"Ik ben" English translation

NL

"Ik ben" in English

Ik ben
Our team was informed that the translation for "Ik ben" is missing.

Similar translations for "Ik ben" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
ben noun
English
ben verb
English
zijn noun
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "Ik ben" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
I'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
DutchIk kan daar persoonlijk voor instaan, aangezien ik er diverse malen ben geweest.
I can testify to that myself, having been at various times to the Canary Islands.
DutchVanzelfsprekend ben ik er geen voorstander van om de geldkraan open te draaien.
But that does not mean I favour simply opening up the gates, quite the contrary.
DutchIk ben zelf net teruggekomen uit Doha en het was een harde onderhandelingsronde.
I myself have only just returned from Doha, and it was a tough negotiating round.
DutchOp een dag in bad... realiseerde ik me waarom ik voorbestemd ben voor grootheid.
I was in the bath one day...... when I realized why I was destined for greatness.
DutchHij zei: "Ze vertelt me dat ik slordig ben, en dat ik mijn kamer moet opruimen."
And he said, "She's telling me that I'm messy, and I have to clean up my room."
DutchDat is waarom ik ben voor bemande -- of moet ik zeggen, bepersoonde ruimtevaart.
That is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.
DutchIk ben voor Europa, zonder de minste aarzeling, maar ik ben tegen de status-quo.
I am pro-Europe - without any hesitation at all - but I am anti the status quo.
DutchIk ben hier vandaag gekomen om het Parlement te informeren -- dit is geen debat.
Today it has been a matter of informing Parliament, not of debating the issue.
DutchZolang ik in functie ben, heeft de Rekenkamer onze rekeningen nooit verworpen.
During my term of office, the Court of Auditors has never rejected our accounts.
DutchIk ben met name van plan de straffen en boetes voor niet-naleving te verhogen.
I intend in particular to increase the penalties and the cost of non-compliance.
DutchIk ben in elk geval trots op het standpunt dat deze regeringen hebben ingenomen.
Whatever happens, I am proud of the position adopted by these various governments.
DutchAls voormalig lid van de Commissie begrotingscontrole ben ik ook zelf schuldig.
As a former member of the Committee on Budgetary Control I myself am also guilty.
DutchIk ben verontrust over hun boodschap dat er te veel immigranten zijn toegelaten.
I am perturbed by their message that too many immigrants have been allowed in.
DutchIk ben er echter van overtuigd dat luchtvaartveiligheid een relatief begrip is.
I firmly believe, however, that aviation safety has to be put into perspective.
DutchIk ben alleen zeer benieuwd hoe de Commissie dat geld bij elkaar denkt te halen.
I am only very curious as to how the Commission hopes to raise all this money.
DutchDaarom ben ik tegen elke manipulatie van de oorsprong van het menselijke leven.
That is why I am against any kind of manipulation of the origins of human life.
DutchDaarom ben ik van mening dat de kritiek van collega Deprez meer dan terecht is.
That is why I believe that Mr Deprez's critical comments are more than justified.
DutchIn dat opzicht ben ik het eens met de verklaring van commissaris Ferrero-Waldner.
From this point of view, I approve the statement by Commissioner Ferrero-Waldner.
Dutch~~~ ♫ ♫ Delen maakt me blij, en de hemel ook ♫ ♫ Ik ben blij.
Can't you see? ♫ ♫ Sharing makes me happy, makes heaven happy too ♫ ♫ I'm happy.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik ben

In the Spanish-English dictionary you will find more translations.