Dutch-English translation for "oog"

 

"oog" English translation

Results: 1-26 of 2770

oog {noun}

oog {het} [anat.]

eye {noun} [anat.]

Nou, alweer, het schema houdt in dat het oog dat wat je ziet visueel ondervraagt.

Well, again, the schematic view is that the eye visually interrogates what we look at.

De enige plek waar collageen van structuur verandert, is op het hoornvlies van je oog.

And the only place that collagen changes its structure is in the cornea of your eye.

Het oog is ongemeen gevoelig voor patronen in de variatie in kleur, vorm en patroon.

The eye is exquisitely sensitive to patterns in variations in color, shape and pattern.

Ik denk dat dat iets is wat we in de loop van de jaren in het oog zullen moeten houden.

I believe that is something which we will need to keep an eye on in the years ahead.

Hij heeft een oog verloren in de strijd en daarom wordt hij altijd in profiel afgebeeld.

He apparently lost an eye in battle, which is why he is always shown in profile.

oog {het} (also: periode, stadium, tijdvak, tijdperk)

period {noun}

Ook wij uiten kritiek op het gebrek aan evaluatie van de voorafgaande periode, hetgeen ons in staat stelt voorstellen te doen voor een verbetering van deze situatie met het oog op de toekomst.

We endorse the criticisms about the failure to evaluate the previous period, because that would have improved the conditions for making proposals for the future.

Ik heb de Commissie gevraagd om een lijst op te stellen met indicatieve prioriteiten voor de programmeringsfase, met het oog op de kwaliteit en de efficiëntie van de communautaire financieringen.

I have asked the Commission to draw up a list of indicative priorities in the programming period, with a view to increasing the quality and effectiveness of Community funding.

oog {het} (also: oord, vlekje, lokaliteit, ruimte)

spot {noun}

Het licht wordt opgevangen met een klein oogvlekje, dat een beetje als ons eigen oog werkt.

And it senses light with a little eye-spot, which works not unlike how our eye works.

Met het oog op de directe steunverlening aan de Indonesische bevolking naar aanleiding van de economische toestand van dit land is er in situ reeds een onderzoek gedaan naar de reële situatie.

As for direct aid to the Indonesian people, because of the economic situation, there has already been an on-the-spot mission to assess the true situation.

oog {het} (also: gracht, opening, gat, hol)

hole {noun}

ogen {verb}

ik oog (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I look (Present)

ik oog (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I am looking (Present continuous)

jij (je) oog (gebiedende wijs)

you look (Imperative)

jullie oog (gebiedende wijs)

you look (Imperative)

ogen {noun}

ogen {pl}

eyes {pl}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "oog" in English

 

Context sentences

Context sentences for "oog" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Met het oog op onze volle agenda is het belangrijk om op tijd van start te gaan.

Given the pressure on our agenda it is important that we try to proceed on time.

Wij moeten niet uit het oog verliezen dat de overnamemarkt voornamelijk Brits is.

It should not escape our attention that the takeover market is primarily British.

Zij stonden oog in oog met een bankroet en ieder alternatief was een opluchting.

They were faced with bankruptcy and anything was going to be a relief to them.

In een aantal gevallen dient met het oog hierop concrete steun voorzien te worden.

In cases of that kind, it is appropriate to earmark specific aid for that purpose.

Opleiding wordt steeds belangrijker, vooral met het oog op de werkgelegenheid.

Education is increasingly important, not least from an employment point of view.

Met het oog op de klimaatuitdaging hebben wij alle beschikbare middelen nodig.

In the light of the climate challenge, we need all the resources we can muster.

Terecht omdat het oorspronkelijke voorstel alleen oog had voor de interne markt.

Justified because the original proposal focused exclusively on the internal market.

Nu toont hij zijn goede wil, met het oog op de handelsovereenkomst met de EU.

Now, he is demonstrating good will in the light of the trade agreement with the EU.

Ik vind ook dat de Commissie dat verschil heel duidelijk in het oog heeft gehouden.

In my opinion, the Commission has borne this difference in mind at all times.

Om te beginnen zijn er volgens mij drie essentiële punten die in het oog springen.

At first glance, I feel that there are three essential aspects to this issue.

Heeft het voorzitterschap met het oog op dit risico al enigerlei maatregel genomen?

Has the Presidency taken any precautionary measures, in view of this possibility?

Dit is een zeer essentieel punt, ook met het oog op het stabiliteits- en groeipact.

This is a crucial point, also in the context of the Stability and Growth Pact.

Ook met het oog op de consumenten dient de invoer derhalve te worden gedereguleerd.

Imports should therefore be deregulated also out of consideration for consumers.

Desondanks moet er met het oog op de toekomst nog enige vooruitgang worden geboekt.

Nevertheless and with a view to the future, we must take some steps forward.

De Commissie steunt dit amendement met het oog op de Europese interne markt.

The Commission supports this amendment from the point of view of a single EU market.

Met het oog hierop wilde de Commissie rubriek 3 inzake het intern beleid versterken.

To this end, the Commission wished to strengthen heading 3 on internal policies.

Dit was een uitzonderingssituatie, en met het oog daarop sta ik achter de procedure.

This was an exceptional situation, in view of which I support the procedure.

Ik weet dat de heer Titley de belangen van de wapenhandelaars goed in het oog houdt.

I know that Mr Titley is a lobbyist for what I would call 'the merchants of death '.

Tegelijk mogen we het langetermijnperspectief juist nu niet uit het oog verliezen.

Furthermore, we should not lose sight of the long-term perspective, particularly now.

De ontwerprichtlijn stelt met het oog hierop drie verschillende methoden voor.

The proposal for a Directive puts forward three different ways of achieving this aim.
 

Forum results

"oog" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: playing time, unmanageable, hardware store, team bus, unholy alliance

Similar words

Search for more words in the Turkish-English dictionary.