How to write a letter in English

Dutch-English translation for "de"

 

"de" English translation

Results: 1-21 of 89179

de {article}

de {art.} (also: 't, het)

the {art.}

De huidige stilstand is ook te wijten aan de houding van de Raad, die dwarsligt.

One of the problems at the moment is the siege mentality adopted by the Council.

Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.

The next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.

Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.

Let me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.

Bijna de helft van de wereld bestaat uit mannen, om de redenering om te draaien.

To turn the argument around, men constitute almost half the earth’ s population.

De Commissie schaart zich uiteraard volledig achter deze verklaring van de Unie.

And, of course, the Commission fully supports the declaration made by the Union.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "de" in English

 

Usage examples

Usage examples for "de" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

De Commissie zal de verwachte extra uitgaven zo zorgvuldig mogelijk onderzoeken.

It will assess probable additional spending requirements as tightly as possible.

Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de heer Martin hartelijk bedanken.

Mr President, I should like to start by offering my sincere thanks to Mr Martin.

Waar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.

Where modifications to legislation are taking place, they are being implemented.

Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.

A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.

Je weet toch dat ik blaasontsteking heb waardoor ik om de 2 uur naar de WC moet?

You know how I have that bladder infection and I have to get up every two hours?

- Mijnheer de Voorzitter, er is een oud gezegde: als je niet vecht, tel je niet.

Mr President, there is an old saying that if you do not fight, you do not count.

Helaas heb ik hierover tot nog toe in de voortgangsverslagen geen woord gelezen.

Previous progress reports have, unfortunately, had not a word to say about this.

Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.

They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.

Regelmatig valt er de stroom uit en er is geen betrouwbare energiebron aanwezig.

There are frequent power cuts and there is no secure source of energy available.

Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.

Other market areas were in a better position than prior estimates had suggested.

Dat is een belangrijk punt, waar we in de toekomst aandacht aan moeten besteden.

That is an important risk and we must draw our attention to that in future work.

Ik wil uiteraard ook de heer Harrison feliciteren met zijn schitterende verslag.

And of course I should like to congratulate Mr Harrison for his splendid report.

Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.

At present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.

Ik hoor de ogen van natuurkundigen onder jullie al rollen, maar heb even geduld.

Those of you who are physicists, I hear you rolling your eyes, but bear with me.

Bergwegen, dag en nacht, en zelfs de kronkelige Lombard Street in San Francisco.

Mountain roads, day and night, and even crooked Lombard Street in San Francisco.

Maar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.

But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.

Als u zegt: ze is pas in mei in werking getreden, dan zeg ik: de jure klopt dat.

You say that it only came into force in May, and in legal terms that is correct.

Het gaat er niet om de berggebieden te isoleren door bescherming of voorrechten.

It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.

Er zijn vele manieren waarop de natuur water filtert om het te ontdoen van zout.

There are many many ways that nature filters water that takes salt out of water.

In het bankwezen en de effectenhandel vinden al veel transacties on line plaats.

Many transactions in banking and stockbrokerage are already taking place online.
 

Forum results

"de" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: espoused, espoused, in a figurative sense, figuratively, final destination

Similar words

dauw · dauwen · dauwpunt · dauwworm · daveren · daverend · David · Davidster · DDR · DDT · de · de-installeren · deactiveren · deadline · dealen · dealer · dealers · debâcle · debat · debatten · debatteren

In the English-Portuguese dictionary you will find more translations.