Dutch-English translation for "de mate waarin"

NL de mate waarin English translation

de mate waarin
Our team was informed that the translation for "de mate waarin" is missing.

Similar translations for "de mate waarin" in English

de article
English
mate noun
waarin adverb

Context sentences for "de mate waarin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe mate waarin dat gebeurt, varieert echter van lidstaat tot lidstaat.
Nevertheless, the degree of this injustice varies according to the Member State.
DutchDat heeft vaak te maken met de mate waarin men erin slaagt werk en gezin te combineren.
This is often directly linked to how well family life and employment are reconciled.
DutchDe mate waarin mensen last hebben van MS varieert: soms hebben ze goede dagen, soms slechte.
MS affects people in different ways: some days can be good, some days can be bad.
DutchJe bent je totaal niet bewust van de mate waarin je één van deze tijdsperspectieven hebt.
Namely, the extent to which you have one of these biased time perspectives.
DutchIk heb dus geen mening over de mate waarin er sprake is van overhellen naar de ene of de andere zijde.
I have no view, then, as to whether there is bias in one direction or the other.
DutchIk heb mijn twijfels over de mate waarin de Britse regering bereid is zich in te spannen voor dit idee.
I have my doubts over just how far the UK Government will push for this idea.
DutchDe mate waarin bedrijven en particulieren zich in de schulden steken, is meer dan verontrustend.
The debt incurred by companies and private individuals is the cause of particular concern.
DutchHet huidige beleid echter beperkt de mate waarin deze hulpbronnen geëxploiteerd kunnen worden.
Current policy, however, places limits on the degree to which this resource can be exploited.
DutchIk maak me op de eerste plaats zorgen over de mate waarin de uitstoot kan worden beperkt.
My first concern is about the potential for cutting emissions.
DutchEr zijn veel vragen bij de mate waarin deze " new lands " veilig zijn voor de volksgezondheid.
It very much remains to be seen whether these New Lands will be safe in terms of public health.
DutchMilieubescherming mag, maar dan alleen in de mate waarin daardoor winst ontstaat voor de bedrijven.
Development of any kind and environmental protection are conditional upon company profits.
DutchDe kwaliteit van een democratie wordt afgemeten aan de mate waarin zij rekening houdt met minderheden.
The quality of a democracy is measured by its respect for its minorities.
DutchUiteraard bestaan er verschillen tussen de lidstaten in de mate waarin hervormingen zijn doorgevoerd.
Of course, that lack of reform varies from one Member State to another.
DutchDie is grotendeels afhankelijk van de mate waarin haar besluiten als legitiem worden ervaren.
That will depend largely on the extent to which its decisions are experienced as being legitimate.
DutchEen daarvan betrof de mate waarin traceerbaarheid mogelijk zou zijn.
One was the extent to which traceability would be possible.
DutchNiemand heeft een duidelijk en samenhangend idee van de mate waarin de georganiseerde criminaliteit is verbreid.
Nobody has a clear, coherent picture of how far organised crime actually extends.
DutchHet succes van het MKB hangt sterk af van de mate waarin de vrouwen optimaal worden geholpen.
The success of these hung to a large extent on whether or not women were receiving optimal encouragement.
DutchHet Parlement wordt echter gerespecteerd in de mate waarin het zelf ook de andere instellingen respecteert.
Parliament is respected to the extent that Parliament itself respects the other institutions.
DutchDat zal grotendeels afhangen van de mate waarin onze maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan geloofwaardig zijn.
This will of course depend on our own credibility when it comes to climate change.
DutchDe politieke veiligheid hangt af van de mate waarin extremistische groeperingen onder controle worden gehouden.
Political security is dependent on the extent to which extremist groups are kept under control.