How to write a letter in English

Dutch-English translation for "Afghanistan"

 

"Afghanistan" English translation

Results: 1-22 of 65

Afghanistan {noun}

Afghanistan {pr.n.} [geogr.]

Afghanistan {pr.n.} [geogr.]

Aankomen in Afghanistan of Kabul, dat is intreden in een exclusieve mannenwereld.

To arrive in Afghanistan or Kabul is to enter a world that is exclusively male.

Een van de grootste menselijke rampen van onze tijd vindt plaats in Afghanistan.

One of the greatest human catastrophes of our time is taking place in Afghanistan.

We moeten echt niet tot in Afghanistan gaan om daar voorbeelden van te vinden.

We certainly do not have to go as far as Afghanistan to find examples of this.

We zijn te laat gekomen, zoals in Bosnië, zoals in Kosovo of zoals in Afghanistan.

We got there too late, just as we had in Bosnia, in Kosovo and in Afghanistan.

-- Wat er de afgelopen jaren in Afghanistan is gebeurd, is uiterst zorgwekkend.

Events in Afghanistan have been a cause for serious concern for a number of years.

Afghanistan {noun}

Afghanistan {pr.n.} [geogr.]

Afghanistan {pr.n.} [geogr.]

Aankomen in Afghanistan of Kabul, dat is intreden in een exclusieve mannenwereld.

To arrive in Afghanistan or Kabul is to enter a world that is exclusively male.

Een van de grootste menselijke rampen van onze tijd vindt plaats in Afghanistan.

One of the greatest human catastrophes of our time is taking place in Afghanistan.

We moeten echt niet tot in Afghanistan gaan om daar voorbeelden van te vinden.

We certainly do not have to go as far as Afghanistan to find examples of this.

We zijn te laat gekomen, zoals in Bosnië, zoals in Kosovo of zoals in Afghanistan.

We got there too late, just as we had in Bosnia, in Kosovo and in Afghanistan.

-- Wat er de afgelopen jaren in Afghanistan is gebeurd, is uiterst zorgwekkend.

Events in Afghanistan have been a cause for serious concern for a number of years.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Afghanistan":

 

Context sentences

Context sentences for "Afghanistan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

In de kwestie-Afghanistan hebben wij steun gegeven en besloten mee te doen.

But every American policy does not automatically have to become European policy.

Een simpel feit: je kon in Afghanistan niemand bellen om 8:30 in de avond.

One simple fact: you couldn't try to call an Afghan at 8:30 in the evening.

Laten wij het terrorisme ook eens bekijken vanuit een grot in Afghanistan.

It is no good looking at terrorism from the benches of the European Parliament.

Ten tweede is er geen militaire oplossing voor de chaos in Afghanistan.

Secondly, a military solution to the Afghan imbroglio is not possible.

Dat zal het zwaartepunt van mijn missie zijn wanneer ik in september naar Afghanistan reis.

This will be the focus of my efforts when I go there in September.

De Commissie vraagt momenteel nog eens 7 miljoen euro voor het WFP-programma voor Afghanistan.

A further EUR 7 million is now being requested by the Commission for the WFP Afghan programme.

Zonder Amerikaanse en Europese hulp zou Afghanistan niet kunnen bestaan.

Without US and EU aid the country would quite simply not exist.

De Europese Unie moet zich daarom meer met de situatie in Afghanistan bemoeien.

Greater involvement of the European Union is definitely needed.

Het is geen goede zaak dat Afghanistan de ordehandhaving op hun grondgebied aan derden overlaten.

Like the French Minister for Foreign Affairs, I do not think that this is desirable.

De overeenkomst moet zich met name richten op de eigen inbreng van Afghanistan en op duurzaamheid.

It should focus particularly on Afghan ownership and sustainability.

Maar liefst dertien landen van de Europese Unie hebben strijdkrachten naar Afghanistan gestuurd.

Thirteen European Union countries have forces deployed there.

Met steeds als slachtoffers de vrouwen, de kinderen en de mannen in Afghanistan, miljoenen in getal.

The victims have always been Afghan women, children and men – in their millions.

Zo wordt alle jongeren in Afghanistan iedere vorm van fatsoenlijk onderwijs onthouden.

They include the exclusion of the whole of Afghan youth from any form of education worthy of the name.

Het conflict in Afghanistan gaat immers met groot lijden gepaard.

Terrible suffering has been caused by this conflict.

De crisis met Afghanistan, de terreurbestrijding mag onze aandacht niet weghalen van dit deel van de wereld.

The Afghan crisis, the war on terrorism, must not distract our attention from this part of the world.

De fout dat wij in de jaren 80 en 90 Afghanistan aan zijn lot hebben overgelaten, mogen wij niet opnieuw maken.

I welcome the fact that our American friends are involving the United Nations in this way.

ECHO houdt zich in Afghanistan niet bezig met ontwikkelingssamenwerking als zodanig, maar levert humanitaire hulp.

ECHO is not carrying out development cooperation as such, but is delivering humanitarian aid.

Helaas is de algemene toestand in Afghanistan aan het escaleren, zoals we kunnen lezen in de laatste persberichten.

Unfortunately, this general state of affairs is escalating, as we can read in press reports now.

In mijn ogen kan de situatie van de vrouwen in Afghanistan alleen worden verbeterd als we de mannen erbij betrekken.

I believe that the position of women can be improved only if we involve the men.

Afgelopen zaterdag sprak ik in Teheran met de nieuwe ambassadeur van Afghanistan in de Islamitische Republiek Iran.

Last Saturday I had the opportunity to speak in Tehran with the new Afghan Ambassador to the Islamic Republic of Iran.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Even more translations in the English-Esperanto dictionary by bab.la.