Got time to kill?

Try our Hangman game

Danish-English translation for "skilt"

 

"skilt" English translation

Results: 1-22 of 31

skilt {noun}

skilt {et} (also: bevis, signal, tegn)

sign {noun}

Det har et skilt, der bekendtgør dette, hængende udenfor, og de to køretøjer, jeg henviste til, bærer begge Kommissionens logo.

It has a sign to that effect outside and the two vehicles I referred to have Commission logos on them.

Men som De nævnte, drejer det sig om, at franske myndigheder har fjernet et skilt, som på baskisk viser vej til en banegård.

As you mentioned, however, it is about the fact that French authorities have removed a sign in the Basque language which points the way to a railway station.

Der var der nemlig et skilt, og det havde jeg aldrig før set, for jeg kom fra en kultur, hvor møder og rygning så at sige var forbundet associativt med hinanden.

There was a sign, and I had never seen that before since I came from a culture where meeting and smoking were as it were associatively linked.

I den virkelige verden ville de fleste sikkert være lidt mistænksomme ved at gå ind i en skummel bygning med et skilt med "Gratis computere!" i blinkende neon.

In the real world, most people would probably be a little suspicious about stepping into a shady-looking building with a sign that says "Free computers!" in flashing lights.

For ganske få dage siden gik jeg en tur i min hjemby, Vigo, i Galicien i den nordøstlige del af Spanien, og jeg fik lejlighed til at studere et stort skilt ved en byggeplads.

Very recently I was going for a walk around my town, Vigo, in Galicia, in the north west of Spain, when I happened to see a large works sign.

skilt {adjective}

skilt {adj.} (also: fraskilt)

divorced {adj.}

Et par kan dermed være lovligt skilt i en medlemsstat, samtidig med at de betragtes som gifte i en anden.

A couple can thus be legally divorced in one Member State while at the same time being regarded as married in another.

Problemet vedrører polakker, der tidligere har været gift med tyske kvinder, men som nu er skilt, og som behandles som pædofile.

The problem relates to Poles who were previously married to German spouses but are now divorced, and who are treated as no better than paedophiles.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "skilt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Det er en ø, der er skilt fra fastlandet af blot fem kilometer vand.

It is an island separated from the mainland by just five kilometres of water.

Og dersom hun efter at have skilt sig fra sin Mand ægter en anden bedriver hun Hor.

And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery.

Thi måske blev han derfor skilt fra dig en liden Tid for at du kunde få ham igen til evigt Eje

For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;

Men disse tre aktiviteter er lidt efter lidt blevet skilt fra hinanden for at dø en stille død.

Yet these three activities have been progressively separated to each die a slow death.

Men havneindustrien i Det Forenede Kongerige har skilt sig ud fra sine kolleger på kontinentet.

However, the United Kingdom ports industry has set itself apart from its continental counterparts.

Her ville hun have bemærket, at der på næsten hver eneste mark er et skilt med teksten: " EU, vacciner nu! "

It would have struck her that almost every field carries a poster reading: 'EU, vaccinate now! '

Når man ikke ved, hvor mange lig der ligger dernede, så er det fordi mænd og kvinder blev skilt fra hinanden.

If it is not known how many bodies there are down there, it is because men and women were separated from each other.

Det er lidt trist at se dem skilt fra, fordi de har været holdt nede i fattigdom i et langt længere tidsrum.

It is a little sad to see them excluded, because they have been left to languish in poverty for a far longer period.

Børn, der er blevet forældreløse eller skilt fra deres familier, er særligt udsatte i denne forbindelse.

As regards the Lisbon Strategy, it does not reach the right conclusions on the impact of the current situation; far from it.

Grænser, der i mange tilfælde er kunstige, og som har delt et folk midt over eller skilt det fra nabofolkene.

Frontiers are in many cases artificial and have divided some peoples internally or have separated them from their neighbours.

I må ikke spise noget deraf råt eller kogt i Vand men kun stegt over Ilden og Hoved Ben og Indmad må ikke være skilt fra.

Eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire; his head with his legs, and with the purtenance thereof.

Fattigdomsrisikoen i Unionen stiger, når kvinder og mænd bliver skilt, især i Tyskland kan det tydeligt aflæses i statistikkerne.

The risk of poverty is increased in the Union when men and women divorce, as can be seen from statistics, particularly in Germany.

Det er gået ind på nedskæringer i betalingsbevillingerne på ECU 500 millioner, men samtidig har det også skilt sig af med reserven.

It has agreed with the ECU 500m cut in payments but, at the same time, it has also got rid of the reserve.

Den skulle for længst have været revideret nu og indføjet i Maastricht-traktaten, eller vi skulle fuldstændig have skilt os af med den.

It should have been reviewed well before now and incorporated into the Maastricht Treaty or gotten rid of totally.

Hvornår forpligtes flyselskaberne til at opstille et skilt på deres disk med angivelse af rettigheder ved tab forårsaget af overbooking?

When will airlines be forced to display a notice on the desk setting out people's rights to compensation in cases of overbooking?

Denne afhængighed blev grundlagt i kolonitiden og blev konsolideret, da de tidligere kolonier blev skilt fra de europæiske hovedlande.

Those systems were established during the colonial period and have been reinforced since these former colonies became independent of their European rulers.

Jeg gik hen til dem og spurgte, hvorfor de ikke havde et skilt, hvor der stod " Fatuzzo længe leve " i stedet for skiltet med " Roth-Behrendt længe leve ".

I went up to them and asked them why they were carrying placards saying " Long live Mrs Roth Behrendt " and not " Long live Mr Fatuzzo ".

Det er ligesom en giraf med et skilt, hvor der står "hund". Bare fordi der står, at det er en hund, er det ikke ensbetydende med, at det faktisk er en hund.

It's like a giraffe wearing a name tag that says "dog." Just because it says it's a dog, doesn't mean it's actually a dog.

Befolkningen er skilt af en mur, som muligvis ikke vil stoppe fugleinfluenzaen, men som måske forhindrer folk i at bevæge sig fra det ene sted til det andet.

The peoples are separated by a barrier, which may not stop avian flu but may stop people going from one place to the other.

Hver som skiller sig fra sin Hustru og tager en anden til Ægte bedriver Hor; og hver som tager til Ægte en Kvinde der er skilt fra sin Mand bedriver Hor.

Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, committeth adultery: and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.
 

Suggest new Danish to English translation

Is the Danish to English translation you were looking for missing? Are you aware of any additional translations? Use the entry fields below to suggest new entries for Danish to English.

DanishDanish

Latest word suggestions by users: obscurantist, flyer, drinking bout, internal, crusade

Similar words

skildpadde · skildpadder · skildre · skildvagt · skilift · skille · skilles · skillevej · skilling · skilsmisse · skilt · skilte · skiltning · skiløb · skiløjpe · skimme · skimmel · skimmelsvamp · skimte · skin · skind

Moreover bab.la provides the English-Hungarian dictionary for more translations.