Got time to kill?

Try our Hangman game

Dutch-English translation for "parallel"

 

"parallel" English translation

Results: 1-52 of 88

parallel {noun}

parallel {de} (also: evenwijdige, breedtegraad)

parallel {noun}

Het belangrijkste is evenwel dat we een parallel politiek kader ontwikkelen.

The most important thing, however, is to develop a parallel political framework.

Er is sprake van een exacte parallel met de situatie van het Comité van de regio's.

There is an exact parallel with the situation regarding the Committee of the Regions.

De epidemie verspreidt zich parallel met ondervoeding en de voedselcrisis.

The epidemic is spreading in parallel with malnutrition and the food crisis.

Ik denk dat je hier een parallel kunt trekken met de commerciële ruimtevaart.

I think you kind of see the same kind of parallel when the commercial stuff is offered.

Parallel hieraan moeten echter ook hoge minimumnormen worden ingevoerd.

However, high minimum standards are also urgently needed in parallel.

parallel {adjective}

parallel {adj.} (also: parallelle, evenwijdige, evenwijdig, gelijklopend)

parallel {adj.}

parallel {noun}

parallel {de}

parallel {noun}

Het belangrijkste is evenwel dat we een parallel politiek kader ontwikkelen.

The most important thing, however, is to develop a parallel political framework.

Er is sprake van een exacte parallel met de situatie van het Comité van de regio's.

There is an exact parallel with the situation regarding the Committee of the Regions.

De epidemie verspreidt zich parallel met ondervoeding en de voedselcrisis.

The epidemic is spreading in parallel with malnutrition and the food crisis.

Ik denk dat je hier een parallel kunt trekken met de commerciële ruimtevaart.

I think you kind of see the same kind of parallel when the commercial stuff is offered.

Parallel hieraan moeten echter ook hoge minimumnormen worden ingevoerd.

However, high minimum standards are also urgently needed in parallel.
parallel {noun}
parallel {noun} (also: latitude)

parallel {adjective}

parallel {adj.}

parallel {adj.}

parallelle {adj.}

parallel {adj.}

Dat betekent dat een transistor overeenkomt met ongeveer 12 parallelle ionkanalen.

And that means that a transistor corresponds to about 12 ion channels in parallel.

Te veel parallelle, concentrische cirkels zorgen voor een onoverzichtelijk systeem.

Too many parallel concentric circles create a system which is difficult to supervise.

Vermijdt u gelijksoortig of parallelle werkzaamheden in de verschillende instellingen.

You must prevent several institutions carrying out similar work in parallel.

De Europese Unie dient geen parallelle organisatie naast de NAVO op te zetten.

The European Union must not set up an organisation in parallel with NATO.

Parallelle projecten aan weerszijden van de grens mogen niet meer voorkomen.

There must not be any repetition of cases of parallel projects on both sides of a border.

evenwijdig {adj.}

parallel {adj.}

evenwijdige {adj.}

parallel {adj.}

gelijklopend {adj.}

parallel {adj.}

to parallel {verb}

Daarom moeten de processen parallel lopen.

The processes must therefore run parallel.

Ik heb zelfs concrete aanwijzingen dat milieuzorg en economische overwegingen hier parallel lopen.

I even have concrete indications that environmental protection and economic considerations are running in parallel in this matter.

Deze besluiten moeten parallel lopen zodat de kandidaat-landen op de datum van toetreding tot de Unie ook volwaardige partners van de EER zijn.

These decisions must be made in parallel so that the applicant countries also become full partners in the EEA on the date they join the Union.

Het proces van sociale insluiting zal parallel lopen aan, en een aanvulling vormen op de Lissabon-agenda, waarin de nadruk ligt op economische groei en werkgelegenheid.

The social inclusion process will operate in parallel with and complement the Lisbon agenda, focusing on economic growth and employment.

Maar handel blijft een lastig onderwerp, omdat de belangen van de verschillende landen niet altijd parallel lopen. in de wereldhandel blijven echter belangrijk.

