Dutch-English translation for "maar"

NL maar English translation

maar {adv.}
maar {conj.}
EN

NL maar
volume_up
{adverb}

maar (also: daarentegen, toch, niettemin, echter)
Maar de Commissie laat niet de industrie betalen maar de nationale overheden.
It is not getting industry to pay, however, but the national governments.
Maar het was eigenlijk niet de PSO-overeenkomst die voorwaarts leidde, maar geld.
It was really not, however, the PCA Agreement that led the way but, rather, money.
Maar ook op dit punt is het maar de vraag hoe doeltreffend deze middelen worden ingezet.
However, the effective use of this funding will again be an issue.
maar (also: eventjes, straks, dadelijk, zo)
volume_up
just {adv.}
Er is meer dan Bill Gates in de informaticawereld en dat is maar goed ook.
There is not just Bill Gates in the age of computers, and that is just as well.
Niet alleen maar bloemenperkjes, niet alleen maar posters van het Sierra Nevada gebergte.
Not just flower beds, not just cartoons of the Sierra Nevada Mountains.
Maar ik heb met anderen het gevoel dat deze moed slechts schone schijn is.
But our courage seems to be just a front - and I do not think that is just apparent.
maar (also: alleen, uitsluitend, enkel, slechts)
volume_up
only {adv.}
Afgezien nog van het feit dat het niet alleen maar om economie en niet alleen maar om cultuur gaat.
Apart from the fact that it not only involves economics and not only culture.
Want het gaat toch niet op dat wij maar één antwoord kennen: schiet er maar op, dood ze maar.
For surely it is unacceptable for there only to be one answer: shooting and killing.
Het heeft er weliswaar mee te maken, maar er zijn andere redenen.
It is not only regional or coast-based; it is that too, but not only that.
maar (also: al, reeds, alvast, alreeds)
volume_up
yet {adv.}
Dit is een islamitisch land, maar toch een democratie; het heeft een sharia, maar ook een parlement.
This is an Islamic state, and yet a democracy; it has Sharia law, and yet a parliament.
Het is namelijk mogelijk, maar met deze richtlijn hier is het nog niet mogelijk.
That is possible, but with these guidelines it is not yet possible.
Het verbazingwekkende was dat niet één van hen daar moest zijn - maar ze waren er.
And the amazing thing was that not one of them had to be there -- yet they were.
maar (also: alleen, uitsluitend, enkel, slechts)
Wij moeten daaraan iets doen, maar niet met de maatregelen die nu worden voorgesteld.
This must be closed, but not exclusively by means of the measures now on the table.
Dit geldt ook in het bijzonder - maar uiteraard niet uitsluitend - voor het energiebeleid.
This is also – not exclusively, of course – particularly applicable to energy policy.
In een aantal landen trekken clubs praktisch alleen nog maar buitenlandse spelers aan.
Clubs in certain countries now build their teams almost exclusively with foreign players.

Context sentences for "maar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
We expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Dutchgeen woorden maar daden
Dutchgeen woorden maar daden
it's time to stop talking and start doing something
Dutchde klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt
to hear of something without knowing the origin
Dutcheen vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken
Dutchiemand die alleen maar belangrijk is in een bepaald gebied of een bepaalde groep
Dutchzeg het maar: moet het goedschiks of kwaadschiks?
which shall it be: the carrot or the stick?
Dutchkort maar krachtig
DutchZal men aan bijlage 4 kunnen ontsnappen alleen maar uit economische overwegingen?
Will it be possible to avoid Annex 4 simply by referring to economic conditions?
DutchDat leidt alleen maar tot conflicten en niet tot een constructieve samenwerking.
The result would then be conflict and strife instead of constructive cooperation.
DutchDe tenuitvoerlegging van de STCW-codes kan alleen maar een allereerste stap zijn.
To this end, application of the STCW code can be no more than a very first step.
DutchAls deze wetgeving wordt ingevoerd, zal dat de problemen alleen maar verergeren.
If this legislation were to be implemented, the problems would be exacerbated.
DutchIk vind dat de Vietnamese regering op dit punt nu maar eens een gebaar moet maken.
In my view, it is time the Vietnamese Government made a gesture in this respect.
DutchIn 1993 werd 11.000 ton kabeljauw gevangen; in 1999 was dat nog maar 5.500 ton.
In 1993, 11 000 tonnes of cod was caught and in 1999, 5 500 tonnes were caught.
DutchNu eens is het de Commissie, dan weer het Europees Parlement, maar nooit de Raad!
It is either the Commission, or the European Parliament, it is never the Council!
DutchEuropa is vandaag met de Griekse toetreding niet zwakker, maar sterker geworden.
Europe has become stronger today, not weaker, as the result of Greece's accession.
DutchKastendiscriminatie is in India wettelijk verboden, maar vindt feitelijk plaats.
Even though Indian law prohibits caste discrimination, it is still a fact of life.