Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Dutch-English translation for "bladzijde"

 

"bladzijde" English translation

Results: 1-17 of 17

bladzijde {noun}

bladzijde {de} (also: pagina, edelknaap, page)

page {noun}

Het is heel goed -- "Niveaus en trends in kindersterfte" -- behalve deze bladzijde.

It's very good -- "Levels and Trends in Child Mortality" -- except this page.

De heer Kellett-Bowman maakt vanaf de eerste bladzijde een balans op van veertig jaar.

On the very first page, Mr Kellett-Bowman summarizes the record of those forty years.

We hebben 10 cent per bladzijde bereikt, als we met grote aantallen werken.

And we've been able to achieve 10 cents a page if we run things in volume.

We hebben een knap staaltje werk verricht om tot die 10 cent per bladzijde te komen.

We actually have been able to do a pretty good job of this, at getting 10 cents a page.

Wij kunnen niet de bladzijde omslaan en doen alsof er niets gebeurd is.

We cannot just turn the page and pretend that nothing has happened.

bladzijde {de} (also: vlak, zij, zijkant, pagina)

side {noun}

Op bladzijde 6 van van vandaag staat dat mensen in Moskou zijn gearresteerd omdat zij zeggen: u201CGeorgiërs, wij zijn met jullieu201D!

On page 6 of today ’ s we read about people arrested in Moscow because they said: 'Georgians, we are on your side! '.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "bladzijde" in English

 

Context sentences

Context sentences for "bladzijde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wij moeten deze bladzijde omslaan en de Europese eenwording weer in de goede richting sturen.

The time has come to start afresh and get the European project back on track.

Wij wensen de Cypriotische kiezers van Griekse en Turkse zijde de moed om nu de bladzijde om te slaan.

We hope the Greek Cypriot and Turkish Cypriot electors will have the courage to go forward right now.

Misschien zou het verstandig zijn om een bladzijde uit het Canadese boek te kopiëren.

We might be advised to take a leaf out of Canada's book.

Mijnheer de Voorzitter, we hopen dat deze zwarte bladzijde snel kan worden omgeslagen, ook dankzij de Unie...

Mr President, we hope that this cruel chapter will soon end, thanks partly to the Union...

Ten tweede, geacht Raadsvoorzitterschap en geachte Raad in zijn geheel, was dit geen roemrijke bladzijde!

Secondly, I say to the President-in-Office and the entire Council that you have not done anything to be proud of!

Het Noordse protocol is een document van één bladzijde.

The Nordic protocol is a singlepage document.

Op de eerste bladzijde daarvan stond: in de toekomst valt niet aan bedrijfspensioenvoorzieningen te ontkomen.

The headline on the cover stated that there would, in future, be no getting away from occupational retirement provision.

Mijnheer de Voorzitter, ik zou het willen hebben over punt 4 op bladzijde 6 van de Notulen, dat aan de samenstelling van het Parlement is gewijd.

Mr President, I should like to refer to the subject of item 6, paragraph 4, of the Minutes, on the membership of Parliament.

Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, het begrotingsjaar 1996 was werkelijk geen glorieuze bladzijde in de geschiedenis van de Europese Unie.

Mr President, ladies and gentlemen, the 1996 budget year was certainly not a glorious chapter in the history of the European Union.

Dat kan werken voor een onderwerp als de droogte in Spanje, maar doet geen recht aan de complexiteit van de belangrijkste bladzijde van onze Europese geschiedenis.

What may work for the drought in Spain is at a loss to account for the complexity of the most crucial chapter of our European history.

Kan men zeggen dat de bladzijde van de oorlog is omgeslagen nu de Verenigde Staten, met de zegen van Europa, alle macht in dit land naar zich toe hebben getrokken?

Can we really say that the issue of the war has been dealt with when the European Union has given its blessing to the United States having complete control of Iraq?

De EU moet van Turkije eisen dat het de genocide op het Armeense volk erkent, zodat de historici deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid kunnen omslaan.

The EU must demand that Turkey acknowledge the Armenian genocide if historians are to be able to close this chapter of shame in the history of mankind.

Vorig jaar heeft het Parlement er zich openlijk voor ingezet om de Turkse regering ertoe te bewegen deze zwarte bladzijde in de Turkse geschiedenis publiekelijk te erkennen.

In fact, last year, Parliament openly committed itself to calling upon the Turkish government to recognise this period of its history.

Diezelfde wil om de naties tot ondergeschikte bestuurlijke regio's te degraderen komt ook tot uiting op elke bladzijde van het advies van de Commissie voor de intergouvernementele conferentie.

It is expressed again in the unbelievable excess perpetrated by the European Parliament which today in its vote on a resolution wished to cancel out the result of the free elections in Austria.
 

Forum results

"bladzijde" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Search for more words in the English-Dutch dictionary.