It does remain a tricky subject, though, because whilst the interests of the different countries do not always run parallel, law and order do remain important in world trade.
to parallel [paralleled|paralleled] {vb} (also: to accord, to agree, to match, to come to an agreement)
to parallel [paralleled|paralleled] {vb} (also: to equate, to collate)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "parallel":

 

Similar translations

Similar translations for "parallel" in English

 

Context sentences

Context sentences for "parallel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Het is wel zeer geruststellend te weten dat beide standpunten grote parallellen vertonen.

I am very reassured by the degree of convergence between the two views.

Ik wil een parallel trekken met het vrijhandelsakkoord dat met Zuid-Afrika gesloten is.

I would like to make a comparison with the free trade agreement concluded with South Africa.

Bij het bereiken van de doelstellingen voor 2010 lopen economische en sociale belangen parallel.

Economic and social dimensions are intertwined in reaching the 2010 objectives.

Parallel aan deze ontwikkeling ziet het er naar uit dat ouderen ook afhankelijker zullen worden.

At the same time, in this context the level of dependence of the elderly is also set to increase.

Ik roep daarom op om de richtsnoeren, parallel aan die technische dynamiek mee te laten ontwikkelen.

I would therefore call for the guidelines to be developed hand in hand with this technical dynamic.

Een parallel daarmee verlopende inbreng van het Parlement zou ideaal zijn.

Input from Parliament running alongside this would be ideal.

Niet parallel met Laeken maar een week of vier voordien.

Not at the same time as Laeken, but about four weeks beforehand.

Parallel hiermee wordt onderzocht of de activiteiten van de EIB in dezelfde zin kunnen worden uitgebreid.

Discussions are also ongoing about the possible extension of the EIB's activities.

Al deze informaticasystemen bewerken gedeeltelijk parallel en overlappend verschillende dataverzamelingen.

These different systems sometimes process data collections which duplicate each other and overlap.

Tot slot wil ik een parallel trekken met de wereldbeker voetbal die wij allemaal op televisie te zien krijgen.

I finish by drawing on an analogy with the World Cup which is on all our television screens.

Parallel hieraan denk ook ik dat er in principe twee mogelijke paden voor het internet in het verschiet liggen.

Concurring with this, I too think that in principle two possible paths lie ahead of the Internet.

Kortom, de Europese Commissie zal parallel aan de inspanningen van het voorzitterschap ook haar aandeel leveren.

In short, the Commission also intends to do its share alongside the work of the presidency.

Wij geloven juist, dat de werkloosheid zal toenemen, en parallel daaraan ook de financiële speculaties.

We believe that they are leading to the growth of unemployment and a corresponding rise in financial speculation.

Deze groep moet doorgaan, en als er dan een nieuwe samenstelling is voorzien, kan dat misschien parallel gebeuren.

The group has to continue working and if it is to have a new membership, perhaps this can be done at the same time.

Daarom stel ik u ook een tweede strategie voor, een strategie parallel aan de voortzetting van het ratificatieproces.

That is the reason why I am suggesting to you a second strategy, alongside the continuation of the ratification process.

We moeten ervoor zorgen - daarin geef ik collega von Wogau gelijk - dat wij hieraan zo parallel mogelijk werken.

So we simply have to ensure - and here I entirely agree with Mr von Wogau - that we work as closely in tandem as possible.

Het Zweeds voorzitterschap zal de gesprekken met het Europees Parlement parallel met de beraadslagingen in de Raad voortzetten.

The Swedish Presidency will continue the discussions with the European Parliament alongside the deliberations in the Council.

In principe vind ik echter ook dat deze bevoegdheden parallel lopen met de toenemende bevoegdheden op het Europese niveau.

Similarly, however, I should also like to say that this remit will of course grow in conjunction with powers at European level.

Mijnheer de Voorzitter, tal van sprekers hebben negatieve parallellen getrokken tussen de Europese Unie en de oude Sovjet-Unie.

Mr President, many commentators have drawn adverse comparisons between the European Union and the old Soviet Union.

Parallel aan de richtlijn betreffende het energierendement van gebouwen hoop ik in deze richting vorderingen te maken.

On the subject of the directive on the energy performance of buildings I hope to be able to make some progress in this direction.
 

Forum results

"parallel" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More translations in the English-Japanese dictionary.