Dutch-English translation for "facturen"

NL facturen English translation

NL facturen
volume_up
{plural}

facturen
Wel kan zij het nieuwe amendement 43 over gespecificeerde facturen aannemen.
The Commission can support the new Amendment No 43 on itemised bills.
Zoals de heer MacCormick al zei, kunnen we die tijd beter gebruiken om facturen sneller te betalen.
It is better to use that time to pay bills more quickly, as was said by Mr MacCormick.
Particuliere klanten betalen hun facturen vrij goed, maar de grote industriële consumenten proberen nog steeds te marchanderen.
Private customers are not doing badly in paying their bills but the large industrial consumers are still trying to barter.
facturen
Voor de bedrijfsleider, David Stear, is de niet-betaling van facturen een reëel probleem.
Yet non-payment of invoices presents a real problem to their manager, David Stear.
Maar ook in het Verenigd Koninkrijk wordt de helft van de facturen te laat betaald.
But even in the United Kingdom half of invoices are still paid late.
Natuurlijk hangt de feitelijke behoefte van de betalingskredieten af van de facturen die de Commissie indient.
Of course the actual need of payment credits depends on the invoices presented by the Commission.

Context sentences for "facturen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchBinnen vier tot vijf jaar zullen 40 % van alle facturen in de wereldhandel in euro's luiden.
Within about 4 or 5 years, 40 % of all invoicing in world trade will be in the euro.
DutchDe bedrijven moeten begrijpen dat laattijdige betaling van facturen geen goede vorm van kredietbeheer is.
Companies need to understand that late payment is not good credit management.
DutchAls facturen niet tijdig betaald worden, heeft dat een sneeuwbaleffect.
If payments are delayed it has a knock-on effect.
DutchEn daarom dient er een gemeenschappelijk wettelijk kader te komen voor zowel papieren als elektronische facturen.
Hence the need to set up a common legal framework, for both paper and electronic invoicing.
DutchEen soortgelijke richtlijn moet voor een ander economisch klimaat zorgen waarin facturen tijdig in plaats van laattijdig betaald worden.
This sort of Directive should be changing the climate of our business economy, away from late payment to prompt payment.
DutchOp dit moment wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de totstandkoming van een centraal register voor facturen en een centraal register voor contracten, die voor alle diensten beschikbaar zijn.
For example, work is now being done to create a central register of accounts and a central register for contracts, which will then be available to all services.