×Did you mean: Y?

Summary

Our team was informed that the translation for "" is missing.

Dutch-English translation for ""

Translation

"" English translation

Did you mean: Y?
 

Similar translations

Similar translations for "" in English

 

Context sentences

Context sentences for "" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Uiteraard is een dergelijke mededeling steeds de basis voor verdere maatregelen.

Naturally a communication such as this is always the basis for further measures.

Dat is een principiële vraag, niet alleen voor Oostenrijk maar voor heel Europa.

This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.

Kritiek op dat standpunt zal de Commissie niet verzwakken, maar uw optreden wel.

Criticism of that position will not weaken the Commission but your actions will.

Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.

Whether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.

Wij hebben daarvoor echter meer personeel en meer gespecialiseerde mensen nodig.

We do indeed need more human resources and more specialist skill in this regard.

In de vertaling die ik te horen kreeg leek het alsof u suggereerde dat hij loog.

The interpretation I heard suggested that you were suggesting that he was lying.

Waar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.

Where modifications to legislation are taking place, they are being implemented.

Met het oog op onze volle agenda is het belangrijk om op tijd van start te gaan.

Given the pressure on our agenda it is important that we try to proceed on time.

De Commissie zal de verwachte extra uitgaven zo zorgvuldig mogelijk onderzoeken.

It will assess probable additional spending requirements as tightly as possible.

Het is jammer dat wij zo'n gebrekkig voorstel over zo'n belangrijke zaak kregen.

It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.

Sommigen lijken te vergeten dat de westerse democratieën niet het probleem zijn.

Some seem to forget that it is not the western democracies that are the problem.

Als rapporteur ben ik hiermee erg tevreden en ik zal u kort uiteenzetten waarom.

As the rapporteur, I am very pleased with this, and I shall explain briefly why.

We zijn ook blij dat de Unie gelden heeft vrijgemaakt voor de humanitaire steun.

We are also pleased that the Union has allocated funds for humanitarian support.

Ik hoop dat u morgen bij het debat een aantal van deze punten aan de orde stelt.

So I hope I catch your eye tomorrow in the debate and make some of these points.

Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.

Five years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.

Dat is ook al door andere sprekers gezegd en ik wil daar nog iets aan toevoegen.

This has already been said by other speakers and I should like to add something.

Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.

There are two significant points on which we disagree with the Council, however.

Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.

It is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.

Na God en gezin vertegenwoordigen volk en vaderland immers onze hoogste waarden.

Our nation and homeland are what is most sacred to us, after God and the family.

De huidige stilstand is ook te wijten aan de houding van de Raad, die dwarsligt.

One of the problems at the moment is the siege mentality adopted by the Council.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: privateer, serge, cottonwood, volatility, volatility

Similar words

 ·  · 2,4,6-trinitrotolueen · 2D · à · a-al-tolletje · A-merk · a.u.b. · Aagt · aai · aaien · aak

In the Chinese-English dictionary you will find more translations.