Professional translators one click away

Dutch-English translation for "facturen"

 

"facturen" English translation

Results: 1-8 of 8

facturen {noun}

facturen {pl}

bills {pl}

Wel kan zij het nieuwe amendement 43 over gespecificeerde facturen aannemen.

The Commission can support the new Amendment No 43 on itemised bills.

Zoals de heer MacCormick al zei, kunnen we die tijd beter gebruiken om facturen sneller te betalen.

It is better to use that time to pay bills more quickly, as was said by Mr MacCormick.

Particuliere klanten betalen hun facturen vrij goed, maar de grote industriële consumenten proberen nog steeds te marchanderen.

Private customers are not doing badly in paying their bills but the large industrial consumers are still trying to barter.

facturen {pl}

invoices {pl}

Voor de bedrijfsleider, David Stear, is de niet-betaling van facturen een reëel probleem.

Yet non-payment of invoices presents a real problem to their manager, David Stear.

Maar ook in het Verenigd Koninkrijk wordt de helft van de facturen te laat betaald.

But even in the United Kingdom half of invoices are still paid late.

Natuurlijk hangt de feitelijke behoefte van de betalingskredieten af van de facturen die de Commissie indient.

Of course the actual need of payment credits depends on the invoices presented by the Commission.

Kenmerkend is dat er facturen worden verzonden, met of zonder goederen, binnen de keten van een of meer grenzen.

It is characterised by a chain of invoices, with or without goods, extending across one or more borders.

Het slechte nieuws is dat de backoffice van moeder natuur nog niet werkt, dus die facturen worden niet verstuurd.

The bad news is that mother nature's back office isn't working yet, so those invoices don't get issued.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "facturen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Binnen vier tot vijf jaar zullen 40 % van alle facturen in de wereldhandel in euro's luiden.

Within about 4 or 5 years, 40 % of all invoicing in world trade will be in the euro.

De bedrijven moeten begrijpen dat laattijdige betaling van facturen geen goede vorm van kredietbeheer is.

Companies need to understand that late payment is not good credit management.

Als facturen niet tijdig betaald worden, heeft dat een sneeuwbaleffect.

If payments are delayed it has a knock-on effect.

En daarom dient er een gemeenschappelijk wettelijk kader te komen voor zowel papieren als elektronische facturen.

Hence the need to set up a common legal framework, for both paper and electronic invoicing.

Een soortgelijke richtlijn moet voor een ander economisch klimaat zorgen waarin facturen tijdig in plaats van laattijdig betaald worden.

This sort of Directive should be changing the climate of our business economy, away from late payment to prompt payment.

Op dit moment wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de totstandkoming van een centraal register voor facturen en een centraal register voor contracten, die voor alle diensten beschikbaar zijn.

For example, work is now being done to create a central register of accounts and a central register for contracts, which will then be available to all services.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Search for more words in the Indonesian-English dictionary.