Dutch-English translation for "stemmen"

NL stemmen English translation

stemmen {vb}

NL stemmen
play_circle_outline
[stemde|gestemd] {verb}

  1. general
  2. music

1. general

stemmen (also: verkiezen, zijn stem uitbrengen)
Daarom wil ik liever tegen paragraaf 33 stemmen en over het amendement stemmen.
Consequently, I would rather vote against paragraph 33 and vote on the amendment.
Jullie zullen tegen stemmen, wij zullen voor stemmen en de Geschiedenis zal oordelen!
You will vote against, we will vote in favour, and History will be the judge!
Als we voor een voorzitter moeten stemmen, moeten we voor bepaalde beginselen stemmen.
If we have to vote for a President, we have to vote on certain principles.
stemmen (also: loten)
Ik zou willen voorstellen dat we stemmen middels stembriefjes.
I would recommend that the vote be carried out by means of secret ballot papers.
Onder in de urn liggen echter andere stemmen en ik zou u aan iets willen herinneren.
There are different voices at the bottom of the ballot box, and I would remind you of something.
De stembriefjes met meer dan vijf stemmen zijn ongeldig.
Any ballot papers containing more than five votes will be declared null.
stemmen (also: aanpassen, afstemmen, in een stemming brengen)
En het is erg lastig om ze te stemmen.
We zouden kunnen proberen erop af te stemmen."
We could probably hear it, if we tune in."
Een manier om iets te ontdekken over buitenaardse wezens is je radiotelescoop af te stemmen en te luisteren naar de signalen om iets interessants op te vangen.
The one way to discover about aliens is to tune your radio telescope and listen to the signals.
En het is erg lastig om ze te stemmen.
We zouden kunnen proberen erop af te stemmen."
We could probably hear it, if we tune in."
Een manier om iets te ontdekken over buitenaardse wezens is je radiotelescoop af te stemmen en te luisteren naar de signalen om iets interessants op te vangen.
The one way to discover about aliens is to tune your radio telescope and listen to the signals.

2. music

trending_flat
"instrumenten"

stemmen
play_circle_outline
to key [keyed|keyed] {vb} [mus.] (instruments)
Dit is een cruciaal aspect van de tekst waarover wij zullen stemmen.
This is a key aspect of the text on which we will vote.
Bij veel belangrijke kwesties, zoals ontwikkeling, gaat het erom dat een standpunt door zoveel mogelijk stemmen wordt uitgedragen.
There are many key issues, such as development, which rely upon many voices to get a point of view across.
Daar links in het Parlement alle kernbepalingen had weggestemd, was het voor mij onmogelijk vóór dit verslag te stemmen.
Given that all of the points I felt were key were rejected by the Left in Parliament, I was unable to vote for this report.

Context sentences for "stemmen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutchmet algemene stemmen
DutchIk raad het Parlement met klem aan om morgen tegen deze amendementen te stemmen.
I would strongly recommend the House to vote against those amendments tomorrow.
DutchDe autoriteiten hebben verklaard dat vrouwen in de toekomst zullen mogen stemmen.
The authorities have declared that women will be entitled to vote in the future.
DutchDaarom is het voor ons onmogelijk om voor de voorgedragen Commissie te stemmen.
For these reasons, it is impossible for us to vote for the Commission-designate.
DutchDe Deense sociaal-democraten stemmen voor een hervorming van het Sociaal Fonds.
The Danish Social Democrats have voted in favour of a reform of the Social Fund.
DutchIn 1990 kreeg haar partij, de National League for Democracy, 80 % van de stemmen.
In 1990 her party, the National League for Democracy, received 80 % of the votes.
DutchOver toekomstige begrotingsvoorstellen zullen we conform deze intenties stemmen.
We shall vote on the forthcoming draft budget in accordance with these intentions.
DutchDe huidige Vergadering is scherpzinnig genoeg om met kennis van zaken te stemmen.
The House is sufficiently well-informed to vote in full knowledge of the facts.
DutchVolgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
I believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
DutchIk wil dus laten vastleggen dat ik tegen amendement nummer 6 had willen stemmen.
I should therefore like it to be recorded that I voted against Amendment No 6.
DutchIn de hoop dat dit alles zal worden gegarandeerd, stemmen wij vóór het voorstel.
In the hope that this will be guaranteed, we shall vote in favour of the proposal.
DutchDe meerderheid van mijn fractie zal vóór deze financiële vooruitzichten stemmen.
The majority of my group is going to vote in favour of this financial perspective.
DutchDaarom wil ik liever tegen paragraaf 33 stemmen en over het amendement stemmen.
Consequently, I would rather vote against paragraph 33 and vote on the amendment.
DutchWij verzoeken u derhalve met de terugverwijzing naar de commissie in te stemmen.
We therefore request your approval for the report to be referred back to committee.
DutchEen duidelijke meerderheid heeft om goede redenen beslist dat wij vandaag stemmen.
For good reasons there was a clear majority in favour of taking the vote today.
DutchMijns inziens is het noodzakelijk om apart te stemmen over de drie voorstellen.
It seems to me that a separate vote is necessary on each of these three proposals.
DutchDe tekst waarover wij vandaag stemmen maakt van deze reeks maatregelen deel uit.
The text on which we are today to give our opinion is part of this set of measures.
DutchWe dienen dus nogmaals te onderstrepen dat we over de verslagteksten stemmen.
It should once again be stressed that we are to vote on the texts of the report.
DutchDit zijn de redenen waarom wij niet voor het verslag- Eurlings kunnen stemmen.
These are all good reasons why we cannot vote in favour of the Eurlings report.
DutchIk hoop dat u met deze voorstellen instemt en dat het Huis morgen voor zal stemmen.
I hope you agree to the resolution and that the House will vote for it tomorrow.