Search for the most beautiful word
to whip up
blondness

VOTE NOW

Dutch-English translation for "gevoelige informatie"

 

"gevoelige informatie" English translation

Results: 1-10 of 10

gevoelige informatie {noun}

Tot besluit: er kan veel gevoelige informatie naar boven komen als gevolg van deze aanpak.

Finally, a lot of sensitive information may emerge as a result of this process.

Het stelen van gevoelige informatie over gewone mensen is natuurlijk ook een misdaad.

Stealing sensitive information on ordinary people is also obviously a crime, when you think about it.

Inlichtingen die gevoelige informatie kunnen bevatten over zaken zoals iemands gezondheid, mogen niet worden verstrekt.

Documents which may contain sensitive information about someone's state of health and so on should not be released.

In dit amendement wordt het Parlement gevraagd criteria aan te nemen voor de definitie van gevoelige informatie en documenten.

It calls on Parliament to adopt criteria for the definition of sensitive information and documents.

Mevrouw Harms begrijpt vast wel welke risico's er ontstaan als deze gevoelige informatie voor iedereen toegankelijk wordt.

I am sure that Mrs Harms appreciates the risk that would be caused by that sensitive information being accessible to everybody.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "gevoelige informatie" in English

 

Context sentences

Context sentences for "gevoelige informatie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Overigens gaat het soms om uiterst gevoelige informatie en zijn het de ondernemingen zelf die ons als eerste vragen haar niet te verspreiden.

By the way, from time to time the information involved is very sensitive and the companies are the first to ask us not to divulge it.

Wij stellen daarom twee amendementen voor die het achterhouden van voor de onderneming gevoelige of ongunstige informatie verbieden.

That is why we are proposing two amendments, which rule out the possibility of withholding information where there is a risk or prejudice to the business.

Twee gebouwen bevatten de meest gevoelige informatie van een leven van verzamelen over de Culturele Revolutie, een periode die de meeste Chinezen ook liever vergeten.

Two of the most sensitive buildings include a lifetime of collection about the Cultural Revolution, a period that actually most Chinese would prefer to forget.

Het tweede document is de verklaring van de Amerikaanse dienst voor immigratie van 4 maart, waarin garanties worden gegeven met betrekking tot de verwerking van gevoelige informatie.

The second document is the statement by US Customs of 4 March which gives undertakings as regards the handling of sensitive data.

Om te beginnen moet er een communautaire databank komen met informatie over vergunningen en gevoelige eindgebruikers.

As a starting point we need a Community-wide database of information on licences and sensitive end users.

De gevoelige documenten vormen een zwart gat in dit akkoord over openbaarheid van informatie en hier verwordt het recht op informatie tot een gunst.

Sensitive documents constitute a black hole in this agreement on disclosure of information, and the right to information simply becomes an act of goodwill.

Dierenwelzijn is in allerlei opzichten een zeer gevoelige kwestie, dus moet alle nieuwe wetgeving zijn gebaseerd op betrouwbare veterinaire en wetenschappelijke informatie.

Animal welfare is a very emotive issue in many ways, so any new legislation must be based on sound veterinary and scientific information.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Even more translations in the English-Korean dictionary by bab.la.