om fred i folkets erindring.

I hope that our states, too, will equally successfully join the family of Member States.

Aktion 4 er " Aktiv europæisk erindring i hele Europa ".

Action 4 is ‘ Active European remembrance throughout Europe’.

Jeg er sikker på, at de har mødet i frisk erindring.

I am quite sure that the meeting is fresh in their minds.

Vi har skammen over det, der skete i Bosnien i frisk erindring, hvor det amerikanske indgreb blev nødvendigt.

We have before us the shame of what occurred in Bosnia, where American intervention was necessary.

De bør stemme i erindring om den engelske originaltekst.

Please vote bearing in mind the English original.

De fleste har sikkert nedbrændingen af kirker og de dermed forbundne begivenheder i Indonesien i frisk erindring.

One of these motives is religion, with Catholics being persecuted in a great many countries.

De vedrører primært aktion 4, aktiv erindring.

They mainly relate to Action 4, active remembrance.

Vores skuffelser og vores kritik er stadig i frisk erindring.

Our disappointments and our criticisms remain.

Vi har alle de forfærdelige billeder fra Ceuta og Melilla i frisk erindring, som påvirkede os i EU.

How do we expect to achieve the Millennium Development Goals if we cannot even combat poverty on our own doorstep?

På Dødens Kyst og i Rias Baixas og Rias Altas har man disse ulykker i smertelig erindring.

On the Coast of Death and in the Rias Baixas and the Rias Altas, these misfortunes are remembered even more sharply.

Der er endnu et punkt, man bør have i erindring.

There is one further point to bear in mind.

Vi har alle den alvorlige krise, der prægede de sidste måneder af den afgående Kommissions mandat, i frisk erindring.

The outgoing Commission's last few months in office were marked by the serious crisis which everyone remembers.
 

Forum results

"erindring" translation - forum results

 

Suggest new Danish to English translation

Is the Danish to English translation you were looking for missing? Are you aware of any additional translations? Use the entry fields below to suggest new entries for Danish to English.

DanishDanish

Latest word suggestions by users: flyer, drinking bout, internal, crusade, the apple does not fall far from the tree

Similar words

Have a look at the English-Dutch dictionary by bab.la.