Search for the most beautiful word
colander
namelessly

VOTE NOW

Dutch-English translation for "een grotere kans"

Translation

"een grotere kans" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "een grotere kans" in English

 

Context sentences

Context sentences for "een grotere kans" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Men was echter van mening dat dit voorstel van 1 juli jongstleden een grotere kans heeft.

But here there was the opinion that this proposal of 1July of this year had a better chance.

Een totaalverbod op bepaald onderzoek brengt een grotere kans op misbruik en speculatie met zich mee.

A total ban on certain forms of research leads to greater risks of abuse and risk-taking.

In Afrika weten epidemiologen sinds lang dat vrachtwagenschauffeurs en migranten een grotere kans op infectie hebben.

In Africa, epidemiologists have noted for a long time that truck drivers and migrants are more likely to be infected than other people.

En het is algemeen bekend onder epidemiologen dat kinderen die in de buurt van textielfabrieken wonen een grotere kans op leukemie hebben.

And it's well known by epidemiologists that kids who live near textile works tend to have high rates of leukemia.

Bovendien is het voorstel gericht op volledige betrokkenheid van de bij het Lissabon-proces, wat de strategie een grotere kans van slagen geeft.

I believe that in this way it creates more favourable conditions for the success of the strategy.

De verenigingen en non-gouvernementele organisaties die deskundigheid kunnen kopen, zullen een grotere kans maken dan de organisaties die dat niet kunnen.

Associations and non-governmental organisations that can pay for expertise will be better off than those who do not have these resources.

Als Turkije in de aanloop tot de top van Helsinki het initiatief neemt op dit gebied, zal deze Europese Raad ongetwijfeld een grotere kans op succes hebben.

Appropriate initiatives by Turkey in the run-up to the Helsinki Summit would doubtless increase the chances of success of this European Council meeting.

Als je uit een lagere inkomensklasse stamt in Amerika, loop je een grotere kans om in de gevangenis te komen dan je hebt om een 4 jarige studie af te sluiten.

If you're low-income in the United States, you have a higher chance of going to jail than you do of getting a four-year degree.

Alleen wie deze flexibiliteit ook daadwerkelijk aan de dag legt en ertoe bereid is om zich bij te scholen en om te scholen, zal een grotere kans hebben om op de arbeidsmarkt te blijven.

Only those who really do offer that flexibility and are willing to learn more and relearn will have really good prospects of staying in work.

Op de y-as van deze grafiek zie je dat je in de mechanisch geventileerde lucht een grotere kans hebt om een potentiële ziekteverwekker tegen te komen dan wanneer je buiten bent.

If you look at the y-axis of this graph, you'll see that, in the mechanically ventilated air, you have a higher probability of encountering a potential pathogen, or germ, than if you're outdoors.

Daarom verkies ik op dit ogenblik amendement 18 boven amendement 20, maar dat is in de eerste plaats omdat ik denk dat we zo een grotere kans hebben om het voorstel er bij de Raad door te krijgen.

So for the moment I prefer Amendment No 18 to Amendment No 20, but it is mainly because I believe that this will give us a better chance of getting the proposal adopted by the Council.

Dan is er een aanzienlijk grotere kans dat het voorlichtingscampagnes zijn in plaats van propagandacampagnes.

There would then be a significantly greater chance of the campaigns being informative rather than propaganda.

Wanneer we die kans laten liggen wordt Europa een steeds grotere maar ook steeds zwakkere reus.

If we do not seize this opportunity, Europe will become an ever-expanding giant, but one enfeebled and dried out.

Als men tussen meerdere werkgevers kan kiezen, is er zoals bekend een veel grotere kans op hogere lonen.

We know that, if there is more than one employer to choose between, there is a much greater chance of higher wages.

Een grotere, bredere groep landen zou de kans moeten krijgen in aanmerking te komen voor schuldverlichting, net zoals Irak.

A broader spectrum of countries should be given the opportunity of qualifying for debt relief, similar to Iraq.

Slechtere toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, een biologisch grotere kans op infectie en een moeilijke sociale positie dragen daartoe bij.

Worse access to education and health care, a biologically greater risk of infection and a difficult social position all contribute to this.

Zij zouden een veel grotere rol kunnen spelen als zij daar de kans toe krijgen en dat is dan ook iets wat nader bestudeerd en bevorderd dient te worden.

They could play a far more important role if they were allowed to, so this needs to be looked at and encouraged.

Er ligt een historische kans in het verschiet, een kans op een grotere en sterkere Unie, op een bolwerk van vrijheid en democratie in een onveilige wereld.

The historic prospect beckons of a wider, stronger Union - a bulwark for freedom and democracy in an uncertain world.

Het geeft ons een kans om een rol te spelen in een ontwikkeling die hopelijk leidt tot een nog grotere familie van Europese naties, met inbegrip van Rusland.

It gives us a chance to participate in a development that will lead, hopefully, to a still larger family of European nations, including Russia.

En wat hebben we nog meer gedaan om de hindernissen voor de interne markt weg te halen wat tot een grotere welvaart en meer kansen voor onze mensen zal leiden?

And how much more have we done to remove the obstacles to the single market, to open up prosperity and opportunities for our people?
 

Forum results

"een grotere kans" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Search for more words in the Swedish-English dictionary.