Dutch-English translation for "verandert"


Infinitive of verandert: veranderen

NL verandert English translation

NL veranderen
volume_up
[veranderde|veranderd] {verb}

veranderen (also: aanpassen, zich aanpassen, verkeren, vermaken)
Dat moet duidelijk veranderen en dus moeten wij de Europese landbouwpolitiek veranderen.
Clearly this must change, so we must change European agricultural policy.
En als we gemeenschappen genoeg kunnen veranderen, kunnen we ook nationale houdingen veranderen.
And if we can change enough communities, we can change national attitudes.
Als je een persoon wilt veranderen, moet je de situatie veranderen.
So if you want to change a person, you've got to change the situation.
veranderen (also: anders worden)
Het gaat de manier veranderen waarop we omgaan met onze emoties en hoe we ze veranderen.
It's going to change the way we manage and alter our emotions.
Het is voor de burgers een direct middel om verkeerde beslissingen te doen veranderen.
It is a direct route whereby ordinary citizens can alter incorrect decisions.
De Conferentie van voorzitters is bevoegd de datum te veranderen.
The Conference of Presidents has the power to alter the date.
veranderen (also: transformeren, vervormen, herscheppen, omvormen)
En als het gebeurt, zal het onze kijk op het leven totaal veranderen.
And of course, if it happens, it will transform our view of life altogether.
Wij moeten erkennen dat de economische ontwikkelingen de Chinese maatschappij veranderen.
We have to recognise that economics is starting to transform Chinese society.
Totale transformatie, die feitelijk de levens die het voedsel nodig hebben, kan veranderen.
Total transformation that can actually transform the very lives that need the food.
veranderen (also: vervellen, ruien, verharden)
veranderen (also: overgaan, omschakelen, overschakelen, ruilen van plaats)
De middelen en de kennis van de middelen veranderen mettertijd.
Different means, and our assessment of them, change over time.
Ik zou er in dit verband nadrukkelijk op willen wijzen dat de betrekkingen tussen de instellingen binnen een bepaalde periode kunnen veranderen.
In this context, I would like to emphasise that relationships between the institutions change over a certain period of time.
veranderen (also: morfen)
veranderen (also: muteren)
Als ze muteren veranderen ze van vorm en de antilichamen weten dan niet meer waar te zoeken.
When these mutate, they change their shape, and the antibodies don't know what they're looking at anymore.
Deze ideologie begint nu echter te veranderen, of is veranderd, in een karikatuur van wat ze ooit was.
However, this ideology is now starting to mutate, or has mutated, into a caricature of its former self.
Een stafylokokcel kan van een spiercel in je lichaam genen lenen en, wanneer de antibiotica eraan komen, veranderen en muteren.
A staph cell can be next to a muscle cell in your body and borrow genes from it when antibiotics come, and change and mutate.

Context sentences for "verandert" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAls deze situatie niet verandert, komt de hele hereniging op losse schroeven.
If this situation does not change, the whole reunification will be up in the air.
DutchJe zult zien dat het gesprek verandert afhankelijk van wie er aan tafel zitten.
You'll see, the conversation changes depending upon who's sitting around the table.
DutchEn dan passen we TMS toe op de RTPJ en kijken hoe het morele oordeel verandert.
And then we can apply TMS to the RTPJ and ask how people's judgments change.
DutchMaar de wereld verandert, en verstedelijking is een grote drijfveer van alles.
The world is changing though, and urbanization is a big driver of everything.
DutchNu verandert de basis voor ons handelen en worden er nieuwe toepassingen verzonnen.
Now the basis of the activity is changing and the focus is on new approaches.
DutchHet huidige, gewelddadige conflict op Europese bodem verandert daar niets aan.
The violent disputes that are now occurring on European soil make no difference here.
DutchDat verandert evenwel niets aan het antwoord dat ik hier oorspronkelijk heb gegeven.
That does not change the context of the reply which I originally gave to Parliament.
DutchDames en heren, onze samenleving verandert door de demografische ontwikkelingen.
Ladies and gentlemen, demographic developments are changing our society.
DutchJe ziet de plooien in de wenkbrauw en hoe de microstructuur daar verandert.
You can see the furrows in the brow and how the microstructure changes there.
DutchHoewel de economische realiteit verandert, moet het beleid blijkbaar behouden blijven.
Despite the fact that the economic reality is changing, policy has to remain fixed.
DutchVoor wat de stemlijst betreft, de Voorzitter verandert de volgorde van stemming niet.
With regard to the list of votes, the President cannot change the order of the list.
DutchDit alles verandert echter de kwestie van de pluriformiteit en maakt haar ingewikkelder.
All of this changes the issue of pluralism, however, and makes it more complex.
DutchOok de klimaatdeskundigen bevestigen dat het weer in onze gebieden verandert.
Even the climate experts tell us that the very meteorology of our regions is changing.
DutchHet is nu onze taak om in elk van de lidstaten uit te leggen wat er verandert.
It is now up to us, in each of our Member States, to explain the changes.
DutchDus het verandert snel, is nergens hetzelfde, chaotisch, dubbelzinnig, onvoorspelbaar.
So, it's rapidly changing, highly diverse, chaotic, ambiguous, unpredictable.
DutchHet verschijnsel dat wij globalisering noemen verandert ons wereldbeeld, zoals u al zei.
The phenomenon we call globalisation is re-shaping our world view, as you say.
DutchDat vereist dat informatie verandert in communicatie naar beide kanten.
It will require information to become communication that goes in both directions.
DutchDe enige plek waar collageen van structuur verandert, is op het hoornvlies van je oog.
And the only place that collagen changes its structure is in the cornea of your eye.
DutchJe verandert dat systeem, en je kon een duidelijk effect op de kanker hebben.
You change that system, and you could have a marked effect on the cancer.
DutchAls je niet goed kunt slapen verandert het leven van de mensen drastisch.
Not being able to sleep properly actually changes a person's life radically.