×Did you mean: Y?

Summary

Our team was informed that the translation for "" is missing.

Translation of "" in:

en· fi

Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

Dutch-English translation for ""

Translation

"" English translation

Did you mean: Y?
 

Similar translations

Similar translations for "" in English

 

Context sentences

Context sentences for "" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Kritiek op dat standpunt zal de Commissie niet verzwakken, maar uw optreden wel.

Criticism of that position will not weaken the Commission but your actions will.

Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.

Whether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.

Wij hebben daarvoor echter meer personeel en meer gespecialiseerde mensen nodig.

We do indeed need more human resources and more specialist skill in this regard.

In de vertaling die ik te horen kreeg leek het alsof u suggereerde dat hij loog.

The interpretation I heard suggested that you were suggesting that he was lying.

Waar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.

Where modifications to legislation are taking place, they are being implemented.

De Commissie schaart zich uiteraard volledig achter deze verklaring van de Unie.

And, of course, the Commission fully supports the declaration made by the Union.

In het bankwezen en de effectenhandel vinden al veel transacties on line plaats.

Many transactions in banking and stockbrokerage are already taking place online.

Ik denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.

I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.

Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.

The next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.

- Mijnheer de Voorzitter, er is een oud gezegde: als je niet vecht, tel je niet.

Mr President, there is an old saying that if you do not fight, you do not count.

Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.

They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.

Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.

Let me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.

Maar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.

Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.

Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.

Five years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.

Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.

There are two significant points on which we disagree with the Council, however.

Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.

It is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.

Je weet toch dat ik blaasontsteking heb waardoor ik om de 2 uur naar de WC moet?

You know how I have that bladder infection and I have to get up every two hours?

Daarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.

As such, we require strict separation of the material from the three categories.

Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.

Other market areas were in a better position than prior estimates had suggested.

Europa is als grote donor tot nu toe te passief gebleven ten aanzien van Angola.

Europe, as a major donor, has so far remained too passive with regard to Angola.
 

Forum results

"" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: side effect, envelope, of, juniper, expiry date

Similar words

 ·  · 2,4,6-trinitrotolueen · 2D · 3D · à · a-al-tolletje · a.e. · A-merk · A:\-schijf · a.u.b. · Aagt

In the Czech-English dictionary you will find more translations.