Dutch-English translation for "oog"

NL oog English translation

oog {het}
ogen {pl}
EN
ogen {v.i.}
EN

NL oog
volume_up
{het}

  1. general
  2. anatomy

1. general

oog (also: opening, gat, gracht, hol)
volume_up
hole {noun}
oog (also: tijdgeest, tijdperk, periode, lesuur)
volume_up
period {noun}
Ik heb de Commissie gevraagd om een lijst op te stellen met indicatieve prioriteiten voor de programmeringsfase, met het oog op de kwaliteit en de efficiëntie van de communautaire financieringen.
I have asked the Commission to draw up a list of indicative priorities in the programming period, with a view to increasing the quality and effectiveness of Community funding.
oog (also: ruimte, moet, plek, smet)
volume_up
spot {noun}
Het licht wordt opgevangen met een klein oogvlekje, dat een beetje als ons eigen oog werkt.
And it senses light with a little eye-spot, which works not unlike how our eye works.
Met het oog op de directe steunverlening aan de Indonesische bevolking naar aanleiding van de economische toestand van dit land is er in situ reeds een onderzoek gedaan naar de reële situatie.
As for direct aid to the Indonesian people, because of the economic situation, there has already been an on-the-spot mission to assess the true situation.

2. anatomy

oog
volume_up
eye {noun} [anat.]
We maken een oog -- en dat oog evolueert gedurende onze geschiedenis.
We create an eye -- and the eye that evolves through all of our history.
De doodstraf volgt een achterhaald beginsel: oog om oog, tand om tand.
The death penalty follows an old fashioned principle: an eye for an eye, a tooth for a tooth.
Oog om oog, tand om tand -- wat, zoals Gandhi zei, als eindresultaat heeft dat iedereen blind is.
An eye for an eye, a tooth for a tooth – after which, as Gandhi said, everybody ends up blind.

Context sentences for "oog" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutchuit het oog verloren
Dutchuit het oog verloren
Dutchuit het oog verliezen
Dutchdoorn in het oog
DutchWij moeten niet uit het oog verliezen dat de overnamemarkt voornamelijk Brits is.
It should not escape our attention that the takeover market is primarily British.
DutchOpleiding wordt steeds belangrijker, vooral met het oog op de werkgelegenheid.
Education is increasingly important, not least from an employment point of view.
DutchZij stonden oog in oog met een bankroet en ieder alternatief was een opluchting.
They were faced with bankruptcy and anything was going to be a relief to them.
DutchOok met het oog op de consumenten dient de invoer derhalve te worden gedereguleerd.
Imports should therefore be deregulated also out of consideration for consumers.
DutchMet het oog op de klimaatuitdaging hebben wij alle beschikbare middelen nodig.
In the light of the climate challenge, we need all the resources we can muster.
DutchIn een aantal gevallen dient met het oog hierop concrete steun voorzien te worden.
In cases of that kind, it is appropriate to earmark specific aid for that purpose.
DutchMet het oog hierop wilde de Commissie rubriek 3 inzake het intern beleid versterken.
To this end, the Commission wished to strengthen heading 3 on internal policies.
DutchOm te beginnen zijn er volgens mij drie essentiële punten die in het oog springen.
At first glance, I feel that there are three essential aspects to this issue.
DutchDit is een zeer essentieel punt, ook met het oog op het stabiliteits- en groeipact.
This is a crucial point, also in the context of the Stability and Growth Pact.
DutchIk vind ook dat de Commissie dat verschil heel duidelijk in het oog heeft gehouden.
In my opinion, the Commission has borne this difference in mind at all times.
DutchDit feit moet tijdens de lopende discussies ook niet uit het oog verloren worden.
This is something that should not be forgotten in the on-going discussions.
DutchNu toont hij zijn goede wil, met het oog op de handelsovereenkomst met de EU.
Now, he is demonstrating good will in the light of the trade agreement with the EU.
DutchDe ontwerprichtlijn stelt met het oog hierop drie verschillende methoden voor.
The proposal for a Directive puts forward three different ways of achieving this aim.