Danish-English translation for "forud"

DA forud English translation

forud {adv.}
EN

DA forud
play_circle_outline
{adverb}

forud (also: forinden, hellere, inden, tidligere)
Mands Hovmod går forud for Fald Ydmyghed forud for Ære.
Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
Hovmod går forud for Fald Overmod forud for Snublen.
Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
Det vil sige, at konkurrence og liberalisering går forud for harmonisering.
In other words, competition and liberalization come before harmonization.

Context sentences for "forud" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishI dag kan vi desværre bekræfte vores bange anelser forud for Rådet i Barcelona.
Sadly, the fears we had prior to the Barcelona Council can now be confirmed.
DanishVores version af socialt partnerskab er på mange måder forud for den sociale dialog.
Our version of social partnership is in many ways ahead of the social dialogue.
DanishNår der er enstemmighed, går Rådets holdning forud for Kommissionens holdning.
In such cases, the Council's position takes precedence over the Commission's.
DanishHelbredsmæssige årsager må i dette tilfælde gå forud for de økonomiske overvejelser.
In this case health reasons should take priority over economic considerations.
DanishForud for et møde i Det Europæiske Råd kan vi blot give udtryk for vores ønsker.
Prior to a European Council meeting, all we can do is to formulate wishes.
DanishFor et år siden fremlagde Kommissionen et udmærket dokument forud for Lissabon.
A year ago the Commission submitted an excellent document ahead of Lisbon.
DanishDet kan man koble sammen med amnesti, eller man kan lade det komme forud for amnesti.
That may be linked with an amnesty, or their release may precede the amnesty.
DanishVi støtter de principper, der er gået forud for etableringen af Samhørighedsfonden.
We support the principles that underpin the creation of the Cohesion Fund.
DanishJeg minder f.eks. om drøftelsen i Europa-Parlamentet forud for topmødet i Wien.
Let me remind you, for instance, of the debate in this House prior to the Vienna summit.
DanishSituationen er således, at de militære erobringer går forud for de politiske.
The fact of the matter is that the military conquests have preceded the political ones.
DanishDet er dog den optimale løsning forud for enhver militæraktion i Golfen.
That is, however, the optimum option ahead of any military engagement in the Gulf.
DanishHr. formand, overalt i verden går humanitære aktiviteter forud for udviklingsstøtte.
Mr President, throughout the world, development aid is giving way to humanitarian aid.
DanishDer er her tale om en europæisk forfatningskultur, især forud for udvidelsen.
I am speaking here of a European official culture, especially on the eve of enlargement.
DanishSom altid går der en række prøvelser og behov forud for den europæiske opbygning.
As always, European integration is proceeding by a series of tests and necessary measures.
DanishDer var lange og komplekse diskussioner i WTO forud for afgørelsen den 30. august.
The discussions in the WTO leading up to the decision of 30 August were long and complex.
Danishfor at vi skulde være til Pris for hans Herlighed vi som forud havde håbet på Kristus
That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
DanishDe udgør en væsentlig bestanddel af den styrkede strategi forud for tiltrædelsen.
They are a crucial element of the reinforced pre-accession strategy.
DanishForud for EØF ' s fødsel i 1957 var Europa plaget af had og splittelse.
Prior to the birth of the EEC in 1957, Europe was bedevilled by hatred and division.
DanishHun gjorde hvad hun kunde; hun salvede forud mit Legeme til Begravelsen.
She hath done what she could: she is come aforehand to anoint my body to the burying.
DanishForud for dette havde vi haft betænkningen af De Gucht, som vi alle bør hædre.
It was preceded by the report of Mr De Gucht, which each of us should hold in great respect.