Internship offers in many countries

Danish-English translation for "forud"

 

"forud" English translation

Results: 1-21 of 546

forud {adverb}

forud {adv.} (also: hellere, inden, tidligere, forinden)

before {adv.}

Det vil sige, at konkurrence og liberalisering går forud for harmonisering.

In other words, competition and liberalization come before harmonization.

Den regulerer kun det, der sker forud for en retssag, ikke selve retssagen.

It only regulates the settlement of disputes before they reach the courts, not in court.

Et målbevidst diplomati må gå forud for Sikkerhedsrådets medlemmers offentlige optræden.

Purposeful diplomacy must come before public appearances by the Security Council members.

for at gøre det som din Hånd og dit Råd forud havde bestemt skulde ske.

For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done.

Lægger det da på Hjerte at I ikke forud skulle overtænke hvorledes I skulde forsvare eder.

Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer:
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "forud" in English

 

Context sentences

Context sentences for "forud" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Når der er enstemmighed, går Rådets holdning forud for Kommissionens holdning.

In such cases, the Council's position takes precedence over the Commission's.

I dag kan vi desværre bekræfte vores bange anelser forud for Rådet i Barcelona.

Sadly, the fears we had prior to the Barcelona Council can now be confirmed.

Helbredsmæssige årsager må i dette tilfælde gå forud for de økonomiske overvejelser.

In this case health reasons should take priority over economic considerations.

Vores version af socialt partnerskab er på mange måder forud for den sociale dialog.

Our version of social partnership is in many ways ahead of the social dialogue.

Det kan man koble sammen med amnesti, eller man kan lade det komme forud for amnesti.

That may be linked with an amnesty, or their release may precede the amnesty.

Hr. formand, overalt i verden går humanitære aktiviteter forud for udviklingsstøtte.

Mr President, throughout the world, development aid is giving way to humanitarian aid.

For et år siden fremlagde Kommissionen et udmærket dokument forud for Lissabon.

A year ago the Commission submitted an excellent document ahead of Lisbon.

Vi støtter de principper, der er gået forud for etableringen af Samhørighedsfonden.

We support the principles that underpin the creation of the Cohesion Fund.

Forud for et møde i Det Europæiske Råd kan vi blot give udtryk for vores ønsker.

Prior to a European Council meeting, all we can do is to formulate wishes.

for at vi skulde være til Pris for hans Herlighed vi som forud havde håbet på Kristus

That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.

Situationen er således, at de militære erobringer går forud for de politiske.

The fact of the matter is that the military conquests have preceded the political ones.

Der er her tale om en europæisk forfatningskultur, især forud for udvidelsen.

I am speaking here of a European official culture, especially on the eve of enlargement.

Det er dog den optimale løsning forud for enhver militæraktion i Golfen.

That is, however, the optimum option ahead of any military engagement in the Gulf.

Jeg minder f.eks. om drøftelsen i Europa-Parlamentet forud for topmødet i Wien.

Let me remind you, for instance, of the debate in this House prior to the Vienna summit.

Hun gjorde hvad hun kunde; hun salvede forud mit Legeme til Begravelsen.

She hath done what she could: she is come aforehand to anoint my body to the burying.

Forud for EØF ' s fødsel i 1957 var Europa plaget af had og splittelse.

Prior to the birth of the EEC in 1957, Europe was bedevilled by hatred and division.

Der var lange og komplekse diskussioner i WTO forud for afgørelsen den 30. august.

The discussions in the WTO leading up to the decision of 30 August were long and complex.

Men firmaets økonomiske interesse gik forud for hensynet til beskyttelsen af borgerne.

However, the economic interests of the company outweighed the need to protect passengers.

Institutionsreformerne bør derfor så vidt muligt gå forud for det tættere samarbejde.

Therefore, whenever possible, institutional reforms must prevail over closer cooperation.

Desværre går økonomiske interesser meget ofte forud for menneskerettighedsinteresser.

All too often, unfortunately, economic interests take precedence over human rights issues.
 

Suggest new Danish to English translation

Is the Danish to English translation you were looking for missing? Are you aware of any additional translations? Use the entry fields below to suggest new entries for Danish to English.

DanishDanish

Latest word suggestions by users: flyer, drinking bout, internal, crusade, the apple does not fall far from the tree

Similar words

More in the English-Dutch dictionary.