Dutch-English translation for "nieuw"

NL nieuw English translation

nieuw {adj.}
EN

NL nieuw
play_circle_outline
{adjective}

nieuw (also: ander, opkomend, vers, jong)
Dit is overigens niet nieuw voor de Commissie, dit is niet nieuw voor de commissaris!
This is in fact nothing new for the Commission, and it is nothing new for the Commissioner.
Dat betekende dat er een nieuw rangenstelsel en een nieuw beoordelingssysteem moest komen.
That has meant a new grading structure and a new appraisal system.
Wij gaan een nieuw millennium in, een nieuwe tijd en misschien een nieuwe wereld.
We will move into a new millennium, a new era and possibly a new world.
nieuw (also: brutaal, luchtig, onbeschoft, fris)
We hebben nu de kans om het toerisme een nieuw elan te geven op Europees niveau.
This is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
De Commissie zal een nieuw voorstel doen, wij hebben duidelijk onze stem uitgebracht.
The Commission is going to submit a fresh proposal, and our vote was quite clear.
De Commissie had voor eind 1998 een nieuw voorstel moeten doen voor een richtlijn.
A fresh proposal for a directive was supposed to have been submitted by the end of 1998.
nieuw (also: opkomend)
Het gaat om uitvindingen die een technische bijdrage leveren en die echt nieuw zijn.
It means inventions that make a technical contribution and that are truly novel.
Het gaat om het ontwikkelen van een oorspronkelijke lichaamstaal voor een nieuw wezen.
It's really about trying to create a novel body language for a new creature.
Het heeft electrische motoren en een nieuw voortstuwing systeem.
It has electric motors with a novel propulsion system.

Context sentences for "nieuw" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutchiets in een nieuw jasje steken
DutchVoor hen komt deze dag te laat, maar voor de rest is dit hopelijk een nieuw begin.
For them today comes too late, but for the rest of us it is hopefully a beginning.
DutchDie evaluatie heb ik nog nooit gezien, dus doe ik bij deze een nieuw beroep op hem.
As I have never seen this assessment, I should like to remind him of this request.
DutchSamen leren we nu om te gaan met een nieuw systeem van sociale druk en open evaluatie.
We are learning together to work a process of peer pressure and open evaluation.
DutchZelfs de Amerikanen - en dat is nieuw - pleiten voor deze vanzelfsprekende oplossing.
Even the Americans are, for the first time, considering this obvious arrangement.
DutchZonder nieuw besluit zou deze regeling aan het einde van dit jaar aflopen.
Failing another decision, this rule will cease to apply at the end of this year.
DutchWe kampen met problemen, maar problemen leiden tot een nieuw begin, een renaissance.
We have difficulties, but out of difficulties comes a rebirth, a renaissance.
DutchWij willen evenmin een nieuw comité, of dit nu een beheers- of een adviescomité is.
Similarly, we do not want to create another committee, be it management or advisory.
DutchHet zou een nieuw voorbeeld zijn van de Monnet-methode, maar dan op kleinere schaal.
This will almost be a further example of the Monnet method, but on a smaller scale.
DutchWij moeten een nieuw democratisch Europa opbouwen - geen federatie Europa.
We should build up a Europe of the democracies, not a United States of Europe.
DutchDe heer Fischer en anderen hebben ons zuurstof en een nieuw perspectief gegeven.
We need that oxygen, we need that horizon for the great European debate.
DutchZolang er geen nieuw referendum wordt gehouden, zitten we met dit juridische probleem.
Until or unless another referendum is passed, this remains the legal position.
DutchFinland wil dit debat zowel in eigen land als in de Europese Unie nieuw leven inblazen.
Finland wants to revitalise this debate both at home and in the European Union.
DutchDe Commissie heeft in 1990 een nieuw voorstel gedaan, maar dat is nooit aangenomen.
In 1990 the Commission made an additional proposal, but it was voted down.
DutchWe doen een nieuw onderzoek tegen die tijd... en dan zien we wel waar we zijn.
We'll do a psych evaluation at the end of that time, and then we'll see where we're at.
DutchDit alles is uitstekend haalbaar en zal ons helpen de Grondwet nieuw leven in te blazen.
All of this is perfectly feasible and will help us to revive the Constitution.
DutchIn Finland is deze winter een nieuw kouderecord gevestigd: 54 graden onder nul.
The record for cold weather in Finland was exceeded this winter: minus fifty-four degrees.
DutchHet sociale Europa moet een nieuw elan krijgen met de bestrijding van de deregulering.
A social Europe must gather momentum around the fight against deregulation.
DutchWij zijn er zeker van dat dit college een nieuw element in het institutionele kader wordt.
We are sure that it will be a factor for change in the institutional framework.
DutchNieuw is adaptief in tijden van verandering wanneer je je moet aanpassen.
Novelty is adaptive when things are changing and you need to adapt yourself.