Productive idleness:

Play the Memorize game!

Dutch-English translation for "uitsluitend"

 

"uitsluitend" English translation

Results: 1-32 of 589

uitsluitend {adverb}

uitsluitend {adv.} (also: verlaten, louter, enig, enkel)

only {adv.}

Wij verwachten van die uitbreiding echter niet uitsluitend economische voordelen.

We are not looking only for economic advantages from this enlargement, however.

Wij laten nu onderzoeken waarom niet uitsluitend de correcte tekst werd voorgelegd.

We shall investigate why the proper text was not the only one to be distributed.

Deze plant kwam uitsluitend voor in de Risco de Zamara op het eiland Lanzarote.

The only place in which it lived was the Risco de Zamara in the Island of Lanzarote.

En dat in het verslag uitsluitend over het MKB gesproken wordt is echt een lachertje.

No one is fooled by the fact that the report only makes reference to SMEs.

Ik sluit mij bij allen aan die zeggen: Milosevic verstaat uitsluitend harde taal.

I agree with all those who say that Milosevic only understands firm talk.

uitsluitend {adv.} (also: eventjes, zoëven, juist, straks)

just {adv.}

Ik heb maar heel weinig tijd dus ik zal me uitsluitend richten op de kwestie-Cyprus.

I have very little time so I just want to concentrate on the question of Cyprus.

Dit gebeurt niet uitsluitend in Ethiopië, maar telkens weer, overal in Afrika.

And this is not just specific to Ethiopia, but happens over and over, all over Africa.

Onze betrekkingen draaien echter niet uitsluitend om economie, cultuur en geschiedenis.

But our relationship is not just about economics, culture and history.

Dit voorstel heeft dus uitsluitend betrekking op de eerste fase van dit proces.

This proposal is thus just the first stage towards such harmonisation.

Het zal niet uitsluitend meer gaan om het buitenlands beleid en de betrekkingen met Rusland.

It will no longer be a matter of high foreign policy just about the relationship with Russia.

uitsluitend {adv.} (also: exclusief, enkel, pas, slechts)

exclusively {adv.}

Op enkele onderdelen is evenwel meer dan uitsluitend communautaire wetgeving nodig.

There are, however, aspects which should not be exclusively regulated by the Union.

Waar mogelijk moet ons optreden uitsluitend gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs.

Wherever possible, action should be based exclusively on scientific evidence.

China's macht - - nu en straks - - is niet uitsluitend van militaire aard.

China’ s power – both now and in the future – is not exclusively military in nature.

Leghennen moeten uitsluitend in ruime scharrel- en volièrestallen worden gehouden.

Laying hens must be kept exclusively in spacious, free-range bird houses.

Mijnheer de Voorzitter, mijn bijdrage betreft uitsluitend het verslag van Olle Schmidt.

Mr President, my contribution relates exclusively to Mr Olle Schmidt's report.

uitsluitend {adjective}

uitsluitend {adj.} (also: exclusief, exclusieve)

exclusive {adj.}

Deze gebieden dienen uitsluitend tot de bevoegdheden van de lidstaten te blijven behoren.

These are areas which should remain a matter for the exclusive competence of Member States.

Dat geldt ook voor de financiering uitsluitend door de communautaire begroting.

The same is true of exclusive financing from the Community budget.

Ik vind niet dat het recht van initiatief uitsluitend voorbehouden moet blijven aan de Commissie.

I do not think that the right of legislative initiative should be the exclusive prerogative of the Commission.

Het is al te eenvoudig racisme uitsluitend aan een of andere politieke partij toe te schrijven.

It is an oversimplification to regard it as being the exclusive preserve of any particular political persuasion.

Handel valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de EU.

