Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Dutch-English translation for "maar"

 

"maar" English translation

Results: 1-27 of 16169

maar {conjunction}

maar {conj.} (also: echter, uitgezonderd, doch)

but {conj.}

Kritiek op dat standpunt zal de Commissie niet verzwakken, maar uw optreden wel.

Criticism of that position will not weaken the Commission but your actions will.

Interessant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.

Interestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.

Maar we weten niet of een van die eigenlijk donkere materie kandidaten zijn, ok.

But we don't know if either of those are actually the dark matter candidate, OK.

Maar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.

But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.

(Gelach) Dus je kan ze niet echt zien, maar het was adembenemend, geloof me maar.

(Laughter) So you can't actually see them, but it was breathtaking, believe me.

maar {conj.} (also: net)

only {conj.}

Het dreigt de afstand tussen de EU en het grote publiek alleen maar te vergroten.

It only risks further increasing the gap between the EU and the general public.

Het lijkt me fout om alleen maar in Brussel of hier in Straatsburg te vergaderen.

I think it is wrong that we should only meet in Brussels or here in Strasbourg.

Maar alleen met een integrale aanpak kunnen wij op dit gebied resultaat behalen.

But success in this area will only come about if we have an inclusive approach.

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb eigenlijk maar twee opmerkingen.

Mr President, ladies and gentlemen, I really have only two brief things to say.

Vanavond werd mij om 19.00 uur verteld dat er maar een amendement is ingediend.

I was told, at 7 p. m. this evening, that only one amendment had been introduced.

maar {adverb}

maar {adv.} (also: verlaten, uitsluitend, louter, enig)

only {adv.}

maar {adv.} (also: eventjes, zoëven, juist, straks)

just {adv.}

Zoals u al zei, mijnheer de commissaris, is dit moeilijk, maar niet onmogelijk.

It is difficult, Commissioner, as you have just said, but it is not impossible.

Een ander Europa is niet alleen mogelijk, maar wordt ook steeds noodzakelijker.

A different Europe is not just possible but is becoming increasingly necessary.

De markten dienen altijd maar één zaak en functioneren altijd alleen hier en nu.

Markets are always about just one thing: they always operate in the here and now.

En niet alleen felgekleurde bloemen dragen stuifmeel, maar ook bomen en grassen.

And it isn't just bright flowers that have pollen; it's also trees and grasses.

Je wilt mensen niet bewusteloos maken alleen om ze te redden, dat verwart maar.

You don't want to be gorking people out just to save them, it's really confusing.

maar {adv.} (also: daarentegen, echter, niettemin, toch)

however {adv.}

Maar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.

Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.

Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.

There are two significant points on which we disagree with the Council, however.

Maar wat een lovenswaardige doelstelling lijkt kan ook als een boemerang werken.

What appears to be a laudable aim, however, could also be a double-edged sword.

Maar voordat we beginnen, vraagt de heer Smith het woord voor een motie van orde.

However, before we start, Mr Smith has asked for the floor on a point of order.

Maar hij heeft volkomen ongelijk als hij zegt dat dit debat niet over China gaat.

However, he is fundamentally wrong when he says this debate is not about China.

maar {adv.} (also: al, alvast, reeds, alreeds)

yet {adv.}

Maar ook de Raad kan hier niet van zijn verantwoordelijkheid worden ontslagen.

Yet we should not allow the Council to dodge its responsibility in this respect.

Het verbazingwekkende was dat niet één van hen daar moest zijn - maar ze waren er.

And the amazing thing was that not one of them had to be there -- yet they were.

Op dit moment drinken we wel wijn, maar eten we nog niet het hout van onze bossen.

At the moment, we consume wine, but we do not yet feed on the wood of our forests.

Dus ik geloof dat basisonderwijs als idee gearriveerd, maar nog niet ingevoerd is.

So I believe primary education is an idea which is arrived but not yet implemented.

Vandaag is dat spijtig genoeg, maar om begrijpelijke redenen, niet meer het geval.

