×Showing results for "schamel". "schamele" is currently not in our dictionary.

Summary

schamel {adjective}
poor · wretched · dismal · miserable · meager · abject

full details

Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

Dutch-English translation for "schamele"

Showing results for "schamel". "schamele" is currently not in our dictionary.
 

"schamele" English translation

Results: 1-25 of 25

schamel {adjective}

schamel {adj.} (also: armoedig, arme, armelijk, arm)

poor {adj.}

schamel {adj.} (also: schunnig, belabberd, ellendig, miserabel)

wretched {adj.}

schamel {adj.} (also: schunnig, belabberd, ellendig, miserabel)

dismal {adj.}

schamel {adj.} (also: schunnig, belabberd, ellendig, miserabel)

miserable {adj.}

schamel {adj.} (also: schunnig, belabberd, ellendig, miserabel)

meager {adj.} [Amer.]

schamel {adj.} (also: nietswaardig, verachtelijk, gemeen, infaam)

abject {adj.}
Not exactly what you've been looking for? Let us know that the translation for "schamele" is missing.
 

Context sentences

Context sentences for "schamele" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

De Raad pleit voor een beperking van de voorschotten tot een schamele 3,5%.

The Council is advocating a reduction in advance payments to new programmes to just 3.5 %.

Het enige minpunt dat overblijft is de schamele rol die voor het Europees Parlement is weggelegd.

The only fly in the ointment now is the lack of consideration given to the European Parliament.

Luipaarden zijn massaal verdwenen van 700,:,000 tot een schamele 50,:,000.

Leopards have plummeted from 700,000 down to a mere 50,000.

Dan krijgen we natuurlijk het gevecht met de Raad, die het schamele bedrag van 25 miljoen ecu voorstelt.

Of course we then have the big battle with the Council, which has come up with the paltry sum of ECU 25 million.

In de hoogste echelons van de vijftig grootste beursgenoteerde ondernemingen is een schamele 10 procent vrouw.

At the highest decision-making levels of the 50 largest listed companies, the proportion of women amounts to a mere 10 %.

Het was het Europees Parlement dat hier vorige maand in de eerste lezing deze schamele 25 miljoen ecu opnieuw heeft ingevoegd.

It was the European Parliament, here, last month, which at first reading restored the meagre 50 MECU.

Niet dus. ~~~ Overconsumptie van dieren, en natuurlijk, junk food, is het probleem, samen met onze schamele consumptie van planten.

No. Overconsumption of animals, and of course, junk food, is the problem, along with our paltry consumption of plants.

Al snel werd voedsel schaars. ~~~ Veel Nederlanders overleefden op een schamele 500 calorieën per dag -- een kwart van wat ze aten voor de oorlog.

Soon food became scarce, with many Dutch surviving on just 500 calories a day -- a quarter of what they consumed before the war.

Drie jaar na Amsterdam moest men het hele weekend tot diep in de nacht doorgaan, om uiteindelijk te komen tot een paar schamele akkoorden.

After three years of Amsterdam, it has had to be extended to the whole of the weekend, until the last minute, in order to reach some very limited agreements.

Daarnaast wordt het Parlement op voorstel van mevrouw Cresson voor een fait accompli " gesteld want van de schamele 100 Mecu van de Raad wordt 35 Mecu bestemd.

Thanks to Mrs Cresson's proposal Parliament is also faced with a fait accompli since just 35 MECU of the Council's paltry 100 MECU are being set aside.

De vraag is evenwel of het ambitieuze programma PHILOXENIA - met de schamele middelen waarover het beschikt - de toeristische industrie in Europa kan versterken.

But the question is: how can the genuinely ambitious Philoxenia programme be supported by the meagre allocations for tourism in the Community budget?

Met een begroting die in het beste geval een schamele 1, 27 % van het communautaire bruto binnenlands product bedraagt, kunnen geen grootse doelen gerealiseerd worden.

We cannot consider major objectives with a budget that, in the best case scenario, will only represent 1.27 % of the Community gross domestic product.

-- Mijnheer de Voorzitter, ik ben dit waardige Parlement eeuwig dankbaar dat ik in een schamele anderhalve minuut mag reageren op de kwijting van de begroting voor 2004.

Mr President, I am eternally grateful to this august institution for allowing me a miserly one and a half minutes to comment on the discharge of the budget for 2004.

Tegelijkertijd krijgt de zwaar onder vuur liggende zuivelsector een schamele subsidieverhoging van 0,3%, en dat terwijl veel melkveehouders erg moeilijke tijden doormaken.

Meanwhile, the beleaguered dairy sector with dairy farmers suffering across the EU will receive a paltry increase of funding of only 0.3 %.

Dat schamele bedrag is nu niet bepaald een aanwijzing dat men veel belang hecht aan de strijd tegen de internationale drugshandel, die op 1000 miljard dollar wordt geschat.

It is hardly an indication of a strong priority to combat what is a $1, 000 billion international business of drug trafficking.

Afgezien van Frankrijk is Europa helaas te zeer verdeeld, zodat wij het moeten doen met de schamele woorden die wij de fungerend voorzitter van de Raad zojuist hebben horen spreken.

Alas, apart from France, Europe is too divided, so that we are reduced to the feeble words we have just heard from the Council.

Voor veel collega's wellicht een schamele troost en ook voor mij, ik heb het al gezegd, niet echt het toppunt van een droomwens, maar op termijn wel belangrijker dan we nu doen vermoeden.

This may be cold comfort for many colleagues, perhaps, and not exactly what I would have hoped for myself, but it may, in the long run, prove more important than we now imagine.

De minimale verbeteringen en wijzigingen in de vorm van beperkte en schamele subsidies, compensaties en fondsen veranderen niets aan de geest en het oogmerk van de voorgestelde verordening.

Minor improvements and minor changes, with limited and meagre subsidies, compensation and funds do not change the spirit or the objective of the proposed regulation.

Het is een teken van zwakte om het te laten bij de schamele verplichtingen van Monterrey of het HIPC-initiatief wanneer het erom gaat alle schulden van de landen in het Zuiden kwijt te schelden.

In this regard, confining ourselves to the limited Monterrey commitments or the HIPC initiative is feeble, when what we should be doing instead is cancelling all the debts of the Southern countries.
 

Forum results

"schamele" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: side effect, envelope, of, juniper, expiry date

Similar words

More translations in the English-Spanish dictionary.