Daily language articles on LexioPhiles

Dutch-English translation for "richtlijn"

 

"richtlijn" English translation

Results: 1-23 of 686

richtlijn {noun}

richtlijn {de} (also: europese richtlijn)

directive {noun}

Het is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.

There is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.

De richtlijn moet gelden voor inbreuken op alle intellectuele-eigendomsrechten.

The directive should apply to infringements of all intellectual property rights.

Het bijeenbrengen van drie doelstellingen in één richtlijn is altijd ingewikkeld.

Combining three objectives in a single directive is bound to prove complicated.

Ik vrees ter afronding dat dit geen richtlijn is waar ik veel sympathie voor heb.

To sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.

De laatste richtlijn die ik wil vermelden, is richtlijn 76/116 over bemesting.

The last directive to which I shall refer is Directive 76/ 116 on fertilizers.

richtlijn {de} (also: richting, leiding, koers)

direction {noun}

Maar deze richtlijn is in elk geval een stap vooruit die op mijn stem kan rekenen.

However, it is a step in the right direction and will receive my vote.

Dit voorstel voor een richtlijn gaat in de juiste richting, afgezien van twee weglatingen.

This proposal is a step in the right direction, although it has two shortcomings.

De wijziging van deze richtlijn is dus een stap in de goede richting!

Amending this directive is, therefore, a step in the right direction.

Ik geloof oprecht dat het doel van de huidige richtlijn een stap in de goede richting is.

I sincerely believe that the aim of the present Directive is a step in the right direction.

Met de richtlijn en het verslag-Cabrol zijn we weer een stukje de goede weg opgegaan.

With the directive and Mr Cabrol's report we have moved a step further in the right direction.

richtlijn {de} (also: leidraad)

guideline {noun}

Wij hebben een complete en goede richtlijn daarvoor, dus een wetgevende maatregel.

We have a complete and correct guideline for this, i. e. a legislative measure.

Of de voorgestelde richtlijn goed is, daar plaats ik nog een vraagteken bij.

Whether or not the guideline is a good one, I take leave to doubt.

Als wij eerlijk zijn is deze richtlijn zeker niet de grote sprong voorwaarts.

If we are to be honest, this guideline is no great leap forward.

Het Erica II-pakket bevatte een richtlijn over vluchthavens.

The Erica II package contained a guideline on safe havens.

Ik hoop dan ook op een vlugge goedkeuring van deze richtlijn.

I hope that this guideline will be given early approval.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "richtlijn" in English

 

Context sentences

Context sentences for "richtlijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

De grote fout was dat de richtlijn tegenstrijdige en negatieve visies ontlokte.

Its basic mistake was to have given rise to opposing and negative perceptions.

We hebben nu deze richtlijn, en we hebben de rechtsspraak over deze kwestie.

We now have this piece of legislation, along with the case law on the subject.

In dit opzicht is deze richtlijn een grote en belangrijke stap in de goede richting.

In that respect, I believe this to be a major and important step forward in Europe.

Staat u mij toe om in het kort de drie belangrijkste van deze richtlijnen te noemen.

Allow me just briefly to mention the three most important of these strategies.

Deze richtlijn draagt dan ook bij aan een sterker en moderner Europees sociaal model.

It therefore helps to build a stronger and more modern European social model.

De richtlijn moet immers de kwestie veilige derde landen definitief regelen.

When all is said and done, then, Mr President, that is why today's debate took place.

Wat ons betreft was de behandeling van die richtlijn al voor het zomerreces afgerond.

We would, indeed, have liked to have seen it wrapped up before the summer holidays.

De richtlijn wil de betalingssystemen en derhalve ook de banken beschermen.

On the one hand, the concern is to protect payment systems - and therefore also banks.

Deze richtlijn is vanouds van toepassing op chemische fabrieken en opslagfaciliteiten.

Its classical field of application are chemical plants and storage facilities.

Wij ontnemen de mensen iets heel belangrijks, als we deze richtlijn niet steunen!

We are about to deprive people of something of vital importance, unless we carry this!

Mijn fractie toont zich solidair met al degenen die baat hebben bij deze richtlijn.

My group wishes to declare its solidarity with all those who will be assisted by this.

Die richtlijn werd daarom weer ingetrokken en vervangen door het onderhavige voorstel.

It was withdrawn and replaced by the proposal which is under discussion today.

Wij stellen voor IP 346 op te nemen in de richtlijn, omdat het de gangbare methode is.

Its inclusion has been proposed, given that it is the traditional method used.

Er dient grondig te worden bestudeerd wat de gevolgen van de richtlijn zullen zijn.

What we have to do is carry out a proper comprehensive impact assessment.

Het is nu, vijf jaar na de invoering van de richtlijn, tijd de werking ervan te testen.

Five years after its entry into force it is now time to test its roadworthiness.

De reeds bestaande richtlijnen worden immers zelfs op allerlei manieren overtreden.

Those that already exist are also contravened in the most blatant manner.

Deze richtlijn bevatte een reeks overgangsbepalingen die golden tot 1 januari 1999.

This included a number of interim conditions valid until 1 January 1999.

Er wordt te veel rond deze richtlijn heen gefietst; er zijn te veel misbruiken.

It is too easy to side-step this legislation and there are too many instances of misuse.

De vrees dat de richtlijn tot sociale en loondumping zou leiden, is niet langer gegrond.

Fears that it would result in social and wage dumping are no longer justified.

Wat betreft de veiligheid in het verkeer is de richtlijn nog voor verbetering vatbaar.

There is, though, a need for improvement as regards safety on the roads.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Search for more words in the English-Thai dictionary.