Dutch-English translation for "misschien"

NL misschien English translation

misschien {adv.}
EN

NL misschien
play_circle_outline
{adverb}

misschien (also: mogelijkerwijs, soms, mogelijk, wellicht)
Misschien ziet de heer Poettering daarom wat bleek, misschien komt dat door overwerk.
Perhaps that is why Mr Poettering is looking a little pale, perhaps it is overwork.
Misschien moeten we 30 procent zetten, misschien 40, misschien 60, maar ik wil wel een doelstelling.
Perhaps we should put 30 %, perhaps 40 %, perhaps 60 %, but I would definitely like to see a target.
Misschien is het een heilzame shocktherapie, daar heeft collega Graefe zu Baringdorf misschien gelijk in.
Perhaps it is a healthy shock and Mr Graefe zu Baringdorf is perhaps right.
misschien (also: mogelijkerwijs, soms, mogelijk, wellicht)
Misschien -- (Gelach) -- misschien is de muis een nieuwe soort bug.
And maybe ... (Laughter) maybe a mouse is a new kind of bug.
Misschien zou het dan veel erger geweest zijn. ~~~ Maar misschien ook veel beter.
Maybe it would have been much worse, or maybe it would have been better.
Je koopt er een, misschien krijg je een echt stuk, en misschien ook niet.
And you buy one, and maybe you get a real piece, and maybe not.
misschien (also: mogelijkerwijs, soms, mogelijk, wellicht)
Het gaat om een enorme milieuramp, misschien wel de grootste uit de geschiedenis.
The ecological disaster is a major one, possibly unprecedented in scale.
Maar misschien, mevrouw de commissaris, is het wel de meest haalbare overeenkomst.
But possibly, Madam Commissioner, it is the best agreement possible.
Een wat uitzonderlijk concept, dat ik misschien moet toelichten.
This is a rather special concept which should possibly be explained.
misschien (also: mogelijkerwijs, soms, mogelijk, wellicht)
Maar denkt men misschien dat het mogelijk zal zijn doelmatigheid met simpele technocratische procedures te bereiken, zonder dat de volkeren hier achter staan?
But does anyone perchance believe that it will be possible to achieve efficiency by adopting purely technocratic procedures without the commitment and support of the people?
misschien (also: bij toeval)
play_circle_outline
haply {adv.} [arch.]

Context sentences for "misschien" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutchzou’t misschien toch
DutchHebt u misschien andere plannen die u niet prijs wilt geven aan het Parlement?
Do you have any other plans in the pipeline that you are not telling Parliament?
DutchHeeft hij reisplannen of moet hij misschien vooraanstaande bezoekers bezighouden?
Does he have some travel plans or is he entertaining some distinguished visitors?
DutchSommigen zullen misschien zeggen dat ik bezeten ben van overdrachtsceremonies.
Some might say that I am becoming rather an aficionado of hand-over ceremonies.
DutchIk weet zeker dat er contradicties en misschien zelfs conflicten zullen rijzen.
I am sure there will be a problem of inconsistency and the potential for conflict.
DutchHet lijkt misschien een mond vol, maar het gaat in feite om een eenvoudig idee.
This is, one might think, rather a mouthful for what is essentially a simple idea.
DutchDat moet hier worden gezegd, want misschien krijgen wij nog wel een kerstcadeau.
There is always a chance, of course, that we might yet receive a Christmas present.
DutchMisschien schrikt u ervan, maar we zien letterlijk wat er nu gebeurt in dit brein.
This may shock you, but we're literally reading this person's brain in real time.
DutchDat is misschien voor 24 uur zo, maar daarna is het een zaak voor ons allen.
Arguably that may be true for 24 hours; thereafter it is a matter for all of us.
DutchIk weet niet of het Daphne-programma volstaat en of er misschien niet meer nodig is.
I do not know if the Daphne programme suffices or if something more is required.
DutchKomt dat misschien omdat deze gebreken veel functionarissen goed van pas kwamen?
Is it not true that a lot of people found advantages in these imperfections?
DutchDe vraag blijft altijd of dat voldoende is, of we misschien nog meer kunnen doen.
It remains to be seen whether that is enough or whether we can still do more.
DutchDocumenten die vandaag vrij toegankelijk zijn, zijn dat morgen misschien niet meer.
Documents which are at present in the public domain may be classified tomorrow.
DutchHiervoor is met enige goede wil misschien de een of andere oplossing te vinden.
This might be able to be solved somehow or other if there is a will to do so.
DutchDan wordt het misschien wel 2020, 2030 voordat het eerste land kan toetreden.
Then it might not be until 2020 or 2030 that the first country is able to join.
Dutch100 van het koraal is misschien weggeveegd voor 2050 door de opwarming van de aarde.
100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.
DutchEr waren misschien enige details waarover meningsverschillen zijn opgetreden.
Differences of opinion may well have arisen over this or that point of detail.
DutchDat komt de heer Helmer misschien niet goed uit, maar helaas werkt het wel zo.
That might not suit Mr Helmer, but I am sorry to say that is the way it goes.
DutchIk heb gevraagd of u het werk in de Commissie misschien beter kunt coördineren.
I asked whether you could not coordinate the Commission's activities better.
DutchAls ze minder lange arbeidstijden hadden gehad, was dat misschien niet gebeurd.
It may be that, if they had had shorter working hours, this would not have happened.