Internship offers abroad for English native speakers

Dutch-English translation for "opdrachtgever"

 

"opdrachtgever" English translation

Results: 1-22 of 22

opdrachtgever {noun}

opdrachtgever {de} (also: koper, klant, afnemer, cliënt)

client {noun}

Ik geef een voorbeeld: als bij een werf een schip wordt besteld en het betrokken land kent die werf voor 20 % steun toe, wordt het schip voor de opdrachtgever duidelijk goedkoper.

Let me give you an example: a ship is ordered from a shipyard, and the country concerned pays that yard 20 % in subsidies in order to reduce the price of the ship to the client by that amount.

De opdrachtgevers vroegen ons een mooie zaal voor kamermuziek te ontwerpen.

The clients have asked us to produce a great chamber music hall.

Ze beslaat uiteenlopende zaken die van groot belang zijn voor de diverse beroepen en voor de opdrachtgevers.

It covers a large variety of issues of great interest to the professions and also to their clients.

Instanties die een nauwe band met de opdrachtgevers hadden, werden daarentegen als contractant of partner bevoordeeld.

Instead, organisations that had close links with the clients were given preference as contractors or contracting partners.

Behalve mensen uit de industrie zijn dat ook consumentenorganisaties, opdrachtgevers en plaatselijke overheden of zelfs milieubeschermingsorganisaties.

That obviously includes manufacturers, but it also includes consumer associations, clients, local authority representatives or even environmental protection associations.

opdrachtgever {de} (also: klant, afnemer, cliënt)

customer {noun}

Sommige Britse bedrijven krijgen inmiddels van hun opdrachtgevers het verzoek hun prijzen in euro's op te geven.

Some British companies are being required by their customers to quote their prices in euros.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "opdrachtgever" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

De opdrachtgever en de onderaannemers hebben onderling ook hun eigen conflicten.

There are also disputes between the promoter and the subcontractors.

Het economisch voordeel moet immers duidelijk voor de opdrachtgever zijn.

The economic advantage must unambiguously be the principal's.

Het is hierbij van belang ook rekening te houden met het standpunt van de bestuurders en opdrachtgevers.

It is also important here to take the position of drivers and consignors into account.

Er is met de opdrachtgever, de firma SERS, geen overeenkomst bereikt over de definitieve investeringskosten.

No agreement has been reached concerning the final investment costs with the project's promoter, SERS.

Opdrachtgever en architect zijn beiden gemachtigd om deze acties te bekritiseren, gebaseerd op de ingenomen standpunten.

And both owner and architect alike are empowered to critique those manifestations based on the positions that you've taken.

Bankoverschrijvingen brengen namelijk niet alleen hoge kosten met zich mee voor de opdrachtgever maar ook voor de ontvanger.

This is because transfers do not only generate a high cost at their point of origin.

Als de winsten van de reders en de opdrachtgevers niet mogen worden aangetast, wordt de veiligheid onvermijdelijk opgeofferd.

Safety is inevitably sacrificed in the attempt to safeguard the profits of shipowners and contractors.

Dat is onaanvaardbaar, evenals de aanwezigheid en de duidelijk zichtbare activiteit van sommige opdrachtgevers in de lid-staten.

That is unacceptable, as are the presence and activity in broad daylight of some of these financial partners in the Member States.

De lucht- en ruimtevaartindustrie is opdrachtgever voor honderden KMO´s in de meeste lidstaten van de Europese Unie.

The aerospace industry awards contracts to hundreds of small and medium-sized businesses in most Member States of the European Union.

Dat alles binnen een termijn van 14 bankwerkdagen nadat natuurlijk de afgesproken termijn tussen opdrachtgever en bank is verstreken.

All this within a period of 14 banking days, naturally once the period agreed between originator and bank has expired.

Opdrachtgevers zoals gemeenten mogen in de toekomst nog egoïstischer zijn en nog meer aan hun eigen voordeel denken.

Principals, such as municipalities for example, may now only think, in purely egotistical terms, of the immediate benefit to themselves.

Opdrachtgever?

Authorization.

Op dit moment weten we niet wie de daders zijn van deze verschrikkelijke aanslagen, noch wie de opdrachtgevers of de mogelijke medeplichtigen zijn.

At this moment we do not know the identity of the perpetrators, sponsors and possible accomplices of these terrible attacks.

Dat is echter niet gebeurd bij de schipbreuk van de Erika, ofschoon de opdrachtgever Elf was, een van de rijkste olietrusts van de Europese Unie.

That was not the case in the sinking of the Erika, where, moreover, the charterer was Elf; in other words, one of the richest oil companies in the European Union.

De samenwerking van universiteiten met het bedrijfsleven is voor beide partijen vruchtbaar, hoewel niet al het onderzoek even interessant is voor externe opdrachtgevers.

Collaboration between academic institutions and industry is beneficial to both sides, but those doing the commissioning do not have an equal interest in all types of research.

Nog een ander belangrijk amendement had betrekking op de creditering van overboekingsbedragen aan de opdrachtgever, als de begunstigde deze om welke reden dan ook niet heeft ontvangen.

Another important amendment dealt with the credit advice of transfer amounts to the mandator if they had not reached the beneficiary for any reason.

Verder zijn er in e-mails inmiddels aanwijzingen gevonden dat de opdrachtgever van de helaas uit mijn land afkomstige bomschoen-terrorist Richard Reid wellicht vanuit Pakistan opereerde.

There is now also some evidence from e-mails that the controller of the shoe-bomber Richard Reid, from my country alas, may have been based in Pakistan.

Het afleggen van verantwoordelijkheid zou steeds onduidelijker worden en de afstand tussen de opdrachtgevers, de burgers/kiezers en de volksvertegenwoordigers zou toenemen.

Demanding accountability will be a less clear and straightforward issue, and elected representatives will be more distant from the citizens who elect them and provide them with their mandates.

Alle ervaringen in het verleden wijzen uit dat nieuwe niveaus van besluitvorming voor belasting tot hogere belastingen leiden, waardoor er minder overblijft voor de burgers, onze opdrachtgevers.

All experience shows that new levels of decision-making for taxation lead to higher taxes and less money left for the citizens of the EU, whom we represent.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More in the English-Russian dictionary.