"borg" English translation

NL

"borg" in English

NL borg
volume_up
{de}

borg (also: borgtocht, waarborgsom)
volume_up
bail {noun}
We just made your bail.
borg
volume_up
vouch {noun}
Ik zeg dit omdat het Parlement de Commissie zal vragen of zij borg kan staan voor de gegevens waarop zij haar aanbeveling baseert.
I say this because Parliament will ask the Commission whether it can vouch for the data on which it bases its recommendation.
borg
borg (also: garant)
De fabrikant staat borg voor levensmiddelen van hoge kwaliteit waar we vertrouwen in mogen hebben.
Manufacturers are the guarantors of high-quality food, in which consumers can have confidence.
Het is beter borg te staan voor een vreedzame toekomst dan gevangenen te blijven van het verleden.
It is much better to be guarantors of a peaceful future than prisoners of the past.
De Commissie zal borg staan voor deze continuïteit en wij zullen het Italiaans voorzitterschap aansporen om dezelfde richting uit te gaan als wij doen.
The Commission must be the guarantor of this continuity and it will encourage and help the Italian Presidency to move with us in the same direction.

Context sentences for "borg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe moeten echter borg staan voor afdoende steun ten behoeve van de RAR-gebieden.
However, we need to ensure that the RAC areas are adequately supported.
DutchEen strengere concurrentiepositie staat op zijn beurt borg voor meer groei en dus meer banen.
A stronger competitive position in turn ensures more growth, and so more jobs.
DutchDeze regelingen staan er borg voor dat de Unie één standpunt inneemt.
These arrangements shall ensure that the Union expresses a single position.
DutchDe rapporteur heeft gezegd dat deze maatregelen borg staan voor de veiligheid van de producten.
The rapporteur has said that these measures will guarantee the safety of products.
DutchAlleen de plaatselijke autoriteiten kunnen borg staan voor een doeltreffende strafvervolging.
Effective prosecution can only be guaranteed by the authorities on the spot.
DutchDe benaming staat aldus borg voor de kwaliteit en de inhoud van de fles.
So the name is a guarantee of the quality and contents of the bottle.
DutchWat betekent dit voor de toekomst van de mensheid, waar we allemaal ingeplugd zijn in deze borg?"
What does this mean for the future of mankind, where we're all plugged into this borg?"
DutchDe plannen voor de viering gaan door... zoals burgemeester Borg vandaag onthuld heeft...
Plans continue for the city's 200th birthday...... as Mayor Borg announced today, the unveiling --
DutchGebrekkige samenwerking staat daarentegen borg voor mislukkingen.
Inadequate cooperation, on the other hand, is a recipe for disaster.
DutchStaan ze borg voor financiële autonomie van de Europese Unie?
Do they guarantee the financial autonomy of the European Union?
DutchZij willen een Unie die borg staat voor levenskwaliteit en voor het soort samenleving dat zij voor ogen hebben.
They want a Union that delivers the quality of life and the type of society they desire.
DutchWij hebben regels nodig om borg te staan voor de vrije markt en bescherming tegen monopolies te bieden.
We need rules to safeguard the free market and to provide protection against monopolistic situations.
DutchDe huidige regelgeving staat meer dan voldoende borg voor het welzijn van de dieren tijdens het vervoer.
The current legislation is more than sufficient to safeguard the welfare of animals during transport.
DutchDaarom vragen wij dat u borg staat voor de wijze waarop elke lidstaat het geld van de Europese burgers besteedt.
I would therefore ask you to confirm how each Member State spends the European citizens’ money.
DutchIk citeer Abraham Borg, die gisteren in dit Huis was: " met de moeten we uitkomen in Genèveu201D.
Avraham Burg, who was present in this House yesterday, once said that the roadmap had to be produced in Geneva.
DutchIk ben dan ook verheugd over wat de heer Borg zei over de aanbevelingen van de groep op hoog niveau over de handel.
I therefore welcome what Commissioner Borg said about the High Level Trade Group’ s recommendations.
DutchDat zal er borg voor staan dat Wales, net als Groot-Brittannië, zijn partij zal meeblazen in ons Europa, een Europa van het volk.
That assembly will ensure that Wales, like Britain, will play a full part in our people's Europe.
DutchDe Commissie verzoekschriften staat met zijn praktische werk borg voor betrokkenheid van de burgers in de praktijk.
The Committee on Petitions with its practical work provides the guarantee that this proximity exists in practice.
DutchArme families die in de schulden zitten lenen hun kind uit aan een schuldeiser als borg of om het bedrag terug te verdienen.
Poor families in debt give their children on loan to the creditors as deposit, or to pay off their loans.
DutchWij in ons deel van het Parlement steunen de uitbreiding, omdat die borg staat voor vrede en stabiliteit op ons hele continent.
On our side of the House, we support enlargement to ensure peace and stability on our wider continent.