Got time to kill?

Try our Hangman game

Dutch-English translation for "exploitatie"

 

"exploitatie" English translation

Results: 1-24 of 68

exploitatie {noun}

exploitatie {de} (also: administratie, directie, beheer, bestuur)

management {noun}

De directie van de centrale spreekt zelfs over de voortzetting van de exploitatie, over uitbreiding en een nieuwe Eenheid 3.

The plant management even talk about continuing, about expanding, about creating a Unit 3.

Alleen door gerichte en vooral duurzame exploitatie kan op den duur het ecologisch evenwicht in het bos veilig worden gesteld.

Only planned and particularly sustainable management can guarantee the ecological balance of forests in the long term.

Voor uniforme maatregelen voor exploitatie en afzet is een doeltreffend en vooral ook gelijkwaardig controlesysteem noodzakelijk.

Standard management and marketing measures presuppose an effective and, above all, a balanced system of controls.

De doorslaggevende factoren bij de vastlegging van de quota zijn de instandhouding van de visbestanden en een duurzame exploitatie.

Conservation of stocks and sustainable management were the deciding factors in setting the quotas.

Wij zeggen dat de grootste hinderpaal voor een oordeelkundige exploitatie van onze zeeën de overcapaciteit van onze visserijvloten is.

We have identified excess capacity in fishing fleets as the greatest obstacle to proper management of our waters.

exploitatie {de} (also: werking, bewerking, operatie, ingreep)

operation {noun}

Een tweede verandering betreft het beperken van de exploitatie van H2-vliegtuigen.

A second alteration relates to the restrictions on the operation of Chapter 2 aeroplanes.

Op termijn zullen de commerciële inkomsten uit de exploitatie kostendekkend moeten zijn.

The commercial revenues generated by the operation of the system should ensure financial stability over time.

Wij moeten de Russen duidelijk maken dat de verdere exploitatie van deze RBMK-reactoren van de eerste generatie onaanvaardbaar is.

We must clearly emphasise to the Russians that the continued operation of these first-generation RBMK reactors is unacceptable.

Met andere woorden spoorwegrichtlijn 91/440/EG, de oorspronkelijke splitsing tussen exploitatie en operating, wordt gezien als fout.

In other words, Railway Directive 91/ 440/ EC, the original separation of infrastructure and operation, is seen as being wrong.

Voorzitter, richtlijn 92/14 verbiedt met ingang van 1 april 2002 de exploitatie van alle hoofdstuk 2-vliegtuigen in de Europese Unie.

Mr President, Directive 92/ 14 prohibits the operation of all Chapter 2 aircraft in the European Union as from 1 April 2002.

exploitatie {de} (also: ontginning)

exploitation {noun}

Wat er aan de kust van Afrika gebeurt is veel meer dan de exploitatie van viswateren.

What is happening off the coast of Africa is much more than exploitation of waters.

Illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in de Democratische Republiek Congo

Illegal exploitation of natural resources in Democratic Republic of Congo

Maar ze vonden in feite dat de exploitatie al sterk begon met de Romeinen.

And so what they found, in fact, is that exploitation really began heavily with the Romans.

Een derde project betreft de seksuele exploitatie van immigrantenvrouwen.

A third project concerns the sexual exploitation of immigrant women.

De particuliere exploitatie van energiebronnen draagt niet bij tot vermindering van de armoede.

Private exploitation of energy sources does not help to alleviate poverty.
working {noun}

Het veroordelen van seksuele exploitatie en prostitutie betekent niet dat men vrouwen in de prostitutie de schuld geeft.

To condemn sexual exploitation and prostitution does not mean putting the blame on women working as prostitutes.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "exploitatie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dat vergt een hoge kwaliteit van de productie en een hoge graad van ecologische exploitatie.

This presupposes high-quality production and a high degree of ecologically sound farming.

Zowel de bouw als de exploitatie van de schepen moest minder kosten.

The cost of both building and operating ships has had to come down.

Daarom hoeft niemand bang te zijn voor een overdreven exploitatie van de bossen.

So no one need fear that our forestry stocks are being depleted.

Het is ook een gegeven dat er enorme bedragen worden verdiend met de exploitatie van deze ellende.

We are all aware that fabulous sums can be made out of exploiting human misery.

Door de exploitatie van die energie gingen menselijke populaties zich vermenigvuldigen.

And exploiting that energy, human populations multiplied.

De bedrijven hebben hun waarde verloren, maar zij blijven in exploitatie om faillissementen te vermijden.

The farms have lost their value but they continue to be worked in order to avoid bankruptcies.

De exploitatie van de postdiensten is een overheidsdienst.

The provision of postal services is a public service.

Veilige exploitatie van geregelde diensten metro-ro-veerboten

Ro-ro ferry and high speed passenger craft services

De exploitatie wordt bekostigd met tolgelden, die in vergelijking tot die van het wegvervoer nog te hoog zijn.

Compared to road tolls, those on the railways are still too high with a concomitant strain on operating costs.

De Litouwse regering kan niet beslissen, omdat de exploitatie van deze kerncentrale economisch een goede zaak is.

The government in Lithuania cannot come to a decision, because it is good economic business to operate this plant.

Natuurlijk zijn zulke bussen goedkoper in productie en exploitatie, en gebruiken ze per passagier minder brandstof.

Naturally, such buses are cheaper to produce and run, and use up less fuel per passenger.

Het moet hier gaan om de reële kosten van exploitatie, zodat de belastingbetaler daarvoor niet hoeft op te draaien.

This must be based on the real operating costs, so that the taxpayer does not have to contribute.

De exploitatie van de bossen in de lidstaten zou op Europees niveau moeten worden geleid met behulp van actieplannen.

The use of forests in the Member States would be controlled by the EU by means of action plans.

We zijn ook ingenomen met de grensoverschrijdende exploitatie van overheidsdocumenten, waar zo lang voor is gestreden.

The long fought-for cross-border use of public documents is to be welcomed.

Wij stemmen vandaag voor het uitstekende verslag-Waddington over de vrouwenhandel met het oog op seksuele exploitatie.

We have today voted in favour of Waddington's outstanding report on the trade in women.

Alleen een versterkte samenwerking zou een eind kunnen maken aan het schandaal van misbruik of exploitatie van kinderen.

Only such enhanced cooperation could put an end to the scandal of raped and exploited children.

Naar mijn mening is het ook juist dat de rapporteur de uitgaven voor de exploitatie van restaurants en kantines verlaagt.

In my view it is also right that the rapporteur has cut expenditure on canteens.

Met deze richtlijn gaan we natuurlijk de goede kant op: eindelijk een serieuze exploitatie van hernieuwbare energievormen.

Commissioner, we do have a problem: the provision of grid infrastructure to facilitate network access for renewables.

De drijfveren voor donatie zijn namelijk vaak geldelijk gewin en dus ook exploitatie.

Voluntary donation often conceals the motivation to make a profit of a certain type and therefore to exploit the situation.

Ik feliciteer de Europese Commissie met dit voorstel inzake het hergebruik en de exploitatie van overheidsdocumenten.

I would congratulate the European Commission on this proposal concerning the reuse and handling of public sector documents.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Search for more words in the Dutch-English dictionary.