Search for the most beautiful word
to whip up
algolagnia

VOTE NOW

Danish-English translation for "tilbud"

 

"tilbud" English translation

Results: 1-24 of 237

tilbud {noun}

tilbud {et}

offers {pl}

Vi skal derfor alle gøre en stor indsats for, at vores tilbud bliver afbalancerede.

We must therefore all make a genuine effort to ensure that our offers are balanced.

Vi forventer ikke tilbud fra de mindst udviklede lande og andre svage og sårbare lande.

We do not expect offers from the least-developed and other weak and vulnerable countries.

Forbrugerne ønsker fortsat at kunne vælge mellem mange tilbud.

The consumer wants to continue being able to choose among the widest range of offers.

Vi har også reageret omgående og positivt med Kommissionens tilbud i forhandlingerne.

We have also responded promptly and positively, with the Commission making offers in the negotiations.

Vi bør dog ikke give tilbud, som vi ikke kan overholde.

However, we should not make offers that we cannot honour.

tilbud {et} [law]

tender {noun} [law]

Dermed har vi sikret, at det ikke altid kun er det billigste tilbud, der bliver antaget, men det bedste.

We have thus ensured that it will not always be the cheapest tender that is awarded the contract, but the most favourable.

Jeg har dog mine tvivl med hensyn til, om bestemmelserne om databeskyttelse overholdes ved elektronisk afgivelse af tilbud.

I do, though, have doubts about compliance with data protection provisions when contracts are put out to tender electronically.

For at komme uden om denne metode indhentede Kommissionen tilbud om undersøgelser, der skulle måle priserne for adgang til internettet i EU.

To overcome this methodology, the Commission called for tender for studies to measure Internet access prices in the EU.

Det praktiske aspekt heri er, at de uden denne form for anerkendelse er ude af stand til at afgive tilbud på kontrakter uden for deres eget land.

The practical aspect of it is that without this kind of recognition they are unable to tender for contracts outside their own country.

Endelig henleder programmets tilbud ansøgerlandenes opmærksomhed på denne ekstra finansieringsmulighed.

Finally, the invitations to tender relating to this programme will draw the attention of candidates to this possibility of supplementary financing.

tilbud {et} (also: forslag)

proposition {noun}

tilbud {et} (also: citat)

quotation {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "tilbud" in English

 

Context sentences

Context sentences for "tilbud" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jeg ville ønske, at De opnår, at Moskva også kommer med tilbud til sine naboer.

I would like to see you get Moscow, too, to offer its neighbours something.

Alt dette bringer os til det, som er et tilbud til Rådet og Kommissionen.

All of this leads us to make the following offer to the Council and the Commission.

Det står i skarp kontrast til USA ' s nylige tilbud til det sydlige Afrika.

This is in clear contrast to the recent offer from the United States to southern Africa.

Vi har brug for samlet at fremkomme med et klart tilbud om massiv international bistand.

We need to come together with a clear offer of massive international assistance.

Derfor ses hjælpen fra vores side også som et tilbud til befolkningen dér.

That is why we look on this assistance as an offer to the people there.

Når det toldfrie salg forsvinder, vil mange af disse tilbud naturligvis også forsvinde.

Of course when duty-free goes, many of these bargains will go with it.

Hvad angår tredje del, tager jeg imod Deres tilbud om at have det klar i morgen.

As regards the third part, I agree to your suggestion of clarifying the matter by tomorrow.

Det er mit håb, at Rådet og Kommissionen snarest muligt griber dette tilbud.

I would like to see the Council and the Commission seize this offer as quickly as possible.

Desværre har man ikke været villig til at tage imod den slags tilbud.

Unfortunately there has been no readiness to take up that kind of offer.

Deri overlades beslutningen om et fjendtligt tilbud til aktionærerne.

It leaves the decision concerning a hostile bid to the shareholders.

Hjælpen skal først og fremmest gå til skabelsen af en lokal kapacitet med mangeartede tilbud.

Aid must serve principally to create local diversified supply capacity.

Det sydafrikanske tilbud er baseret på en 12-årig overgangsperiode.

The South African offer is based on a 12 year transitional period.

Du er eneansvarlig for at honorere de tilbud, du måtte give via din kupon.

These agreements also apply to any third parties who create coupons on behalf of your business.

Ifølge kommissær Fischler går folk efter BSE igen i stigende grad efter tilbud.

According to Commissioner Fischler, people are increasingly turning to cheap supplies once more.

Som jeg nævnte før, fastholder Kommissionen sit tilbud om støtte til valgprocessen.

The Commission has maintained, as I mentioned before, its offer to support the electoral process.

Ved første øjekast er det amerikanske tilbud om markedsadgang meget ambitiøst.

At first sight, the US market access offer is indeed ambitious.

Jeg er også glad for Deres tilbud om en indbydelse til en rundbordssamtale.

I also appreciate your offer of an invitation to a round table.

Men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med det billigste tilbud.

However, that does not necessarily mean the cheapest on offer.

Det nuværende EU-tilbud dækker 89 % af importen fra Sydafrika.

The current EU offer covers 89 % of imports from South Africa.

Det er nu op til Kosovos befolkning at tage imod disse tilbud.

The path to take has been mapped out by the United Nations, in its Standards before Status policy.
 

Suggest new Danish to English translation

Is the Danish to English translation you were looking for missing? Are you aware of any additional translations? Use the entry fields below to suggest new entries for Danish to English.

DanishDanish

Latest word suggestions by users: obscurantist, flyer, drinking bout, internal, crusade

Similar words

Search for more words in the German-English dictionary.