How to write a CV in English

Dutch-English translation for "maar"

 

"maar" English translation

Results: 1-27 of 16487

maar {conjunction}

maar {conj.} (also: echter, uitgezonderd, doch)

but {conj.}

Dat is een principiële vraag, niet alleen voor Oostenrijk maar voor heel Europa.

This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.

Kritiek op dat standpunt zal de Commissie niet verzwakken, maar uw optreden wel.

Criticism of that position will not weaken the Commission but your actions will.

Het pakket-Monti heeft de situatie verbeterd, maar toch wacht ons nog veel werk.

The 'Monti package ' has made things better but there is still a lot to be done.

Het kiezen van een gevecht met voldoende gewicht maar klein genoeg om te winnen.

I mean, it's about picking battles big enough to matter but small enough to win.

De nieuwe technologie brengt echter niet alleen voordelen mee, maar ook nadelen.

There are not only advantages but disadvantages as well with the new technology.

maar {conj.} (also: net)

only {conj.}

De nieuwe technologie brengt echter niet alleen voordelen mee, maar ook nadelen.

There are not only advantages but disadvantages as well with the new technology.

Kijkt u maar op de eigen websites van de fabrikanten, dan kunt u het zelf zien.

You only have to go onto the manufacturers ’ own websites to see for yourselves.

Ze uitstellen, zoals de Raad voorstelde, zou de problemen alleen maar verergeren.

To postpone them, as the Council is proposing, would only make the problem worse.

Wij willen Rusland als partner, maar alleen als het de mensenrechten respecteert.

We want Russia as a partner, but only as a partner which respects human rights.

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb eigenlijk maar twee opmerkingen.

Mr President, ladies and gentlemen, I really have only two brief things to say.

maar {adverb}

maar {adv.} (also: verlaten, uitsluitend, louter, enig)

only {adv.}

maar {adv.} (also: eventjes, zoëven, juist, straks)

just {adv.}

Dat is een principiële vraag, niet alleen voor Oostenrijk maar voor heel Europa.

This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.

En niet alleen felgekleurde bloemen dragen stuifmeel, maar ook bomen en grassen.

And it isn't just bright flowers that have pollen; it's also trees and grasses.

De markten dienen altijd maar één zaak en functioneren altijd alleen hier en nu.

Markets are always about just one thing: they always operate in the here and now.

Een ander Europa is niet alleen mogelijk, maar wordt ook steeds noodzakelijker.

A different Europe is not just possible but is becoming increasingly necessary.

Zoals u al zei, mijnheer de commissaris, is dit moeilijk, maar niet onmogelijk.

It is difficult, Commissioner, as you have just said, but it is not impossible.

maar {adv.} (also: daarentegen, echter, niettemin, toch)

however {adv.}

Maar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.

Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.

Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.

There are two significant points on which we disagree with the Council, however.

Maar hij heeft volkomen ongelijk als hij zegt dat dit debat niet over China gaat.

However, he is fundamentally wrong when he says this debate is not about China.

Maar wat een lovenswaardige doelstelling lijkt kan ook als een boemerang werken.

What appears to be a laudable aim, however, could also be a double-edged sword.

Maar voordat we beginnen, vraagt de heer Smith het woord voor een motie van orde.

However, before we start, Mr Smith has asked for the floor on a point of order.

maar {adv.} (also: al, alvast, reeds, alreeds)

yet {adv.}

Maar is dit wel de beste manier om de burger achter het project Europa te krijgen?

Yet is this really how we will reconcile the people and European construction?

Maar ook de Raad kan hier niet van zijn verantwoordelijkheid worden ontslagen.

Yet we should not allow the Council to dodge its responsibility in this respect.

Het verbazingwekkende was dat niet één van hen daar moest zijn - maar ze waren er.

And the amazing thing was that not one of them had to be there -- yet they were.

Op dit moment drinken we wel wijn, maar eten we nog niet het hout van onze bossen.

At the moment, we consume wine, but we do not yet feed on the wood of our forests.

Dus ik geloof dat basisonderwijs als idee gearriveerd, maar nog niet ingevoerd is.

