Internship offers abroad for English native speakers

Dutch-English translation for "sekse"

 

"sekse" English translation

Results: 1-3 of 3

sekse {noun}

sekse {de} (also: sexe, sex, seks, geslachtsdaad)

sex {noun}

Artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam verbiedt discriminatie op grond van leeftijd, sekse, handicap, seksuele geaardheid, enzovoort.

Article 13 of the Amsterdam Treaty outlaws discrimination on the grounds of age, sex, gender, disability, sexual orientation, etc.

Ook in de Olympic Charter is het al gezegd: discriminatie op grond van ras, religie, politiek, sekse of anderszins is onaanvaardbaar, dus ook sekse.

The Olympic Charter already states that discrimination on grounds of race, religion, politics, sex or otherwise is unacceptable, so sex is covered.

Een andere zorgwekkende dimensie is gelegen in het feit dat systematische consumptie op steeds jongere leeftijd voorkomt, los van sekse of sociale klasse.

Another worrying dimension is that younger and younger children, irrespective of sex or social class, are drinking more and more regularly.

u201CVerzoekt de lidstaten bij asielaanvragen van vrouwen rekening te houden met vervolgingen en/of vrees voor vervolgingen en geweld op grond van hun sekse.

‘ Calls upon the Member States to take into account persecution and/ or the fear of persecution which may be suffered by women on account of their sex.’

De Roma-vrouw wordt immers geconfronteerd met meer vooroordelen, aangezien zij niet alleen wordt gediscrimineerd op etnische gronden, maar ook op grond van haar sekse.

The Roma woman suffers greater prejudice when she is discriminated against not just on ethnic grounds but on sex grounds also.

sekse {de} (also: geslacht)

gender {noun}

Voor de wet zijn alle Irakezen gelijk, ongeacht sekse of religie.

All Iraqis are held equal before the law, regardless of gender or, indeed, of religion.

Vrouwen zijn geen minderheid en worden vaak dubbel gediscrimineerd: als lid van een minderheidsgroepering en op grond van sekse.

Women are not a minority and often suffer double discrimination as members of minority groups as well as because of their gender.

Ik denk niet dat het nodig is de aandacht te vestigen op de sekse van de afgevaardigden die in het Parlement over kwesties spreken.

I do not think it is necessary to draw attention to the gender of Members who speak on issues in this Parliament.

Dat maakt de discriminatie van mensen die atypisch werk verrichten tegelijkertijd een vorm van discriminatie op basis van sekse.

Thus discrimination against those undertaking atypical work is at the same time a form of gender discrimination on the labour market.

Artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam verbiedt discriminatie op grond van leeftijd, sekse, handicap, seksuele geaardheid, enzovoort.

Article 13 of the Amsterdam Treaty outlaws discrimination on the grounds of age, sex, gender, disability, sexual orientation, etc.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "sekse" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

De vergaarde informatie omvat naar sekse uitgesplitste gegevens over werkgelegenheid, lonen en arbeidstijden.

The data gathered include disaggregated statistics on employment, wages and working hours for women and men.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More translations in the bab.la English-Hindi dictionary.