Internship offers abroad for English native speakers

Dutch-English translation for "borg staan voor"

 

"borg staan voor" English translation

Results: 1-22 of 53

borg staan voor {verb}

borg staan voor {vb} (also: waarborgen, garanderen, sponsoren, borgen)

De rapporteur heeft gezegd dat deze maatregelen borg staan voor de veiligheid van de producten.

The rapporteur has said that these measures will guarantee the safety of products.

Alle mensen genieten zogeheten essentiële rechten, welke borg staan voor de fundamentele bestanddelen van het leven en de persoonlijke ontwikkeling.

Every individual enjoys so-called basic rights, which guarantee the fundamental elements of life and personal development.

Het voorstel heeft niet de bedoeling de watervoorraad te beschermen, men wil alleen borg staan voor de kwaliteit van het water dat de consument geleverd wordt.

Its purpose is not to protect resources but solely to guarantee the quality of the water supplied to the consumer.

borg staan voor {vb} (also: waarborgen, garanderen, sponsoren)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "borg staan voor" in English

 

Context sentences

Context sentences for "borg staan voor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We moeten echter borg staan voor afdoende steun ten behoeve van de RAR-gebieden.

However, we need to ensure that the RAC areas are adequately supported.

Alleen de plaatselijke autoriteiten kunnen borg staan voor een doeltreffende strafvervolging.

Effective prosecution can only be guaranteed by the authorities on the spot.

De rapporteur heeft gezegd dat deze maatregelen borg staan voor de veiligheid van de producten.

The rapporteur has said that these measures will guarantee the safety of products.

Het zou ook contraproductief zijn omdat een stringent beleid en begrotingsdiscipline borg staan voor duurzame groei.

It would be counter-productive, since a thorough policy and budgetary discipline are the guarantees for sustainable growth.

Alle mensen genieten zogeheten essentiële rechten, welke borg staan voor de fundamentele bestanddelen van het leven en de persoonlijke ontwikkeling.

Every individual enjoys so-called basic rights, which guarantee the fundamental elements of life and personal development.

De Commissie zal borg staan voor deze continuïteit en wij zullen het Italiaans voorzitterschap aansporen om dezelfde richting uit te gaan als wij doen.

The Commission must be the guarantor of this continuity and it will encourage and help the Italian Presidency to move with us in the same direction.

Het Europa waaraan wij bouwen moet borg staan voor een zorgzame samenleving waarin geen plaats is voor uitsluiting en waarin ieders belang gerespecteerd wordt.

The Europe which we are building must favour an inclusive and caring society in which the interests of all must be respected.

Ten eerste zal het borg staan voor een zeer goede bescherming van de volksgezondheid en de gezondheid van dieren op basis van een gestroomlijnde, efficiënte en transparantere autorisatieprocedure.

First, it will ensure a high level of protection of human and animal health on the basis of a streamlined, efficient and more transparent authorisation procedure.

Het door de Europese Raad bereikte akkoord is het gevolg van onderhandelingen waarin de nationale belangen werden verdedigd, en niet de Europese belangen die borg staan voor de opbouw van Europa.

The agreement reached by the European Council is the result of negotiations that concentrated on the defence of national interests rather than on the defence of the process of European integration.

Deze regelingen staan er borg voor dat de Unie één standpunt inneemt.

These arrangements shall ensure that the Union expresses a single position.

De benaming staat aldus borg voor de kwaliteit en de inhoud van de fles.

So the name is a guarantee of the quality and contents of the bottle.

Een strengere concurrentiepositie staat op zijn beurt borg voor meer groei en dus meer banen.

A stronger competitive position in turn ensures more growth, and so more jobs.

Gebrekkige samenwerking staat daarentegen borg voor mislukkingen.

Inadequate cooperation, on the other hand, is a recipe for disaster.

Het is beter borg te staan voor een vreedzame toekomst dan gevangenen te blijven van het verleden.

It is much better to be guarantors of a peaceful future than prisoners of the past.

De fabrikant staat borg voor levensmiddelen van hoge kwaliteit waar we vertrouwen in mogen hebben.

Manufacturers are the guarantors of high-quality food, in which consumers can have confidence.

Staan ze borg voor financiële autonomie van de Europese Unie?

Do they guarantee the financial autonomy of the European Union?

Wij hebben regels nodig om borg te staan voor de vrije markt en bescherming tegen monopolies te bieden.

We need rules to safeguard the free market and to provide protection against monopolistic situations.

De huidige regelgeving staat meer dan voldoende borg voor het welzijn van de dieren tijdens het vervoer.

The current legislation is more than sufficient to safeguard the welfare of animals during transport.

Zij willen een Unie die borg staat voor levenskwaliteit en voor het soort samenleving dat zij voor ogen hebben.

They want a Union that delivers the quality of life and the type of society they desire.

Daarom vragen wij dat u borg staat voor de wijze waarop elke lidstaat het geld van de Europese burgers besteedt.

I would therefore ask you to confirm how each Member State spends the European citizens’ money.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Even more translations in the English-Russian dictionary by bab.la.