So I believe primary education is an idea which is arrived but not yet implemented.

maar {adv.} (also: exclusief, uitsluitend, enkel, pas)

exclusively {adv.}

Wij moeten daaraan iets doen, maar niet met de maatregelen die nu worden voorgesteld.

This must be closed, but not exclusively by means of the measures now on the table.

In een aantal landen trekken clubs praktisch alleen nog maar buitenlandse spelers aan.

Clubs in certain countries now build their teams almost exclusively with foreign players.

Dit geldt ook in het bijzonder - maar uiteraard niet uitsluitend - voor het energiebeleid.

This is also – not exclusively, of course – particularly applicable to energy policy.

Uiteraard is die afwijking ook maar niet uitsluitend van toepassing op de offshoresector.

Needless to say, this deviation applies also, but not exclusively, to the off-shore sector.

Wij weten allen dat dit uitstel eigenlijk alleen maar om handelspolitieke redenen plaatsvindt.

We all know why this issue is really being postponed: it is exclusively for reasons of trade policy.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "maar" in English

 

Context sentences

Context sentences for "maar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Overigens is er op dit punt nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek verricht.

And, moreover, there is not a great deal of scientific analysis on these issues.

Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.

We expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.

Maar het is vooral moeilijk voor ons om te bewijzen dat dit op het werk gebeurt.

It is particularly hard for us to prove that discrimination takes place at work.

Dat leidt alleen maar tot conflicten en niet tot een constructieve samenwerking.

The result would then be conflict and strife instead of constructive cooperation.

Zal men aan bijlage 4 kunnen ontsnappen alleen maar uit economische overwegingen?

Will it be possible to avoid Annex 4 simply by referring to economic conditions?

Er is sprake van groente- en fruitafval, maar daar vallen dode dieren niet onder.

It talks about vegetable waste and vegetable waste does not cover dead animals.

De tenuitvoerlegging van de STCW-codes kan alleen maar een allereerste stap zijn.

To this end, application of the STCW code can be no more than a very first step.

Dus, nu stoppen ze niet hier, of zelfs maar hier, nee, ze gaan helemaal hierheen.

So, now they don't stop here, or even down here. ~~~ No, they turn across here.

In 1993 werd 11.000 ton kabeljauw gevangen; in 1999 was dat nog maar 5.500 ton.

In 1993, 11 000 tonnes of cod was caught and in 1999, 5 500 tonnes were caught.

(Gelach) Nee, maar het waren echt grote geeks, en ze wisten niets van kunst af.

(Laughter) No, they were really big geeks, and they didn't know much about art.

Het spijt me zeer, maar ik kan de heer Newton Dunn daarom niet het woord geven.

I am therefore very sorry to say that I cannot give the floor to Mr Newton-Dunn.

Nu eens is het de Commissie, dan weer het Europees Parlement, maar nooit de Raad!

It is either the Commission, or the European Parliament, it is never the Council!

Al met al is het een beetje schipperen, maar het reisdoel is dan ook ambitieus.

We therefore have a ship that is not easy to steer, charting an ambitious course.

Huizen, maar ook energie-, transport- en communicatienetwerken werden vernietigd.

There was a destruction of homes, of energy, communication and transport networks.

Kastendiscriminatie is in India wettelijk verboden, maar vindt feitelijk plaats.

Even though Indian law prohibits caste discrimination, it is still a fact of life.

We moeten het niet alleen maar over quota hebben, maar uitgaan van de realiteit.

What we need to do is work with the situation as it is, not simply talk of quotas.

Een interne Europese markt is geen bedreiging, maar biedt juist nieuwe kansen.

A single European market should be seen as an opportunity rather than a threat.

De uitbreiding zal niet alleen financiële, maar ook politieke inspanningen vergen.

If enlargement cannot be zero-rated financially, the same is true politically.

Mevrouw de Voorzitter, ik wil maar een korte toelichting op mijn verslag geven.

Madam President, I should like to make a short statement concerning my report.

Als deze wetgeving wordt ingevoerd, zal dat de problemen alleen maar verergeren.

If this legislation were to be implemented, the problems would be exacerbated.
 

Forum results

"maar" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: espoused, espoused, in a figurative sense, figuratively, final destination

Similar words

Have a look at the Hindi-English dictionary by bab.la.