How to write a CV in English

Dutch-English translation for "maar"

 

"maar" English translation

Results: 1-27 of 16236

maar {conjunction}

maar {conj.} (also: echter, uitgezonderd, doch)

but {conj.}

Dat is een principiële vraag, niet alleen voor Oostenrijk maar voor heel Europa.

This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.

Kritiek op dat standpunt zal de Commissie niet verzwakken, maar uw optreden wel.

Criticism of that position will not weaken the Commission but your actions will.

Interessant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.

Interestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.

Maar we weten niet of een van die eigenlijk donkere materie kandidaten zijn, ok.

But we don't know if either of those are actually the dark matter candidate, OK.

Maar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.

But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.

maar {conj.} (also: net)

only {conj.}

We moeten echter niet alleen hoge welzijnsnormen stellen maar ze ook handhaven.

However, we must not only set high welfare standards, we must also enforce them.

Het lijkt me fout om alleen maar in Brussel of hier in Straatsburg te vergaderen.

I think it is wrong that we should only meet in Brussels or here in Strasbourg.

Ze uitstellen, zoals de Raad voorstelde, zou de problemen alleen maar verergeren.

To postpone them, as the Council is proposing, would only make the problem worse.

Maar alleen met een integrale aanpak kunnen wij op dit gebied resultaat behalen.

But success in this area will only come about if we have an inclusive approach.

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb eigenlijk maar twee opmerkingen.

Mr President, ladies and gentlemen, I really have only two brief things to say.

maar {adverb}

maar {adv.} (also: verlaten, uitsluitend, louter, enig)

only {adv.}

maar {adv.} (also: eventjes, zoëven, juist, straks)

just {adv.}

Dat is een principiële vraag, niet alleen voor Oostenrijk maar voor heel Europa.

This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.

En niet alleen felgekleurde bloemen dragen stuifmeel, maar ook bomen en grassen.

And it isn't just bright flowers that have pollen; it's also trees and grasses.

Je wilt mensen niet bewusteloos maken alleen om ze te redden, dat verwart maar.

You don't want to be gorking people out just to save them, it's really confusing.

Zoals u al zei, mijnheer de commissaris, is dit moeilijk, maar niet onmogelijk.

It is difficult, Commissioner, as you have just said, but it is not impossible.

De markten dienen altijd maar één zaak en functioneren altijd alleen hier en nu.

Markets are always about just one thing: they always operate in the here and now.

maar {adv.} (also: daarentegen, echter, niettemin, toch)

however {adv.}

Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.

There are two significant points on which we disagree with the Council, however.

Maar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.

Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.

Maar hij heeft volkomen ongelijk als hij zegt dat dit debat niet over China gaat.

However, he is fundamentally wrong when he says this debate is not about China.

We moeten echter niet alleen hoge welzijnsnormen stellen maar ze ook handhaven.

However, we must not only set high welfare standards, we must also enforce them.

Maar wat een lovenswaardige doelstelling lijkt kan ook als een boemerang werken.

What appears to be a laudable aim, however, could also be a double-edged sword.

maar {adv.} (also: al, alvast, reeds, alreeds)

yet {adv.}

Maar is dit wel de beste manier om de burger achter het project Europa te krijgen?

Yet is this really how we will reconcile the people and European construction?

Maar ook de Raad kan hier niet van zijn verantwoordelijkheid worden ontslagen.

Yet we should not allow the Council to dodge its responsibility in this respect.

Het verbazingwekkende was dat niet één van hen daar moest zijn - maar ze waren er.

And the amazing thing was that not one of them had to be there -- yet they were.

Op dit moment drinken we wel wijn, maar eten we nog niet het hout van onze bossen.

At the moment, we consume wine, but we do not yet feed on the wood of our forests.

Dus ik geloof dat basisonderwijs als idee gearriveerd, maar nog niet ingevoerd is.

So I believe primary education is an idea which is arrived but not yet implemented.

maar {adv.} (also: exclusief, uitsluitend, enkel, pas)

exclusively {adv.}

Wij moeten daaraan iets doen, maar niet met de maatregelen die nu worden voorgesteld.

