Dutch-English translation for "mond"

NL mond English translation

mond {de}

NL mond
volume_up
{de}

mond (also: bek, muil, monding, uitmonding)
volume_up
mouth {noun}
Desalniettemin zijn daar zes uitbraken van mond- en klauwzeer geconstateerd.
They have nevertheless had six outbreaks of foot-and-mouth disease.
Er is bewijs dat de menselijke mond en tanden geleidelijk aan kleiner worden.
There is evidence that the human mouth and teeth are growing smaller all the time.
We mogen niet vergeten dat mond- en klauwzeer zich niets aantrekt van grenzen.
Let us not forget that foot and mouth disease is no respecter of borders.
mond (also: opening, gat, spleet)
mond (also: opening, gat, begin, beginfase)
Democraten aller landen verenigt u.... in Cuba en jaag Castro de stuipen op het lijf, door niet alleen uw portemonnee maar ook uw mond open te doen.
Democrats of the world unite... in Cuba and give Castro a fright, by opening not only your wallet but also your mouth.
Alle andere mogelijkheden dreigen uit te monden in een warrig Europa zonder referentiekader dat aan alle mogelijke manipulaties blootstaat.
All the others favour the establishment of a confused Europe, deprived of any reference points and opening itself up to all manner of mishandling.

Context sentences for "mond" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutchmet de mond vol tanden staan
DutchBij sociale aangelegenheden durven wij ook het woord model in de mond te nemen.
We do not hesitate to talk about models when we are discussing social issues.
DutchDe heer Färm durft nu terecht het woord ' hervormingen ' in de mond te nemen.
Mr Färm now has the courage to refer to the word 'reforms ', and rightly so.
DutchWe moeten onze inzet voor gelijke vertegenwoordiging niet alleen met de mond belijden.
We should not merely be paying lip-service by stressing how important equality is.
DutchEnkelen onder hen werden gedwongen Kosovo te verlaten; anderen werd de mond gesnoerd.
Some of them have had to leave Kosovo and others have been forced to remain silent.
DutchIs dit niet verbijsterend in tijden dat men de mond vol heeft van inspraak en democratie?
This is rather staggering when we are talking about participation and democracy.
DutchMijns inziens lossen wij geen enkel probleem op door bondgenoten naar de mond praten.
I do not think that we resolve any problems by politically appeasing allies.
DutchRadar, radio en informatica zijn de oren en de mond van de luchtverkeersleiders.
Radar, radio and information technology are the eyes and ears of air traffic controllers.
DutchHoe kan een immigrant met zulk een laag inkomen de mond vullen van al zijn gezinsleden?
How can an immigrant with such a low income make all his relatives go hungry?
DutchDe Industriecommissie spreekt meer met de mond van de producenten en wil dat niet.
The Committee on Industry voices more the views of the producers and does not want this.
DutchHet Parlement moet nu maar eens zijn mond opendoen tegenover de Raad en de Commissie.
I believe that today Parliament has something to say to the Council and the Commission.
DutchMevrouw de Voorzitter, het woord " fraude " ligt ons allen voor in de mond, dat weet u.
Madam President, you all know that the word " fraud " forms part of our major focuses.
DutchWe moeten onze steun aan deze mensen echter niet alleen met de mond belijden.
It is not, however, good enough just to pay lip service to their work.
DutchU liet zich niet de mond snoeren, ook al betekende dit dat uw vonnis zou worden verlengd.
You refused to remain silent, even when that meant prolonging your sentence.
DutchToen ik United States Poet Laureate was -- ik neem die titel graag in de mond.
But when I was United States Poet Laureate -- and I love saying that.
DutchEen betere manier om volksvertegenwoordigers de mond te snoeren is er niet.
There cannot be a better way of muzzling representatives of the public.
DutchDit Huis heeft steeds de mond vol over een Europees tewerkstellingsbeleid.
This House is constantly talking about a European policy on employment.
DutchAls men dat niet doet, moet men vervolgens zijn mond houden over andere dingen.
If that is not done, other things should not be discussed either.
DutchHet stukje kauwgom wat ik nu in mijn mond heb, kauw ik nu al 3 maanden op.
This piece of gum I'm chewing right now...... l've been working on for three months solid.