Internship offers in many countries

Dutch-English translation for "oog"

 

"oog" English translation

Results: 1-26 of 2762

oog {noun}

oog {het} [anat.]

eye {noun} [anat.]

het oog van de meester maakt het paard vet

the master's eye makes the horse fat

Nou, alweer, het schema houdt in dat het oog dat wat je ziet visueel ondervraagt.

Well, again, the schematic view is that the eye visually interrogates what we look at.

De enige plek waar collageen van structuur verandert, is op het hoornvlies van je oog.

And the only place that collagen changes its structure is in the cornea of your eye.

de schoonheid der vrijster ligt in 's vrijers oog

beauty is in the eye of the beholder

Het oog is ongemeen gevoelig voor patronen in de variatie in kleur, vorm en patroon.

The eye is exquisitely sensitive to patterns in variations in color, shape and pattern.

oog {het} (also: periode, stadium, tijdvak, tijdperk)

period {noun}

Ik heb de Commissie gevraagd om een lijst op te stellen met indicatieve prioriteiten voor de programmeringsfase, met het oog op de kwaliteit en de efficiëntie van de communautaire financieringen.

I have asked the Commission to draw up a list of indicative priorities in the programming period, with a view to increasing the quality and effectiveness of Community funding.

oog {het} (also: oord, vlekje, lokaliteit, ruimte)

spot {noun}

Het licht wordt opgevangen met een klein oogvlekje, dat een beetje als ons eigen oog werkt.

And it senses light with a little eye-spot, which works not unlike how our eye works.

Met het oog op de directe steunverlening aan de Indonesische bevolking naar aanleiding van de economische toestand van dit land is er in situ reeds een onderzoek gedaan naar de reële situatie.

As for direct aid to the Indonesian people, because of the economic situation, there has already been an on-the-spot mission to assess the true situation.

oog {het} (also: gracht, opening, gat, hol)

hole {noun}

ogen {verb}

ik oog (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I look (Present)

ik oog (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I am looking (Present continuous)

jij/u (je) oog (gebiedende wijs)

you look (Imperative)

jullie oog (gebiedende wijs)

you look (Imperative)

ogen {noun}

ogen {pl}

eyes {pl}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "oog" in English

 

Context sentences

Context sentences for "oog" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wij moeten niet uit het oog verliezen dat de overnamemarkt voornamelijk Brits is.

It should not escape our attention that the takeover market is primarily British.

Zij stonden oog in oog met een bankroet en ieder alternatief was een opluchting.

They were faced with bankruptcy and anything was going to be a relief to them.

Opleiding wordt steeds belangrijker, vooral met het oog op de werkgelegenheid.

Education is increasingly important, not least from an employment point of view.

In een aantal gevallen dient met het oog hierop concrete steun voorzien te worden.

In cases of that kind, it is appropriate to earmark specific aid for that purpose.

Met het oog op de klimaatuitdaging hebben wij alle beschikbare middelen nodig.

In the light of the climate challenge, we need all the resources we can muster.

Dit is een zeer essentieel punt, ook met het oog op het stabiliteits- en groeipact.

This is a crucial point, also in the context of the Stability and Growth Pact.

Ik vind ook dat de Commissie dat verschil heel duidelijk in het oog heeft gehouden.

In my opinion, the Commission has borne this difference in mind at all times.

Om te beginnen zijn er volgens mij drie essentiële punten die in het oog springen.

At first glance, I feel that there are three essential aspects to this issue.

Ook met het oog op de consumenten dient de invoer derhalve te worden gedereguleerd.

Imports should therefore be deregulated also out of consideration for consumers.

Nu toont hij zijn goede wil, met het oog op de handelsovereenkomst met de EU.

Now, he is demonstrating good will in the light of the trade agreement with the EU.

Met het oog hierop wilde de Commissie rubriek 3 inzake het intern beleid versterken.

To this end, the Commission wished to strengthen heading 3 on internal policies.

Desondanks moet er met het oog op de toekomst nog enige vooruitgang worden geboekt.

Nevertheless and with a view to the future, we must take some steps forward.

De Commissie steunt dit amendement met het oog op de Europese interne markt.

The Commission supports this amendment from the point of view of a single EU market.

Ik weet dat de heer Titley de belangen van de wapenhandelaars goed in het oog houdt.

I know that Mr Titley is a lobbyist for what I would call 'the merchants of death '.

Dit was een uitzonderingssituatie, en met het oog daarop sta ik achter de procedure.

This was an exceptional situation, in view of which I support the procedure.

Juist met het oog op de komende uitbreiding is dit een onontbeerlijke zaak.

Our imminent expansion makes this decision particularly urgent and important.

Daar moeten wij ook op vertrouwen met het oog op het meedoen van de Verenigde Staten.

We must also have confidence in this and include the United States in the process.

Dit feit moet tijdens de lopende discussies ook niet uit het oog verloren worden.

This is something that should not be forgotten in the on-going discussions.

De ontwerprichtlijn stelt met het oog hierop drie verschillende methoden voor.

The proposal for a Directive puts forward three different ways of achieving this aim.

Dat beleid heeft succes gehad, en wordt gevoerd met het oog op de volksgezondheid.

It has been successful, and it has been motivated by considerations of public health.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Search for more words in the Hungarian-English dictionary.