This must be closed, but not exclusively by means of the measures now on the table.

In een aantal landen trekken clubs praktisch alleen nog maar buitenlandse spelers aan.

Clubs in certain countries now build their teams almost exclusively with foreign players.

Dit geldt ook in het bijzonder - maar uiteraard niet uitsluitend - voor het energiebeleid.

This is also – not exclusively, of course – particularly applicable to energy policy.

Uiteraard is die afwijking ook maar niet uitsluitend van toepassing op de offshoresector.

Needless to say, this deviation applies also, but not exclusively, to the off-shore sector.

Wij weten allen dat dit uitstel eigenlijk alleen maar om handelspolitieke redenen plaatsvindt.

We all know why this issue is really being postponed: it is exclusively for reasons of trade policy.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "maar" in English

 

Context sentences

Context sentences for "maar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.

We expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.

Dat leidt alleen maar tot conflicten en niet tot een constructieve samenwerking.

The result would then be conflict and strife instead of constructive cooperation.

Er is sprake van groente- en fruitafval, maar daar vallen dode dieren niet onder.

It talks about vegetable waste and vegetable waste does not cover dead animals.

De tenuitvoerlegging van de STCW-codes kan alleen maar een allereerste stap zijn.

To this end, application of the STCW code can be no more than a very first step.

Zal men aan bijlage 4 kunnen ontsnappen alleen maar uit economische overwegingen?

Will it be possible to avoid Annex 4 simply by referring to economic conditions?

Dus, nu stoppen ze niet hier, of zelfs maar hier, nee, ze gaan helemaal hierheen.

So, now they don't stop here, or even down here. ~~~ No, they turn across here.

In 1993 werd 11.000 ton kabeljauw gevangen; in 1999 was dat nog maar 5.500 ton.

In 1993, 11 000 tonnes of cod was caught and in 1999, 5 500 tonnes were caught.

Nu eens is het de Commissie, dan weer het Europees Parlement, maar nooit de Raad!

It is either the Commission, or the European Parliament, it is never the Council!

Het spijt me zeer, maar ik kan de heer Newton Dunn daarom niet het woord geven.

I am therefore very sorry to say that I cannot give the floor to Mr Newton-Dunn.

Al met al is het een beetje schipperen, maar het reisdoel is dan ook ambitieus.

We therefore have a ship that is not easy to steer, charting an ambitious course.

(Gelach) Nee, maar het waren echt grote geeks, en ze wisten niets van kunst af.

(Laughter) No, they were really big geeks, and they didn't know much about art.

Huizen, maar ook energie-, transport- en communicatienetwerken werden vernietigd.

There was a destruction of homes, of energy, communication and transport networks.

Kastendiscriminatie is in India wettelijk verboden, maar vindt feitelijk plaats.

Even though Indian law prohibits caste discrimination, it is still a fact of life.

We moeten het niet alleen maar over quota hebben, maar uitgaan van de realiteit.

What we need to do is work with the situation as it is, not simply talk of quotas.

Mevrouw de Voorzitter, ik wil maar een korte toelichting op mijn verslag geven.

Madam President, I should like to make a short statement concerning my report.

Een interne Europese markt is geen bedreiging, maar biedt juist nieuwe kansen.

A single European market should be seen as an opportunity rather than a threat.

Europa is vandaag met de Griekse toetreding niet zwakker, maar sterker geworden.

Europe has become stronger today, not weaker, as the result of Greece's accession.

Collega Caudron, ook u kunt dit niet meer ongedaan maken en dat is maar goed ook.

Mr Caudron, it is no longer possible to reverse this and that is how it should be.

In de mode-industrie is er maar weinig bescherming van intellectueel eigendom.

In the fashion industry, there's very little intellectual property protection.

In de begroting gaan de bedragen voor salarissen maar liefst met 12,2% omhoog.

In the Budget, appropriations for wages are being increased by an enormous 12.2 %.
 

Forum results

"maar" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: rolling shutter, ground floor, parent-teacher conference, cheating software, to redirect

Similar words

Have a look at the English-German dictionary by bab.la.