Today, sadly enough, yet for understandable reasons, this is certainly not the case.

maar {adv.} (also: exclusief, uitsluitend, enkel, pas)

exclusively {adv.}

Wij moeten daaraan iets doen, maar niet met de maatregelen die nu worden voorgesteld.

This must be closed, but not exclusively by means of the measures now on the table.

In een aantal landen trekken clubs praktisch alleen nog maar buitenlandse spelers aan.

Clubs in certain countries now build their teams almost exclusively with foreign players.

Dit geldt ook in het bijzonder - maar uiteraard niet uitsluitend - voor het energiebeleid.

This is also – not exclusively, of course – particularly applicable to energy policy.

Uiteraard is die afwijking ook maar niet uitsluitend van toepassing op de offshoresector.

Needless to say, this deviation applies also, but not exclusively, to the off-shore sector.

Wij weten allen dat dit uitstel eigenlijk alleen maar om handelspolitieke redenen plaatsvindt.

We all know why this issue is really being postponed: it is exclusively for reasons of trade policy.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "maar" in English

 

Context sentences

Context sentences for "maar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.

We expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.

Dat leidt alleen maar tot conflicten en niet tot een constructieve samenwerking.

The result would then be conflict and strife instead of constructive cooperation.

De tenuitvoerlegging van de STCW-codes kan alleen maar een allereerste stap zijn.

To this end, application of the STCW code can be no more than a very first step.

Zal men aan bijlage 4 kunnen ontsnappen alleen maar uit economische overwegingen?

Will it be possible to avoid Annex 4 simply by referring to economic conditions?

Dus, nu stoppen ze niet hier, of zelfs maar hier, nee, ze gaan helemaal hierheen.

So, now they don't stop here, or even down here. ~~~ No, they turn across here.

In 1993 werd 11.000 ton kabeljauw gevangen; in 1999 was dat nog maar 5.500 ton.

In 1993, 11 000 tonnes of cod was caught and in 1999, 5 500 tonnes were caught.

Nu eens is het de Commissie, dan weer het Europees Parlement, maar nooit de Raad!

It is either the Commission, or the European Parliament, it is never the Council!

Al met al is het een beetje schipperen, maar het reisdoel is dan ook ambitieus.

We therefore have a ship that is not easy to steer, charting an ambitious course.

(Gelach) Nee, maar het waren echt grote geeks, en ze wisten niets van kunst af.

(Laughter) No, they were really big geeks, and they didn't know much about art.

Huizen, maar ook energie-, transport- en communicatienetwerken werden vernietigd.

There was a destruction of homes, of energy, communication and transport networks.

Kastendiscriminatie is in India wettelijk verboden, maar vindt feitelijk plaats.

Even though Indian law prohibits caste discrimination, it is still a fact of life.

Een interne Europese markt is geen bedreiging, maar biedt juist nieuwe kansen.

A single European market should be seen as an opportunity rather than a threat.

Europa is vandaag met de Griekse toetreding niet zwakker, maar sterker geworden.

Europe has become stronger today, not weaker, as the result of Greece's accession.

De Commissie heeft deze eerder voorgesteld maar lijkt hier nu op teruggekomen.

The Commission put them forward before and seems now to have withdrawn from that.

Dan vervolgt hij: " Zij dient te vergeten dat deze rechten ook maar bestaan. "

He goes on to say, " they might as well forget that these rights even exist. "

Maar wat de Europese Unie vooral nodig heeft, is geloofwaardigheid bij de burger.

In particular, the European Union needs to achieve credibility among its citizens.

Als deze wetgeving wordt ingevoerd, zal dat de problemen alleen maar verergeren.

If this legislation were to be implemented, the problems would be exacerbated.

In de begroting gaan de bedragen voor salarissen maar liefst met 12,2% omhoog.

In the Budget, appropriations for wages are being increased by an enormous 12.2 %.

De uitbreiding zal niet alleen financiële, maar ook politieke inspanningen vergen.

If enlargement cannot be zero-rated financially, the same is true politically.

Ziektes die veel lijden veroorzaakten, maar er is nog veel werk te verrichten.

They have caused a great deal of suffering, and much still remains to be done.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Have a look at the Norwegian-English dictionary by bab.la.