Internship offers abroad for English native speakers

Dutch-English translation for "omwenteling"

 

"omwenteling" English translation

Results: 1-22 of 30

omwenteling {noun}

omwenteling {de} (also: rotatie, revolutie)

revolution {noun}

Elke omwenteling vertoont echter vooral ook psychologische aspecten.

But behind every revolution lie the specific psychological aspects.

Nu er een omwenteling in Kirgizstan is, moeten we die benutten.

Now that a revolution in Kyrgyzstan is underway, we should capitalise on it.

Op dit ogenblik maken wij een omwenteling mee die onze traditionele houding grondig verandert.

Indeed, we are currently undergoing a revolution which is vastly upsetting our traditional attitudes.

De omwenteling in het land en de wijze waarop zij plaatsvond blijven de basis voor voorzichtig optimisme.

The revolution in the country and the way in which it took place, remain the basis for cautious optimism.

Dat klinkt heel eenvoudig, maar het komt eigenlijk neer op een totale omwenteling in de energiehuishouding, ofwel de energiesector.

That sounds very simple, but it means a total revolution in the energy business, in the energy sector.

omwenteling {de} (also: ontreddering)

upheaval {noun}

Beter in balans zijn betekent niet dat er een grote omwenteling in je leven moet komen.

Being more balanced doesn't mean dramatic upheaval in your life.

Voorzitter, in 1989 was ik ter plaatse getuige van de politieke omwenteling in Midden- en Oost-Europa.

Mr President, in 1989 I witnessed the political upheaval in Central and Eastern Europe in person.

Er is reeds meermaals op gewezen dat de ijzer- en staalindustrie een grote omwenteling heeft doorgemaakt.

Several speakers have said how the steel industry has been through a major upheaval.

Onze technocraten schatten de psychologische gevolgen van de monetaire omwenteling die zij voorstellen, onvoldoende in.

Our technocrats are not evaluating very well the psychological consequences of the monetary upheaval they are proposing.

Deze vult de historische omwenteling aan die met het vallen van de Muur van Berlijn, meer dan vijftien jaar geleden, in gang werd gezet.

This is an addition to the historic upheaval which started with the collapse of the Berlin Wall more than 15 years ago.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "omwenteling" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dat was de basis voor de geestelijke, politieke omwenteling in Europa!

This was the basis of Europe's intellectual and political transformation.

Maar de omwenteling die wij nu meemaken is vergelijkbaar met de uitvinding van de boekdrukkunst.

In fact, the transformation we are witnessing is reminiscent of what happened with the invention of printing.

Er is een grote demografische omwenteling bezig.

Basically, there's a major demographic event going on.

- Microbiciden zouden natuurlijk voor een omwenteling in de preventie van AIDS over de hele wereld kunnen zorgen.

Obviously, microbicides could revolutionise AIDS prevention throughout the world.

Immers, we staan aan de vooravond van een grote omwenteling.

After all, we are at the dawn of a new era.

Het politieke signaal voor de democratische omwenteling in CentraalEuropa is in de jaren '80 van Solidariteit uitgegaan.

The political signal for the democratic movement in central Europe stemmed from the Solidarity Movement of the 1980s.

Het had de tektonische platen verschoven, de omwenteling van de aarde versneld en letterlijk de lengte van de dag verkort.

It shifted the Earth's tectonic plates, sped up the planet's rotation and literally shortened the length of the day.

Dit is de grote technologische omwenteling.

This is the big technological change.

Dat is wezenlijk een omwenteling in de manier van denken en terug naar de oorspronkelijke idealen van de Europese integratie.

This is a significant change in our way of thinking and reverts back to the original ideals of European integration.

Ik hoop dat we met dit meerjarenprogramma een fundamentele omwenteling in het energiebeleid van Europa in gang kunnen zetten.

That is why it is important that this programme should receive special emphasis.

Het klinkt weliswaar als een cliché maar het is een feit dat de 11de september een omwenteling betekende in de mensenrechten.

It is a fact, however much of a cliché it may sound, that September 11 marked an important turning point in human rights.

De steun van de EU heeft bijgedragen tot een omwenteling van de Ierse economie en de vorming van duizenden nieuwe arbeidsplaatsen.

EU support has helped turn the Irish economy around and create thousands of new jobs.

De besteding ervan moet wachten op een omwenteling in Belgrado, maar die komt er alleen als de oppositie zich kan uiten.

The money concerned cannot be spent until Belgrade makes a U-turn, but that will only happen if the opposition can express itself.

Het Westen heeft Rusland ook nodig als belangrijke internationale partner voor de inrichting van het Europa van na de omwenteling.

The West also needs the Russian Federation as an important international partner if Europe is to be reshaped after the change.

Wij zullen wel geld hiervoor nodig hebben, dat wij bij andere energievormen weg moeten halen om een omwenteling te bewerkstelligen.

We will need money, which we must take away from other energy sources, to effect this volte-face.

Dit jaar is positief begonnen met de democratische omwenteling in Kroatië, ten gevolge van de parlements- en presidentsverkiezingen.

This year began on a positive note with democratic change in Croatia, as a result of the parliamentary and presidential elections it held.

Een omwenteling van de tot op heden bestaande, oneerlijke verdeling van het vermogen onder onze burgers is reeds lang hard nodig en onontbeerlijk.

This represents a long-overdue and much-needed change in the way property has up to now been distributed - inequitably - among our citizens.

Wij eisen vrijheid voor het Cubaanse volk zodat het een vreedzame politieke omwenteling kan bewerkstelligen en zijn potentiële grootsheid kan bewijzen.

We are calling for freedom for the Cuban people so that they can achieve a peaceful political transition and demonstrate their potential for greatness.

De hereniging van Europa is zeker een historische omwenteling, maar voor deze omwenteling is wel een grondige hervorming van de instellingen van de Unie nodig.

The reunification of Europe is indeed a historic turning point, but a turning point which calls for a far-reaching reform of the institutions of the Union.

Ook de Europese Commissie zal in het licht van deze historische omwenteling alles in het werk blijven stellen om nauw met Oekraïne samen te werken.

The European Commission, too, will continue to do everything it can in this historic process of transformation in order to be able to work closely with Ukraine.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

In the Swedish-English dictionary you will find more translations.