Professional translators one click away

Dutch-English translation for "de"

 

"de" English translation

Results: 1-21 of 87635

de {article}

de {art.} (also: 't, het, den)

the {art.}

Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.

The next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.

Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.

Let me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.

De Commissie schaart zich uiteraard volledig achter deze verklaring van de Unie.

And, of course, the Commission fully supports the declaration made by the Union.

De streefdatum van 15 oktober is serieus en dat hebben we de Amerikanen verteld.

The 15 October target date is a serious one and we have told the Americans that.

De regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.

That is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "de" in English

 

Context sentences

Context sentences for "de" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de heer Martin hartelijk bedanken.

Mr President, I should like to start by offering my sincere thanks to Mr Martin.

Waar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.

Where modifications to legislation are taking place, they are being implemented.

Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.

A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.

Je weet toch dat ik blaasontsteking heb waardoor ik om de 2 uur naar de WC moet?

You know how I have that bladder infection and I have to get up every two hours?

- Mijnheer de Voorzitter, er is een oud gezegde: als je niet vecht, tel je niet.

Mr President, there is an old saying that if you do not fight, you do not count.

Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.

They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.

Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.

Other market areas were in a better position than prior estimates had suggested.

Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.

At present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.

Maar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.

But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.

In het bankwezen en de effectenhandel vinden al veel transacties on line plaats.

Many transactions in banking and stockbrokerage are already taking place online.

Ik denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.

I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.

Binnen de context van de uitbreiding dient ook de efficiëntie verhoogd te worden.

Furthermore, there is a need to increase efficiency with a view to enlargement.

Daardoor liggen ze ook erg gevoelig bij de kiezers en de burgers in de lidstaten.

Because it is more sovereignty-sensitive it is more voter-and citizen-sensitive.

In de Turkse gevangenissen en bij de Turkse politie wordt nog steeds gefolterd.

Torture takes place routinely in Turkish prisons and at Turkish police stations.

Ook moeten wij de beoordeling van grensoverschrijdende milieueffecten verbeteren.

We likewise have to develop our assessment of cross-border environmental impact.

De consumenten keren zich massal tegen genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen.

Consumers are turning against genetically modified foodstuffs on a massive scale.

Niet verwonderlijk natuurlijk dat de regeringen botsten op essentiële onderdelen.

It therefore comes as no surprise that governments clashed on essential issues.

Piepklein gedragseconomisch detail: in Italië tellen ze de penaltypunten terug.

Tiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.

Mevrouw Lichtenberger en de heer Kohlíu010Dek stelden dit al deels aan de orde.

Some of these points have been elaborated by Mrs Lichtenberger and Mr Kohlíč ek.

Wij mogen dan ook niet zeggen dat de hervorming van de landbouw niets mag kosten.

And we also have to stop arguing that agricultural reform must not cost anything!
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

dauwdruppel · dauwen · dauwpunt · dauwworm · daveren · daverend · David · Davidster · DDR · DDT · de · de-installeren · deactiveren · deadline · dealen · dealer · dealers · debâcle · deballoteren · debat · debatten

In the English-Swedish dictionary you will find more translations.