Search for the most beautiful word
not
confetti

VOTE NOW

Dutch-English translation for "borg"

 

"borg" English translation

Results: 1-37 of 78

borg {noun}

borg {de}

warranty {noun}

borg {de} (also: schriftelijk bevel, aanschrijving, waarborging, waarborg)

warrant {noun}

borg {de} (also: borgtocht, waarborgsom)

bail {noun}

De autoriteiten verlangden een borg van omgerekend honderdtwintigduizend euro voordat een proces kon beginnen.

The authorities demanded the payment of bail equivalent to EUR 120 000 before a proper trial could be initiated.

We hebben net je borg betaald.

We just made your bail.

Betaal zijn borg.

Bail him now.

borg {de}

vouch {noun}

Ik zeg dit omdat het Parlement de Commissie zal vragen of zij borg kan staan voor de gegevens waarop zij haar aanbeveling baseert.

I say this because Parliament will ask the Commission whether it can vouch for the data on which it bases its recommendation.

borg {de} (also: garant)

guarantor {noun}

De Commissie zal borg staan voor deze continuïteit en wij zullen het Italiaans voorzitterschap aansporen om dezelfde richting uit te gaan als wij doen.

The Commission must be the guarantor of this continuity and it will encourage and help the Italian Presidency to move with us in the same direction.

bergen {verb}

bergen [borg|geborgen] {vb} (also: waken over, hoeden, de wacht hebben, bewaren)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I kept (Simple past)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you kept (Simple past)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it kept (Simple past)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I was keeping (Past continuous)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you were keeping (Past continuous)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it was keeping (Past continuous)

bergen [borg|geborgen] {vb} (also: bewaren, vertogen, argumenteren, overhouden)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I maintained (Simple past)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you maintained (Simple past)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it maintained (Simple past)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I was maintaining (Past continuous)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you were maintaining (Past continuous)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it was maintaining (Past continuous)

bergen [borg|geborgen] {vb} (also: opslaan, bewaren, zich voorzien van, opbergen)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I stored (Simple past)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you stored (Simple past)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it stored (Simple past)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I was storing (Past continuous)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you were storing (Past continuous)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it was storing (Past continuous)

bergen [borg|geborgen] {vb} (also: besparen, uitsparen, uitwinnen, bezuinigen)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I saved (Simple past)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you saved (Simple past)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it saved (Simple past)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I was saving (Past continuous)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you were saving (Past continuous)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it was saving (Past continuous)

bergen [borg|geborgen] {vb} (also: bewaren, overhouden, onderhouden, behouden)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I preserved (Simple past)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you preserved (Simple past)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it preserved (Simple past)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I was preserving (Past continuous)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you were preserving (Past continuous)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it was preserving (Past continuous)

bergen [borg|geborgen] {v.t.} (also: onderhouden, overhouden, conserveren, bewaren)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I conserved (Simple past)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you conserved (Simple past)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it conserved (Simple past)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I was conserving (Past continuous)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you were conserving (Past continuous)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it was conserving (Past continuous)

bergen [borg|geborgen] {vb} (also: redden, behouden)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I rescued (Simple past)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you rescued (Simple past)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it rescued (Simple past)

ik borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I was rescuing (Past continuous)

jij/u (je) borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you were rescuing (Past continuous)

hij/zij/het borg (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it was rescuing (Past continuous)

bergen [borg|geborgen] {vb} (also: verstouwen, stouwen, wegbergen, inzetten)

to stow {vb}

bergen [borg|geborgen] {vb} (also: wegbergen, bewaren, inzetten, opsluiten)

borgen {verb}

borgen [borgde|geborgd] {vb} (also: garanderen, verzekeren, ervoor zorgen, beveiligen)

ik borg (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I ensure (Present)

ik borg (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I am ensuring (Present continuous)

jij/u (je) borg (gebiedende wijs)

you ensure (Imperative)

jullie borg (gebiedende wijs)

you ensure (Imperative)

borgen [borgde|geborgd] {vb} (also: waarborgen, garanderen, borg staan voor, sponsoren)

ik borg (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I guarantee (Present)

ik borg (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I am guaranteeing (Present continuous)

jij/u (je) borg (gebiedende wijs)

you guarantee (Imperative)

jullie borg (gebiedende wijs)

you guarantee (Imperative)

borgen [borgde|geborgd] {vb} (also: afgrendelen, grendelen)

ik borg (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I bolt (Present)

ik borg (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I am bolting (Present continuous)

jij/u (je) borg (gebiedende wijs)

you bolt (Imperative)

jullie borg (gebiedende wijs)

you bolt (Imperative)
 

