Dutch-English translation for "op terugkomen"

NL op terugkomen English translation

op terugkomen
Our team was informed that the translation for "op terugkomen" is missing.

Similar translations for "op terugkomen" in English

op adjective
op adverb
op preposition
op conjunction
English
terugkomen verb

Context sentences for "op terugkomen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchKunt u dit besluit nu echter nog eens bekijken en terugkomen op de oude regeling?
However, can you please now review that decision and go back to the old system?
DutchIk wil tevens terugkomen op het voorstel ten aanzien van het democratiefonds.
I should also like to come back to the proposal concerning a fund for democracy.
DutchIn toekomstige discussies met de Groene Fractie zullen we daar zeker op terugkomen.
We will certainly revisit this theme in future discussions with the Green Group.
DutchTot slot wil ik nog eens terugkomen op de kwestie van de financiële vooruitzichten.
To conclude, I should like to return to the issue of the Financial Perspective.
DutchMijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, ik wil graag terugkomen op Colombia.
Mr President, Commissioner, I would like to return to the subject of Columbia.
DutchIk zal niet terugkomen op de eerdere episodes waarvan wij allen op de hoogte zijn.
I shall not refer again to the previous episodes, of which we are all aware.
DutchIk zal niet terugkomen op de voordelen die wij ervan verwachten op intern gebied.
I will not go back over the advantages we are expecting from it on an internal level.
DutchNiettemin wilde ik graag terugkomen op wat collega Cohn-Bendit heeft gezegd.
However, I would like to come back to what my colleague, Mr Cohn-Bendit said.
DutchMijn collega Bonino zal nog uitgebreid op de verschillende punten terugkomen.
My colleague, Mrs Bonino, will deal comprehensively with the various points of view.
DutchDaarom zal de Commissie op dit vraagstuk terugkomen in het kader van Agenda 2000.
The Commission therefore will come back to this question in the context of Agenda 2000.
DutchIk wil nu terugkomen op het punt waarmee mijn collega, de heer Schnellhardt, eindigde.
I want to come now to the point with which my colleague Mr Schnellhardt concluded.
DutchIk wil hier eigenlijk niet terugkomen op de doelstellingen van elk van de instrumenten.
I will not go back over the objectives of each of the instruments, or not much.
DutchDe Raad zal regelmatig terugkomen op de tenuitvoerlegging van die afspraken.
The Council will come back to the implementation of commitments regularly ’.
DutchLaat me even terugkomen op het doel en de draagwijdte van dit voorstel.
Allow me to return to the question of the purpose and the scope of the proposal.
DutchDe heer Truscott heeft u hierover ingelicht en ik zal daar dan ook niet op terugkomen.
Mr Truscott already discussed this situation and I shall not go into it here.
DutchHier moeten wij op terugkomen, na de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.
We should come back to this once the Amsterdam Treaty has been ratified.
DutchAls aan deze extra voorwaarde is voldaan, kunnen wij hier nog eens op terugkomen.
If this additional requirement is fulfilled, we can think further ahead.
DutchMaar wij willen daar in een volgende vergadering met een mondelinge vraag op terugkomen.
But we intend to raise these points again in an oral question at a later sitting.
DutchHoe kunnen we dan in een bijlage terugkomen op een stemming over de hoofdtekst?
How is it possible, on an annex, to go against a vote on the main text?