Professional translators one click away

Dutch-English translation for "de"

 

"de" English translation

Results: 1-21 of 87914

de {article}

de {art.} (also: 't, het, den)

the {art.}

Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.

The next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.

De huidige stilstand is ook te wijten aan de houding van de Raad, die dwarsligt.

One of the problems at the moment is the siege mentality adopted by the Council.

Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.

Let me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.

We weten waar de grote Europese tirannieën van de vorige eeuw toe hebben geleid.

We know of the consequences of the great European tyrannies of the last century.

De Commissie schaart zich uiteraard volledig achter deze verklaring van de Unie.

And, of course, the Commission fully supports the declaration made by the Union.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "de" in English

 

Context sentences

Context sentences for "de" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de heer Martin hartelijk bedanken.

Mr President, I should like to start by offering my sincere thanks to Mr Martin.

Waar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.

Where modifications to legislation are taking place, they are being implemented.

Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.

A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.

Je weet toch dat ik blaasontsteking heb waardoor ik om de 2 uur naar de WC moet?

You know how I have that bladder infection and I have to get up every two hours?

Ik wil uiteraard ook de heer Harrison feliciteren met zijn schitterende verslag.

And of course I should like to congratulate Mr Harrison for his splendid report.

- Mijnheer de Voorzitter, er is een oud gezegde: als je niet vecht, tel je niet.

Mr President, there is an old saying that if you do not fight, you do not count.

Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.

They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.

Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.

Other market areas were in a better position than prior estimates had suggested.

Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.

At present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.

Maar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.

But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.

Er zijn vele manieren waarop de natuur water filtert om het te ontdoen van zout.

There are many many ways that nature filters water that takes salt out of water.

Ik denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.

I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.

In het bankwezen en de effectenhandel vinden al veel transacties on line plaats.

Many transactions in banking and stockbrokerage are already taking place online.

Zijn toenemende welvaart trekt meer en meer de aandacht van bedrijven in Europa.

Its growing prosperity is attracting increased attention from European business.

Binnen de context van de uitbreiding dient ook de efficiëntie verhoogd te worden.

Furthermore, there is a need to increase efficiency with a view to enlargement.

Daardoor liggen ze ook erg gevoelig bij de kiezers en de burgers in de lidstaten.

Because it is more sovereignty-sensitive it is more voter-and citizen-sensitive.

In de Turkse gevangenissen en bij de Turkse politie wordt nog steeds gefolterd.

Torture takes place routinely in Turkish prisons and at Turkish police stations.

Niet verwonderlijk natuurlijk dat de regeringen botsten op essentiële onderdelen.

It therefore comes as no surprise that governments clashed on essential issues.

Ook moeten wij de beoordeling van grensoverschrijdende milieueffecten verbeteren.

We likewise have to develop our assessment of cross-border environmental impact.

De consumenten keren zich massal tegen genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen.

Consumers are turning against genetically modified foodstuffs on a massive scale.
 

Forum results

"de" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: parent-teacher conference, cheating software, to redirect, antebellum, sun-worshipper

Similar words

dauw · dauwen · dauwpunt · dauwworm · daveren · daverend · David · Davidster · DDR · DDT · de · de-installeren · deactiveren · deadline · dealen · dealer · dealers · debâcle · deballoteren · debat · debatten

In the English-Turkish dictionary you will find more translations.