Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Dutch-English translation for "inspraak"

 

"inspraak" English translation

Results: 1-22 of 152

inspraak {noun}

inspraak {de} (also: stem, stemgeluid, medezeggenschap, zeggenschap)

voice {noun}

In Europa leeft bij de werknemers evenwel echt de wil om inspraak te hebben en een rol te spelen in het functioneren van hun ondernemingen.

Nevertheless, in Europe there is a real will among workers to make their voice heard and to have a role to play in the running of their firm.

Publieke inspraak moet een volledig geïntegreerd onderdeel worden van milieubesluitvorming.

Public participation has to become a fully integrated part of environmental decision-taking.

Milieu: publieke inspraak met betrekking tot de opstelling van bepaalde plannen en programma's

Public participation in drawing up environmental plans and programmes

Het belangrijkste deel van het verdrag is inspraak van het publiek in het besluitvormingsproces.

The most important part of the Convention is public participation in the decision-making process.

De inspraak van het publiek uitbreiden naar de algehele communautaire wetgeving lijkt een utopie.

Achieving widespread public participation in the entirety of Community legislation seems utopian.

Een specifieke kwestie had te maken met de inspraak van het publiek in de bijstelling van vergunningen.

The matter of public participation in the updating of permits was of particular significance.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "inspraak" in English

 

Context sentences

Context sentences for "inspraak" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wij willen gelijke behandeling en gelijke inspraak via de vrouwenorganisaties.

We want there to be equal distribution and equal rights between women's organisations.

Daarmee hebben wij opnieuw recht van inspraak op het vlak van de verplichte uitgaven.

It means we also have the right to be consulted in the area of obligatory expenditure.

De afwijkingen zullen beperkt zijn qua tijd en de Commissie zal inspraak hebben.

Derogations will be time-restricted, and the Commission will be involved.

Hun inspraak mag niet beperkt blijven tot het uitbrengen van hun stem bij verkiezingen.

Democracy also comprises the possibility for dialogue with the citizens in the process.

Zullen wij inspraak krijgen in de bestedingen van het Europees Ontwikkelingsfonds?

Will we have any say in the expenditure of the European Development Fund?

Is dit niet verbijsterend in tijden dat men de mond vol heeft van inspraak en democratie?

This is rather staggering when we are talking about participation and democracy.

Het recht op inspraak van de vertegenwoordigers van de werknemers is onvoldoende duidelijk.

The co-determination rights of workforce representatives are not sufficiently articulated.

De kiezers hebben nu op geen enkel moment inspraak gehad bij het ontwerpen van de Grondwet.

Nowhere will the electorate now have had their say in drafting the Constitution.

Europa heeft voor zijn existentie de inspraak van de volkeren nodig.

In order to exist, that Europe needs the intervention of the people.

Wij maken daarin gebruik van ons recht van inspraak in een lopende procedure.

We are exercising our right to be consulted on a continuing process.

Dat is volgens mij nodig als wij de ontwikkeling van inspraak en controle willen bevorderen.

I think we should do that if we want a development with participation and transparency.

Helaas worden de resultaten van die inspraak nog vaak omgebogen naar hun tegendeel.

Unfortunately the results of this participation are still often twisted to mean the opposite.

De getroffen mensen moeten daarbij inspraak en een controlerecht krijgen.

The people concerned must have a say and a right of control here.

De rapporteur zei dat het recht op inspraak misbruikt kan worden.

The rapporteur said that the right to participation can be abused.

Om gender budgeting te kunnen realiseren is transparantie, inspraak en medebeslissing nodig.

To make gender budgeting possible, we need transparency, consultation and joint decision-making.

De open methode moet echt open zijn met inspraak van de burgers.

The open method must be open in the true sense of the word, so that the public is also involved.

Daarbij is gebleken dat de inspraak van vrouwen in de gezondheidszorg een positief effect heeft.

The results showed that involving women in health care decision making has a positive effect.

Zij worden immers zonder enige inspraak op hoge kosten gejaagd.

Indeed, it is putting them to great expense without them having any say in the matter.

Bij de clausule inzake democratie en mensenrechten heeft het Parlement absoluut geen inspraak.

Parliament has no say on the democracy and human rights clause.

Het is dan ook om die reden dat wij zeker niet zullen stemmen tegen de inspraak van de werknemers.

That is one of the reasons why we certainly shall not vote against consultation of employees.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Have a look at the Finnish-English dictionary by bab.la.