Productive idleness:

Play the Memorize game!

Dutch-English translation for "stemmen"

 

"stemmen" English translation

Results: 1-30 of 10329

stemmen {verb}

stemmen [stemde|gestemd] {vb} (also: zijn stem uitbrengen, verkiezen)

Daarom wil ik liever tegen paragraaf 33 stemmen en over het amendement stemmen.

Consequently, I would rather vote against paragraph 33 and vote on the amendment.

Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.

I believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.

Ik raad het Parlement met klem aan om morgen tegen deze amendementen te stemmen.

I would strongly recommend the House to vote against those amendments tomorrow.

De huidige Vergadering is scherpzinnig genoeg om met kennis van zaken te stemmen.

The House is sufficiently well-informed to vote in full knowledge of the facts.

De autoriteiten hebben verklaard dat vrouwen in de toekomst zullen mogen stemmen.

The authorities have declared that women will be entitled to vote in the future.

stemmen [stemde|gestemd] (instrumenten) {vb} [mus.]

to key [keyed|keyed] (instruments) {vb} [mus.]

Dit is een cruciaal aspect van de tekst waarover wij zullen stemmen.

This is a key aspect of the text on which we will vote.

Daar links in het Parlement alle kernbepalingen had weggestemd, was het voor mij onmogelijk vóór dit verslag te stemmen.

Given that all of the points I felt were key were rejected by the Left in Parliament, I was unable to vote for this report.

Bij veel belangrijke kwesties, zoals ontwikkeling, gaat het erom dat een standpunt door zoveel mogelijk stemmen wordt uitgedragen.

There are many key issues, such as development, which rely upon many voices to get a point of view across.

Bij veel belangrijke kwesties, waaronder ontwikkeling, gaat het erom dat een standpunt door zoveel mogelijk stemmen wordt uitgedragen.

There are key issues including development issues which rely upon many voices at the table to get a point of view across.

Bij veel belangrijke kwesties, waaronder ontwikkeling, gaat het erom dat een standpunt door zoveel mogelijk stemmen wordt uitgedragen.

There are many key issues, such as development issues, which rely upon many voices at the table to get a point of view across.

stemmen [stemde|gestemd] {vb} (also: in een stemming brengen, aanpassen, afstemmen)

We zouden kunnen proberen erop af te stemmen."

We could probably hear it, if we tune in."

En het is erg lastig om ze te stemmen.

And it's very difficult to tune.

Een manier om iets te ontdekken over buitenaardse wezens is je radiotelescoop af te stemmen en te luisteren naar de signalen om iets interessants op te vangen.

The one way to discover about aliens is to tune your radio telescope and listen to the signals.

Dus ik dring er bij jullie allemaal op aan om wakker te worden en om af te stemmen en de genomische revolutie te beïnvloeden die overal om je heen plaatsvindt.

And so I urge you all to wake up and to tune in and to influence the genomic revolution that's happening all around you.

(Gelach) Ik besloot dat ik het was, niet de camera of de omroep, of wat dan ook buiten mij, die het enige instrument was in het verhalen vertellen, waard om gestemd te worden.

(Laughter) I basically decided that it was I, not the camera or the network, or anything that lay outside myself, that was the only instrument in storytelling truly worth tuning.

stemmen [stemde|gestemd] {vb} (also: loten)

Stemmen bij geheime stemming is niet zoiets als van overhemd wisselen.

One does not vote by secret ballot in the same way as one would change one's tie.

Als wij een derde stemronde hebben, kunnen wij elektronisch stemmen.

If we hold a third ballot, we can do so electronically, as we decided.

Het is goed om in dergelijke belangrijke kwesties allemaal te stemmen.

It would be a good thing if this House were to have a joint ballot on such important issues.

Onder in de urn liggen echter andere stemmen en ik zou u aan iets willen herinneren.

There are different voices at the bottom of the ballot box, and I would remind you of something.

Ik zou willen voorstellen dat we stemmen middels stembriefjes.

I would recommend that the vote be carried out by means of secret ballot papers.

We zouden kunnen proberen erop af te stemmen."

We could probably hear it, if we tune in."

Dus ik dring er bij jullie allemaal op aan om wakker te worden en om af te stemmen en de genomische revolutie te beïnvloeden die overal om je heen plaatsvindt.

And so I urge you all to wake up and to tune in and to influence the genomic revolution that's happening all around you.
 

Similar translations

Similar translations for "stemmen" in English

 

Context sentences

Context sentences for "stemmen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Daarom wil ik liever tegen paragraaf 33 stemmen en over het amendement stemmen.

Consequently, I would rather vote against paragraph 33 and vote on the amendment.

In 1990 kreeg haar partij, de National League for Democracy, 80 % van de stemmen.

In 1990 her party, the National League for Democracy, received 80 % of the votes.

Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.

I believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.

De Deense sociaal-democraten stemmen voor een hervorming van het Sociaal Fonds.

The Danish Social Democrats have voted in favour of a reform of the Social Fund.

-- Ik heb voor de resolutie over de vooruitzichten voor de staalsector gestemd.

I voted in favour of the resolution on future prospects for the steel industry.

De Commissie heeft de Turks-Cyprioten van harte gelukgewenst met hun 'ja'-stem.

The Commission warmly congratulated the Turkish Cypriots for their 'yes ' vote.

Mijn fractie vindt van niet en heeft daarom tegen al deze amendementen gestemd.

My group does not think so, and has therefore voted against all these amendments.

Ik zal me echter niet aansluiten bij de amendementen waar ik tegen heb gestemd.

Nevertheless, I am not going to commit to those proposed changes I voted against.

Dat standpunt is in de Commissie visserij op één stem na unaniem onderschreven.

This was the opinion of the Committee on Fisheries, with just one vote against.

De Zweedse christen-democraten hebben vandaag voor het verslag-Marinho gestemd.

The Swedish Christian Democrats have today voted in favour of the Marinho report.

Ik wil dus laten vastleggen dat ik tegen amendement nummer 6 had willen stemmen.

I should therefore like it to be recorded that I voted against Amendment No 6.

Een duidelijke meerderheid heeft om goede redenen beslist dat wij vandaag stemmen.

For good reasons there was a clear majority in favour of taking the vote today.

Ik zal voor dit verslag en voor deze Grondwet stemmen om drie simpele redenen.

I will vote for this report and for the Constitution for three simple reasons.

Daarom stemmen wij tegen alle ontwerpresoluties die ons vandaag worden voorgelegd.

This is why we will vote against all the motions for resolutions tabled today.

Stemmen kunnen niet verdwijnen, omdat je dan jou stem niet meer terug kan vinden.

Votes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.

In de hoop dat dit alles zal worden gegarandeerd, stemmen wij vóór het voorstel.

In the hope that this will be guaranteed, we shall vote in favour of the proposal.

Mijns inziens is het noodzakelijk om apart te stemmen over de drie voorstellen.

It seems to me that a separate vote is necessary on each of these three proposals.

Ik steun het voorstel van rapporteur De Rossa en zal vóór het verslag stemmen.

I support the proposal of rapporteur De Rossa and I will be voting for the report.

Ik heb zojuist over twee verslagen laten stemmen die in het Duits waren opgesteld.

I have just finished taking the vote on two reports which were drawn up in German.

Dit zijn de redenen waarom wij niet voor het verslag- Eurlings kunnen stemmen.

These are all good reasons why we cannot vote in favour of the Eurlings report.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Finnish dictionary for more translations.