Similar translations

Similar translations for "borg" in English

 

Context sentences

Context sentences for "borg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

De benaming staat aldus borg voor de kwaliteit en de inhoud van de fles.

So the name is a guarantee of the quality and contents of the bottle.

Alleen de plaatselijke autoriteiten kunnen borg staan voor een doeltreffende strafvervolging.

Effective prosecution can only be guaranteed by the authorities on the spot.

Een strengere concurrentiepositie staat op zijn beurt borg voor meer groei en dus meer banen.

A stronger competitive position in turn ensures more growth, and so more jobs.

Gebrekkige samenwerking staat daarentegen borg voor mislukkingen.

Inadequate cooperation, on the other hand, is a recipe for disaster.

De rapporteur heeft gezegd dat deze maatregelen borg staan voor de veiligheid van de producten.

The rapporteur has said that these measures will guarantee the safety of products.

Wat betekent dit voor de toekomst van de mensheid, waar we allemaal ingeplugd zijn in deze borg?"

What does this mean for the future of mankind, where we're all plugged into this borg?"

De plannen voor de viering gaan door... zoals burgemeester Borg vandaag onthuld heeft...

Plans continue for the city's 200th birthday...... as Mayor Borg announced today, the unveiling --

Staan ze borg voor financiële autonomie van de Europese Unie?

Do they guarantee the financial autonomy of the European Union?

Wij hebben regels nodig om borg te staan voor de vrije markt en bescherming tegen monopolies te bieden.

We need rules to safeguard the free market and to provide protection against monopolistic situations.

De huidige regelgeving staat meer dan voldoende borg voor het welzijn van de dieren tijdens het vervoer.

The current legislation is more than sufficient to safeguard the welfare of animals during transport.

Ik citeer Abraham Borg, die gisteren in dit Huis was: " met de moeten we uitkomen in Genèveu201D.

Avraham Burg, who was present in this House yesterday, once said that the roadmap had to be produced in Geneva.

Zij willen een Unie die borg staat voor levenskwaliteit en voor het soort samenleving dat zij voor ogen hebben.

They want a Union that delivers the quality of life and the type of society they desire.

Daarom vragen wij dat u borg staat voor de wijze waarop elke lidstaat het geld van de Europese burgers besteedt.

I would therefore ask you to confirm how each Member State spends the European citizens’ money.

De Commissie verzoekschriften staat met zijn praktische werk borg voor betrokkenheid van de burgers in de praktijk.

The Committee on Petitions with its practical work provides the guarantee that this proximity exists in practice.

Ik ben dan ook verheugd over wat de heer Borg zei over de aanbevelingen van de groep op hoog niveau over de handel.

I therefore welcome what Commissioner Borg said about the High Level Trade Group’ s recommendations.

Borges zei dat, "Niets is gebouwd op steen, alles is gebouwd op zand, maar we moeten bouwen alsof het zand steen was".

Borges said that "nothing is built on stone, everything is built on sand, but we must build as if the sand were stone."

Om het met Borges te zeggen, het is het zand.

As Borges would have it, it's the sand.

Het zou ook contraproductief zijn omdat een stringent beleid en begrotingsdiscipline borg staan voor duurzame groei.

It would be counter-productive, since a thorough policy and budgetary discipline are the guarantees for sustainable growth.

Ik borg dus mijn boeken op, in hun koffer, en stopte ze onder mijn bed, waar ze voor de rest van de zomer bleven zitten.

And I felt kind of guilty about this.

Arme families die in de schulden zitten lenen hun kind uit aan een schuldeiser als borg of om het bedrag terug te verdienen.

Poor families in debt give their children on loan to the creditors as deposit, or to pay off their loans.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More in the English-Hungarian dictionary.