Daily language articles on LexioPhiles

Dutch-English translation for "krant"

 

"krant" English translation

Results: 1-26 of 142

krant {noun}

krant {de} (also: courant, dagblad, blad, nieuwsblad)

newspaper {noun}

Een Birmaanse krant schrijft dat Nichols een schurk is die zijn dood verdiende.

According to a Burmese newspaper, Mr Nichols was a scoundrel who deserved to die.

Of zoals een bekende Duitse krant onlangs kopte: " Hoeveel Europa verdragen wij? ".

Or, as a major German newspaper recently asked: " How much Europe can we stand? '

De bedoeling is dat we bijvoorbeeld op een krant relevante publiciteit laten zien.

But the idea is, like, on a newspaper, for example, we show you relevant ads.

Een Franse krant kopte zelfs op een gegeven moment: " Belleré tegen Juppé ".

Like hitting the headlines as 'Belleré versus Juppé ' in a French newspaper!

Mijnheer de Voorzitter, ik heb hier vóór mij een klein knipsel uit een Zweedse krant.

Mr President, I have here before me a small cutting from a Swedish newspaper.

krant {de} [print] (also: revue, periodiek, magazine, blad)

magazine {noun} [print]

Dit is iets dat ik maakte voor de krant The Guardian in Groot-Brittannië. ~~~ Ze hebben een tijdschrift dat G2 heet.

This is a piece that I did for The Guardian newspaper in the U.K. They have a magazine that they call G2.

Dit geeft u echt het plezier en de ervaring van een echte papieren tijdschrift of krant, welk ook eigenlijk een schalend medium is.

And this really gives you the joy and the good experience of reading the real paper version of a magazine or a newspaper, which is an inherently multi-scale kind of medium.

Zoals de hoge vertegenwoordiger al zei, is er in het Midden-Oosten geen sprake meer van een vredesproces, maar, zoals een krant in New York het enkele weken geleden uitdrukte, van een bloedige vete.

As the High Representative said, we do not have a Middle East peace process any more but - to use a phrase from a New York magazine a few weeks ago - a bloody feud.

Een dergelijk verbod is echter niet toelaatbaar bij tijdschriften en kranten.

Such a ban on newspapers and magazines would, however, not be permissible.

Ook de kranten en tijdschriften maken steeds meer van die nieuwe media gebruik.

They are in any case used increasingly by newspapers and magazines.

krant {de} (also: courant, dagblad)

journal {noun}

De onderzoekers bekeken geen zelfgeschreven verslagen over een gelukkige kindertijd. ~~~ of oude kranten.

The researchers were not looking at documented self-reports of childhood happiness or even studying old journals.

De burgers zijn niet in staat de wetenschappelijke artikelen te lezen uit niet alleen vakbladen, maar ook grote kranten.

Our citizens are unable to read the articles not just in scientific journals, but also in the broadsheets.

Ik zou graag zien dat er veel effectievere maatregelen werden genomen om te komen tot een interne markt voor kranten en tijdschriften in heel Europa.

I would like to see much more effective moves to create a single market for newspapers and journals across Europe.

Voorzitter, in de afgelopen maanden zijn er berichten in kranten en vakliteratuur verschenen waarin met zware argumenten wordt betoogd dat de Europese Unie niet goed is voorbereid op de EMU.

Mr President, reports have been published in newspapers and professional journals in recent months advancing strong arguments that the European Union is not well prepared for EMU.

krant {de} [print] (also: revue, periodiek, blad, tijdschrift)

periodical {noun} [print]

krant {de} (also: courant, dagblad)

daily paper {noun}

U heeft in enkele vriendelijke bewoordingen iets gemeld wat u eigenlijk ook uit een krant had kunnen overschrijven.

You said a few nice friendly things that could easily have been copied from a daily paper.

Een paar dagen geleden werd in een grote Franse krant met een woordspeling opgemerkt dat het de windenergie voor de wind gaat.

A few days ago, a pun in a major French daily paper said that wind energy had the wind in its sails.

krant {de} (also: blad)

gazette {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "krant" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ze komen wel in de krant voor de vele verschrikkelijke dingen die ze doen.

But they get a lot of press because they do a lot of terrible things as well.

PM: We zouden erop moeten wijzen dat hij samen met jou bij de krant werkt.

PM: And we should point out that he works with you as well at the paper.

Ik vraag altijd aan iemand die wel weet waar hij is, voor mij een krant mee te brengen.

I always ask someone who knows where the stand is to bring me one back.

Zelf heb ik meer dan 1100 portretten getekend voor kranten, in de afgelopen 300...

Before we go into these faces, I should explain why I have some right to talk about them.

Het gaat om kranten die actief de oppositiepoliticus Sam Rengie ondersteunen.

These papers actively support the opposition politician, Mr Sam Rengie.

Heeft niemand in de Raad de afgelopen 25 jaar een krant opengeslagen?

Has no one in the Council been reading the paper for the last 25 years?

Maar gisteren stond er in de krant dat Heineken zich helemaal niet had teruggetrokken.

But yesterday's papers said that Heineken had not in fact pulled out.

Een andere krant noemde het een top van impasse met een façade van geforceerde glimlachen.

Another called it a summit of impasse with a facade of forced smiles.

Voor zijn artikels in die krant werd hij tot 14 jaar en 10 maand gevangenisstraf veroordeeld.

For his articles in that paper he was sentenced to imprisonment for 14 years and 10 months.

Wij lezen echter dagelijks in de krant hoe snel men bij dergelijke experimenten te werk gaat.

We see in the press every day how rapidly such experiments are progressing.

Dat blijkt ook uit de daling van de oplage van de kranten in de EU.

Evidence of this is the decline in circulation of daily papers in the European Union.

U verwees al naar de hysterie die bepaalde kranten daarover tentoonspreiden.

You. have referred to the hysteria in some of the press about that.

In de krant Libération staat op de frontpagina de vraag: " Wie doodt in Algerije? ".

Libération puts it on page one, and asks the question: ' Who is doing the killing in Algeria? '

Hier in de Vogezen is volgens de krant van vandaag een geval van gekkekoeienziekte aangetroffen.

According to a press report today mad cow disease has been discovered here in the Vosges region.

Tussen haakjes: de weinige onafhankelijke kranten zijn in de provincies nauwelijks verkrijgbaar.

By the way: the few independent papers that do exist are hard to come by in the provinces.

De krant van vandaag in Nederland: " Tol met prijsverschillen helpt tegen files ".

Today ’ s headlines in the Netherlands read: ‘ Tolls at different levels help counter tailbacks’.

Bij het lezen van de krant van vanmorgen valt het me op hoeveel er alleen gisteren al is gezegd.

I note from this morning's papers what was said only yesterday.

Ik hoop dat deze krant nu nauwkeurig zal rapporteren wat dit voorstel wel en wat het niet beoogt.

I hope that they will record, with precision, what this proposal does and does not do.

Dat is niets nieuws; dat kunt u lezen in de kranten en zien op de televisie en horen op de radio.

That is nothing new; you know that from the papers, from television and the radio.

-- Gisteren las ik onderweg naar Straatsburg een Britse krant.

Commissioner, yesterday I was reading a British paper whilst I was travelling to Strasbourg.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More translations in the bab.la English-Japanese dictionary.