Search for the most beautiful word
leathern
correcting

VOTE NOW

Dutch-English translation for "geïnteresseerd"

 

"geïnteresseerd" English translation

Results: 1-25 of 105

geïnteresseerd {adjective}

geïnteresseerd {adj.} (also: belangstellend, geïnteresseerde)

interested {adj.}

Het bewijst eens te meer dat jongeren bijzonder geïnteresseerd zijn in politiek.

It is evidence of the fact that young people are extremely interested in politics.

Met name de Litouwse regering was daarin natuurlijk in hoge mate geïnteresseerd.

The Lithuanian Government in particular was of course very interested in this.

De National Science Foundation en andere landen zijn er zeer in geïnteresseerd.

The National Science Foundation, other countries are very interested in doing this.

De enige reden zou kunnen zijn, dat de Raad niet in dit onderwerp is geïnteresseerd.

The only reason is perhaps that the Council is not interested in the subject.

Hij is ook geïnteresseerd in de transformatie van de arm en de hand naar de vleugel.

He's also interested in the transformation of the arm, the hand, to the wing.

geïnteresseerd {adj.} (also: gefascineerd, belangstellend, geboeid)

gripped {adj.}

geïnteresseerd {adj.} (also: scherp, gretig, druk, levendig)

keen {adj.}

Ik weet dat zij zeer geïnteresseerd is in dit onderwerp.

I know she takes a keen interest in the matters we are discussing.

De VS zijn sterk geïnteresseerd in een bevriend regime, dat de continue toevoer van goedkope olie garandeert.

The USA is very keen to have a friendly regime that guarantees the continued supply of cheap oil.

De Raad stelt het op prijs dat de afgevaardigden zo geïnteresseerd zijn in de voorbereidingen die Kroatië treft voor de toetreding tot de Europese Unie.

. – The Council appreciates the keen interest that honourable Members are taking in the question of Croatia's preparations for accession.

Dit komt doordat satellieten in de toekomst steeds meer zakengeheimen zullen doorgeven en het bedrijfsleven geïnteresseerd is in de bescherming daarvan.

Obviously, satellites will be transmitting even more industrial secrets in the future, and the business world is keen to safeguard these secrets.

Ik ben zeer geïnteresseerd in dit soort plannen voor fietsroutes en ik zal aan mevrouw De Palacio doorgeven hoezeer het Europees Parlement hieraan hecht.

As it happens, I have a longstanding and keen interest in the provision of cycle tracks and I will tell Mrs de Palacio that the European Parliament is determined to see progress made here.

interesseren {verb}

geïnteresseerd (voltooid deelwoord)

interested (Past participle)

geïnteresseerd (voltooid deelwoord)

riveted (Past participle)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "geïnteresseerd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ik ben zeer geïnteresseerd in Zuid-Afrika, dat steek ik niet onder stoelen of banken.

One area of great interest for me - I make no secret of it - is South Africa.

In de wereld is Amerika, of zijn Amerikaanse kringen in wapenleveranties geïnteresseerd.

Does America or do certain groups of Americans have an interest in supplying arms?

Het heeft zich bijzonder geïnteresseerd voor het lot van de Cambodjanen.

And this House took a very special interest in the fate of the people of Cambodia.

Mijn antwoord was: neen, ik ben niet bijzonder geïnteresseerd in octrooien.

I told her I was not and that I had no particular interest in patents.

Zodra het niet meer zo respectabel is, zijn we niet meer geïnteresseerd.

When banking is no longer so respectable, we lose interest in banking.

Iedereen die Engels of Brits is of geïnteresseerd is in cricket weet wat een scoreboard is.

Anyone who is English or British or follows cricket knows what a scoreboard is.

Als burger van de Balearen ben ik hierin bijzonder geïnteresseerd.

As a citizen of the Balearic Islands I have a special interest in this.

Ik ben alleen geïnteresseerd in een externe eenheid die kan controleren wat de Commissie doet.

All I want is an external unit capable of monitoring what the Commission is doing.

Ik weet dat u in dit onderwerp bent geïnteresseerd en ik dank u voor uw steun aan dit project.

I know that the issue interests you and I thank you for supporting this project.

Ik ben meer geïnteresseerd in de creatieve toepassingen hiervan.

Now, here's a simple application here -- I can draw out a curve.

Je kunt zien waarom ik niet zo geïnteresseerd ben in stijl, met zo'n kapsel.

And you can see why I'm down on style, with a haircut like that.

Persoonlijk moet ik u zeggen dat ik uiteraard geïnteresseerd ben in elk nieuw idee op dit gebied.

I should personally like to say that I am of course open to any new ideas on the subject.

Ik doe het graag.. wetende datu zo geinteresseerd bent in de Samurai.

Just delighted to do it, with your such an interest in Samurai.

De commissaris is oprecht geïnteresseerd in de zee en het milieu.

The Commissioner is known to have a major interest in the sea and in obtaining a clean environment.

Vooral in berggebieden moeten jongeren die hierin geïnteresseerd zijn een hart onder de riem krijgen.

These young people need help, especially when they operate in mountain areas.

Ik ben geïnteresseerd in alle verhalen en sommige achtervolgen me totdat ik ze uiteindelijk opschrijf.

All stories interest me, and some haunt me until I end up writing them.

Maar Agnes bleek uiteindelijk meer geïnteresseerd in de attributen van de macht dan in haar principes.

But Agnes cared more about the trappings of power than she did principle at the end.

Ik spreek hier als iemand die geïnteresseerd is in consumentenzaken.

I am speaking as someone concerned with consumer affairs.

Sommige mensen zijn geïnteresseerd in onze debatten over het milieu.

Some have an interest in our debates on the environment.

De regering van WitRusland heeft aangegeven dat zij serieus geïnteresseerd is in een positieve oplossing.

The Belarus Government has signalled a serious interest in finding a positive solution.
 

Forum results

"geïnteresseerd" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More translations in the English-Swahili dictionary.