Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Dutch-English translation for "versturen"

 

"versturen" English translation

Results: 1-23 of 30

versturen {verb}

versturen {vb} (also: ontzetten, afmonsteren, afdanken, royeren)

versturen {vb} (also: afwenden, pareren, afkeren, keren)

versturen {vb} (also: zenden, afvoeren, uitsturen, verzenden)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "versturen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

En het idee was dat het energie kon versturen op elke plek op de aarde.

And the idea was, it was supposed to be able to transfer power anywhere on Earth.

Dit is het bandje dat mensen gebruiken om hartritmedata te versturen naar hun Nike+ systeem.

This is the strap that people use to transmit heart-rate data to their Nike+ system.

Het is een kwestie van een paar tikken op mijn telefoon, versturen en klaar.

So it's really just a matter of my phone clicking a couple of clicks, send, and then it's done.

In het begin moesten we om onze monsters te versturen droogijs hebben.

Early on, in order to ship our specimens, we had to have dry ice.

Men mag ook geen e-mail versturen als de ontvanger dat niet wil.

You cannot even send e-mail if the recipient does not want it.

Laten wij onze bommen en gevaren niet naar elders versturen.

Let us avoid sending our time bombs and dangers to other parts of the world.

Het versturen van spam en het opzettelijk veroorzaken van andere verstoringen moeten strafbaar worden gesteld.

Sending spam and deliberately creating disorder and malfunctions must be made punishable.

Dit artikel bevat een bepaling voor het versturen van dergelijke brieven voordat de feitelijke procedure begint.

Provision is made in that Article for sending a letter of this type prior to the actual institution of the proceedings.

Mijnheer de Voorzitter, ik had u hierover een e-mail willen sturen, maar helaas kan ik op dit moment geen e-mail versturen.

Mr President, colleagues, I wanted to send you an e-mail about this, but unfortunately I cannot send e-mails at the moment.

Zo moet je je brief versturen.

Here's how you mail your letter.

Mijnheer de Voorzitter, het recht om post te krijgen en te versturen behoort in een cultuurstaat tot de fundamentele burgerrechten.

Mr President, the right to receive and send mail is an essential civil right in any civilized state.

Daar ben ik toe bereid, maar aangezien we het over het internet hebben, zou ik willen vragen: kan ik die brief ook per e-mail versturen?

I am ready to do it, but given that we are talking about the Internet, could I send it by email?

Een van de dingen die mijn stagiaire, Pratesh bouwde, is een mobiele applicatie, waarmee je de data kunt versturen.

One of the things which my intern here, Pratesh, built is a mobile application, which can now send all this data anywhere it wants to go.

Zo kan het dan goedkoper zijn een brief binnen een grote stad te versturen dan tussen twee steden in hetzelfde land die ver van elkaar liggen.

This means that it may become cheaper to send a letter within a city than between two towns in the same country that are far away from one another.

Ik kon de poëzie ervan gewoon niet bevatten -- al deze zielen op hun eigen verlaten eiland, die elektronische berichten per fles naar elkaar versturen.

I just couldn't believe the poetry of all of it -- these souls all on their own desert island, sending electronic messages in bottles to each other.

Je drukt op "versturen" en binnen vijf seconden sturen ze je de twee dichtstbijzijnde apotheken in de buurt, compleet met naam, adres en telefoonnummer.

You hit send, and in five seconds, they will send you back the two closest drugstores, complete with name address and phone number.

Het versturen van afval moet dan verboden worden in plaats van het als rood afval te beschouwen en het aan strenge goedkeuringsprocedures te onderwerpen.

The shipment of waste must be prohibited and not merely regarded as 'red ' list waste, subject to stricter authorization procedures.

Er moest dus een ad hoc-procedure worden gevolgd en dat is de reden waarom het een tijd geduurd heeft vooraleer de Commissie de verklaringen kon versturen.

An ad hoc procedure therefore had to be devised, and that is why it took a little time for the Commission to forward the declarations.

Alle leden hebben een aantal zeer fraaie UNICEF-kerstkaarten ontvangen die we kunnen gebruiken om onze kerst- en nieuwjaarswensen te versturen.

All Members of the European Parliament have had some very attractive UNICEF Christmas cards handed out to them to use for their Christmas and New Year greetings.

In alle lidstaten wordt het nu verboden om cookies te plaatsen en ongericht e-mail, sms of faxboodschappen te versturen naar mensen die daar niet om gevraagd hebben.

In all Member States, it is now prohibited to place cookies and send non-directed e-mail, SMS or fax messages to people who have not asked for them.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

In the Norwegian-English dictionary you will find more translations.