Trade is a matter of exclusive EU competence.

uitsluiten {verb}

uitsluiten [sloot uit|uitgesloten] {vb} (also: buitensluiten, uitzonderen)

uitsluitend (onvoltooid deelwoord)

excluding (Present participle)

uitsluitend (onvoltooid deelwoord)

precluding (Present participle)

uitsluitend (onvoltooid deelwoord)

foreclosing (Present participle)

uitsluiten [sloot uit|uitgesloten] {vb} (also: diskwalificeren)

uitsluitend (onvoltooid deelwoord)

disbarring (Present participle)

uitsluiten [sloot uit|uitgesloten] {vb} (also: beletten, verbieden)

uitsluitend (onvoltooid deelwoord)

interdicting (Present participle)
 

Similar translations

Similar translations for "uitsluitend" in English

 

Context sentences

Context sentences for "uitsluitend" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Zij heeft zich daarentegen uitsluitend over de institutionele kwestie gebogen.

Instead, it has limited itself to focusing its opinions on institutional issues.

Uiteraard zijn deze drankjes niet uitsluitend bedoeld voor kinderen of jongeren.

It is clear that these drinks are not solely aimed at children or adolescents.

Ik herhaal dat ik uitsluitend de feiten en cijfers aan het College heb voorgelegd.

Again, I repeat that when I went to the College I stated the facts and figures.

De problemen kunnen immers uitsluitend daar, en dus niet in Brussel, worden opgelost.

It is at a grass roots level that problems will be solved, not in Brussels.

De oorzaken van het ongeval zijn echter niet uitsluitend van technische aard.

The causes of the accident, however, were not primarily technological ones.

Van de aanvullende begroting zou 70% uitsluitend voor dat doel gebruikt moeten worden.

Seventy per cent of the supplementary budget has been earmarked for this alone.

Ik wil u uitsluitend verzoeken, alstublieft, iets meer tijd te nemen voor de stemming.

Therefore, all I ask is that the vote be taken a little more slowly, please.

Maar hoe snel het land kan toetreden, dat ligt uitsluitend aan Turkije zelf.

However, the timetable for possible accession lies in Turkish hands alone.

Als uitsluitend Rusland zijn kracht toont, dan doen wij Europa daarmee geen goed.

We shall be doing Europe no favours if we allow a one-sided show of strength by Russia.

Maar even zeker is dat er niet uitsluitend voordelen en begunstigden zullen zijn.

However, we cannot but doubt that there will be nothing but benefits and the benefited.

De vraag die het Parlement de Raad vandaag stelt is niet uitsluitend van formele aard.

The question that Parliament is asking the Council today is not merely formal in nature.

Wij mogen de grote agro-industrie niet uitsluitend blijven bevoordelen.

We should not continue to give preferential treatment to large-scale agro-industry alone.

Wij geloven namelijk niet dat de liberalisering uitsluitend gunstige gevolgen zal hebben.

We cannot, however, believe that the effects of liberalisation are solely positive.

Er geldt voor zijn aankoop dus geen Franse garantie, maar uitsluitend een Deense.

They are not going to get a French guarantee, they are going to get the Danish guarantee.

Het kwantitatieve waterbeleid is en blijft uitsluitend een zaak van de soevereine staten.

Quantitative water policy is and must remain the sole preserve of sovereign states.

Ik geef u uitsluitend op die basis het woord voor maximaal één minuut.

I give you the floor on that basis alone and for a maximum of one minute.

Uitsluitend via de markt reguleren is mijns inziens een symptomatische handeling.

Merely to regulate via the market is, in my opinion, a symptomatic response to the problem.

Uitsluitend wijzen op vrije en democratische landen maakt een eenzijdige indruk.

Singling out free and democratic states gives a one-sided impression.

Wij zijn tegen een economisch bestel dat uitsluitend wordt aangedreven door winstbejag.

We are opposed to the whole economic system that is driven by profit.

De Spaanse immigratiedienst speelt een uitsluitend anekdotische rol.

The Monitoring Centre for immigration is nothing more than a story in the press.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More translations in the Hindi-English dictionary.