Dutch-English translation for "sekse"

NL sekse English translation

sekse {de}
EN

NL sekse
play_circle_outline
{de}

sekse (also: geslacht)
Voor de wet zijn alle Irakezen gelijk, ongeacht sekse of religie.
All Iraqis are held equal before the law, regardless of gender or, indeed, of religion.
Sekse speelt een belangrijke rol in alle projecten die uit de begroting voor hulp aan ontwortelde bevolkingsgroepen worden gefinancierd.
Gender is a cross-cutting issue in all projects funded from the Aid to Uprooted People budget.
Ik denk niet dat het nodig is de aandacht te vestigen op de sekse van de afgevaardigden die in het Parlement over kwesties spreken.
I do not think it is necessary to draw attention to the gender of Members who speak on issues in this Parliament.
sekse (also: geslacht, geslachtsdaad, sex, seks)
Artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam verbiedt discriminatie op grond van leeftijd, sekse, handicap, seksuele geaardheid, enzovoort.
Article 13 of the Amsterdam Treaty outlaws discrimination on the grounds of age, sex, gender, disability, sexual orientation, etc.
Ook in de Olympic Charter is het al gezegd: discriminatie op grond van ras, religie, politiek, sekse of anderszins is onaanvaardbaar, dus ook sekse.
The Olympic Charter already states that discrimination on grounds of race, religion, politics, sex or otherwise is unacceptable, so sex is covered.
De Roma-vrouw wordt immers geconfronteerd met meer vooroordelen, aangezien zij niet alleen wordt gediscrimineerd op etnische gronden, maar ook op grond van haar sekse.
The Roma woman suffers greater prejudice when she is discriminated against not just on ethnic grounds but on sex grounds also.

Context sentences for "sekse" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe vergaarde informatie omvat naar sekse uitgesplitste gegevens over werkgelegenheid, lonen en arbeidstijden.
The data gathered include disaggregated statistics on employment, wages and working hours for women and men.