Search for the most beautiful word
to warm
coasting trade

VOTE NOW

Dutch-English translation for "de mate waarin"

Translation

"de mate waarin" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "de mate waarin" in English

 

Context sentences

Context sentences for "de mate waarin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dat heeft vaak te maken met de mate waarin men erin slaagt werk en gezin te combineren.

This is often directly linked to how well family life and employment are reconciled.

Je bent je totaal niet bewust van de mate waarin je één van deze tijdsperspectieven hebt.

Namely, the extent to which you have one of these biased time perspectives.

De mate waarin dat gebeurt, varieert echter van lidstaat tot lidstaat.

Nevertheless, the degree of this injustice varies according to the Member State.

De mate waarin mensen last hebben van MS varieert: soms hebben ze goede dagen, soms slechte.

MS affects people in different ways: some days can be good, some days can be bad.

Het huidige beleid echter beperkt de mate waarin deze hulpbronnen geëxploiteerd kunnen worden.

Current policy, however, places limits on the degree to which this resource can be exploited.

Er zijn veel vragen bij de mate waarin deze " new lands " veilig zijn voor de volksgezondheid.

It very much remains to be seen whether these New Lands will be safe in terms of public health.

De mate waarin bedrijven en particulieren zich in de schulden steken, is meer dan verontrustend.

The debt incurred by companies and private individuals is the cause of particular concern.

Die is grotendeels afhankelijk van de mate waarin haar besluiten als legitiem worden ervaren.

That will depend largely on the extent to which its decisions are experienced as being legitimate.

Ik maak me op de eerste plaats zorgen over de mate waarin de uitstoot kan worden beperkt.

My first concern is about the potential for cutting emissions.

Milieubescherming mag, maar dan alleen in de mate waarin daardoor winst ontstaat voor de bedrijven.

Development of any kind and environmental protection are conditional upon company profits.

Een daarvan betrof de mate waarin traceerbaarheid mogelijk zou zijn.

One was the extent to which traceability would be possible.

Uiteraard bestaan er verschillen tussen de lidstaten in de mate waarin hervormingen zijn doorgevoerd.

Of course, that lack of reform varies from one Member State to another.

Ik heb dus geen mening over de mate waarin er sprake is van overhellen naar de ene of de andere zijde.

I have no view, then, as to whether there is bias in one direction or the other.

De kwaliteit van een democratie wordt afgemeten aan de mate waarin zij rekening houdt met minderheden.

The quality of a democracy is measured by its respect for its minorities.

Ik heb mijn twijfels over de mate waarin de Britse regering bereid is zich in te spannen voor dit idee.

I have my doubts over just how far the UK Government will push for this idea.

Het succes van het MKB hangt sterk af van de mate waarin de vrouwen optimaal worden geholpen.

The success of these hung to a large extent on whether or not women were receiving optimal encouragement.

Het Parlement wordt echter gerespecteerd in de mate waarin het zelf ook de andere instellingen respecteert.

Parliament is respected to the extent that Parliament itself respects the other institutions.

Zij moeten in elk geval zeker zijn van de aard van de ziekte en de mate waarin de gezondheid is bedreigd.

In any event, they need to able to judge confidently the nature of the illness and the extent of the threat.

De politieke veiligheid hangt af van de mate waarin extremistische groeperingen onder controle worden gehouden.

Political security is dependent on the extent to which extremist groups are kept under control.

Niemand heeft een duidelijk en samenhangend idee van de mate waarin de georganiseerde criminaliteit is verbreid.

Nobody has a clear, coherent picture of how far organised crime actually extends.
 

Forum results

"de mate waarin" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

dauwpunt · dauwworm · daveren · daverend · David · Davidster · DDR · DDT · de · de-installeren · de-mate-waarin · deactiveren · deadline · dealen · dealer · dealers · debâcle · deballoteren · debat · debatten · debatteren

More translations in the bab.la English-Italian dictionary.