How to write a letter in English

Dutch-English translation for "misschien"

 

"misschien" English translation

Results: 1-26 of 2733

misschien {adverb}

misschien {adv.} (also: mogelijkerwijs, mogelijk, wellicht, soms)

perhaps {adv.}

De tweede vraag is of we de grenzen van de uitbreiding misschien hebben bereikt.

The second question is this: have we perhaps reached the limits of enlargement?

Kan de heer Van den Broek misschien even verduidelijken wat hij daarmee bedoelt?

Perhaps the Commissioner can come back to this and explain exactly what he meant.

De samenstelling van uw Commissie is misschien wel evenwichtiger dan het lijkt.

The composition of your Commission is perhaps more balanced than it might appear.

Veel van wat misschien formeel nog niet is gebeurd, is eigenlijk al realiteit.

Much of what has perhaps not yet happened formally is in fact already reality.

Misschien leidt dat gaandeweg tot steun voor het vredesproces en onderhandelingen.

Perhaps that will lead in time to support for the peace process and negotiations.

misschien {adv.} (also: mogelijkerwijs, het zou kunnen, mogelijk, wellicht)

maybe {adv.}

Misschien wist hij niet wat er gebeurt als je iets tot de nulde macht verheft.

Maybe they didn't know what happens when you raise something to the zero power.

(Gelach) Misschien voor Massachusetts, omdat ze eigenlijk een bod moeten doen.

(Laughter) I say "maybe" for Massachusetts, because they actually have to do a bid.

Misschien is ons universum slechts één van die dingen die af en toe gebeuren.

Maybe our universe is just one of those things that happens from time to time.

En waar stel je jezelf bloot aan risico's die je zelf misschien niet eens ziet?"

And where do you expose yourselves to risks that maybe perhaps you don't even see?"

Mam en ik dachten dat je misschien je... verjaardagscadeau vanavond open wilt maken.

Charlie, Mum and I thought...... maybe you wanna open your birthday present tonight.

misschien {adv.} (also: mogelijkerwijs, mogelijk, wellicht, soms)

possibly {adv.}

Dat betekent dat het Parlement minstens 732 leden zal tellen, misschien zelfs meer.

That means that this Parliament will have at least 732 Members, possibly more.

De doodstraf dient wereldwijd te worden afgeschaft, behalve misschien in oorlogstijd.

It needs to be abolished throughout the world, save possibly in time of war.

Dat is een duidelijke -factor en wat Cuba betreft misschien wel de belangrijkste.

This is a clear pull factor, possibly the most important as far as Cuba is concerned.

Leiderschap is misschien de kwaliteit waaraan Europa vandaag het meest behoefte heeft.

Leadership is possibly the quality which Europe most needs at the moment.

Het gaat om een enorme milieuramp, misschien wel de grootste uit de geschiedenis.

The ecological disaster is a major one, possibly unprecedented in scale.

misschien {adv.} (also: mogelijkerwijs, mogelijk, wellicht, soms)

perchance {adv.}

Maar denkt men misschien dat het mogelijk zal zijn doelmatigheid met simpele technocratische procedures te bereiken, zonder dat de volkeren hier achter staan?

But does anyone perchance believe that it will be possible to achieve efficiency by adopting purely technocratic procedures without the commitment and support of the people?

misschien {adv.} (also: bij toeval)

haply {adv.} [arch.]

misschien

misschien (also: mogelijk, mogelijkerwijs, soms, wellicht)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "misschien" in English

 

Context sentences

Context sentences for "misschien" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Heeft hij reisplannen of moet hij misschien vooraanstaande bezoekers bezighouden?

Does he have some travel plans or is he entertaining some distinguished visitors?

Sommigen zullen misschien zeggen dat ik bezeten ben van overdrachtsceremonies.

Some might say that I am becoming rather an aficionado of hand-over ceremonies.

Ik weet zeker dat er contradicties en misschien zelfs conflicten zullen rijzen.

I am sure there will be a problem of inconsistency and the potential for conflict.

Misschien schrikt u ervan, maar we zien letterlijk wat er nu gebeurt in dit brein.

This may shock you, but we're literally reading this person's brain in real time.

Het lijkt misschien een mond vol, maar het gaat in feite om een eenvoudig idee.

This is, one might think, rather a mouthful for what is essentially a simple idea.

Hebt u misschien andere plannen die u niet prijs wilt geven aan het Parlement?

Do you have any other plans in the pipeline that you are not telling Parliament?

Er waren misschien enige details waarover meningsverschillen zijn opgetreden.

Differences of opinion may well have arisen over this or that point of detail.

Documenten die vandaag vrij toegankelijk zijn, zijn dat morgen misschien niet meer.

Documents which are at present in the public domain may be classified tomorrow.

Dit klinkt misschien wat vreemd als je nog nooit over nieuwe steden hebt nagedacht.

Now this might sound preposterous to you if you've never thought about new cities.

De vraag blijft altijd of dat voldoende is, of we misschien nog meer kunnen doen.

It remains to be seen whether that is enough or whether we can still do more.

Dat moet hier worden gezegd, want misschien krijgen wij nog wel een kerstcadeau.

There is always a chance, of course, that we might yet receive a Christmas present.

Hiervoor is met enige goede wil misschien de een of andere oplossing te vinden.

This might be able to be solved somehow or other if there is a will to do so.

Nu vraag je misschien: John, wat heeft dit te maken met groen en de klimaatcrisis?

Now, you may ask, John, what has this got to go with green and with climate crisis?

Dat komt de heer Helmer misschien niet goed uit, maar helaas werkt het wel zo.

That might not suit Mr Helmer, but I am sorry to say that is the way it goes.

Dan wordt het misschien wel 2020, 2030 voordat het eerste land kan toetreden.

Then it might not be until 2020 or 2030 that the first country is able to join.

Degenen die mijn maatschappijvisie delen, zullen hier misschien vreemd van opkijken.

At this point, those who share my social ideal may find themselves confused.

Komt dat misschien omdat deze gebreken veel functionarissen goed van pas kwamen?

Is it not true that a lot of people found advantages in these imperfections?

De problemen van Nicaragua vallen dus misschien niet meer onder mijn bevoegdheden.

Nicaragua's problems therefore fall more within my own sphere of competence.

Als ze minder lange arbeidstijden hadden gehad, was dat misschien niet gebeurd.

It may be that, if they had had shorter working hours, this would not have happened.

In ruil daarvoor heeft u misschien afstand gedaan van uw hoogst genoteerde aandelen.

In exchange, you might also have given up some of the upside of the markets.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

In the English-Swedish dictionary you will find more translations.