Productive idleness:

Play the Memorize game!

Dutch-English translation for "hoofdelijk"

 

"hoofdelijk" English translation

Results: 1-22 of 254

hoofdelijk {adjective}

hoofdelijk {adj.} (also: individueel, individuele, afzonderlijke)

individual {adj.}

aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn;

thus to ensure a fair standard of living for the agricultural community, in particular by increasing the individual earnings of persons engaged in agriculture;

hoofdelijk {adj.}

per capita {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "hoofdelijk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.

I believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.

Dan breng ik dit voorstel in stemming, met een verzoek om hoofdelijke stemming.

I shall put this proposal to the vote, with a request for a vote by roll call.

Hier waren bepaalde redenen voor, omdat de hoofdelijke stemming werd vergeten.

There were certain reasons for this as the roll call vote had been forgotten.

Is de Liberale Fractie bereid haar verzoek om een hoofdelijke stemming in te trekken?

Would the Liberal Group be prepared to withdraw its request for a roll-call vote?

Als u ons verzoek om hoofdelijke stemming afwijst, zullen wij ditmaal niet aandringen.

If you refuse our request for a roll– call vote, we will not insist this time.

Als het echter om een hoofdelijke stemming gaat, moet u dat ook echt zeggen.

But if there really is to be a roll call vote, you should make that clear.

Dat kan aan de hand van de vele hoofdelijke stemmingen evenwel worden nagegaan.

In view of the many roll-call votes, I believe that can be entered later.

Kunt u me zeggen of wij daarnet vijf hoofdelijke stemmingen hebben gehad of slechts één?

Could you tell me whether we have just had five roll call votes or one roll call vote?

Ik zou om die reden graag bij hoofdelijke stemming tegen deze passage hebben gestemd.

I would therefore have wished to vote against this provision in a recorded vote as well.

Bij amendement 13, waar het hier om gaat, was gevraagd om hoofdelijke stemming.

In the case of Amendment No 13, the amendment concerned, a roll-call vote was requested.

In mijn notities staat dat er over amendement 13 hoofdelijk is gestemd.

My records clearly shown that there was a roll-call vote on Amendment No 13.

Over onze belangrijkste amendementen zal morgen bij hoofdelijke stemming worden gestemd.

Our most important amendments will be put to a roll-call vote tomorrow.

Het wordt echter niet in de Notulen vermeld bij de hoofdelijke stemming.

However, it was not mentioned in the Minutes of these roll-call votes.

Mijnheer Kellett-Bowman, er is op reglementaire wijze om een hoofdelijke stemming verzocht.

Mr Kellett-Bowman, the request for a roll-call vote was properly made.

Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek om hoofdelijke stemming over de ontwerpresolutie.

. – Mr President, I should like to request a roll-call vote on the motion for a resolution.

Mevrouw de Voorzitter, ik vraag mij af of u daarnet een hoofdelijke stemming hebt gehouden.

Madam President, I am wondering whether you have just held a vote by roll call.

Het ging, nogmaals, om een elektronische en niet om een hoofdelijke stemming.

The vote was, I say again, an electronic one and not a roll call one.

Het is geen hoofdelijke stemming, mijnheer Cunha, het resultaat telt.

This is not a nominal vote, Mr Cunha, so the result is not registered.

Ik heb aan de hoofdelijke stemmingen over Irak en aan die over de mensenrechten deelgenomen.

I participated in the Iraq roll-call votes and in the human rights roll-call votes.

-- Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek om hoofdelijke stemming over de definitieve resolutie.

. – Mr President, I should like to request a roll-call vote on the final resolution.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: sans, golden age, brush, canvas, huge

Similar words

More in the Greek-English dictionary.