Productive idleness:

Play the Memorize game!

Dutch-English translation for "voorspoed"

 

"voorspoed" English translation

Results: 1-23 of 23

voorspoed {noun}

voorspoed {de} (also: welstand, welvaart, succes, welslagen)

success {noun}

Wij hopen op een voorspoedige tweede lezing in het Parlement na de verkiezingen.

We look forward to a successful second reading in Parliament after the elections.

Met de voorspoedige oprichting van de ECB en de soepele invoering van de euro heeft hij onze bewondering geoogst.

He has earned our praise for the successful establishment of the ECB and the smooth introduction of the euro.

voorspoed {de} (also: welstand, welvaart, bloei, welvarendheid)

prosperity {noun}

Je hebt de Egyptische god Horus, die staat voor voorspoed, wijsheid en gezondheid.

There's the Egyptian god Horus, which symbolizes prosperity, wisdom and health.

Overregulering is slecht voor initiatief en belemmert aldus vooruitgang en voorspoed.

Over-regulation stifles initiative and, therefore, progress and prosperity.

In de afgelopen vijftig jaar hebben we van Europa een ruimte van vrede en voorspoed gemaakt.

Over the past 50 years, we in Europe have created an area of peace and prosperity.

Wij blijven streven naar de totstandbrenging van een gebied van vrede en gedeelde voorspoed.

The long term objective remains the creation of an area of peace and shared prosperity.

Zou ineens overal ter wereld vrede en voorspoed heersen?

Has the world suddenly become a haven of peace and prosperity?

voorspoed {de} (also: geluk, onverwacht succes, grote opbrengst, meevaller)

bonanza {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "voorspoed" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Waarde collega's, de Spaanse volkswijsheid zegt: " Sneeuw brengt voorspoed ".

And, ladies and gentlemen, as Spanish folklore says: 'A white year is a good year '.

Wij zijn ervan overtuigd dat Europa ook met steun van Italië een voorspoedige toekomst tegemoet gaat!

We are certain that we also have the support of Italy in building a sound future for Europe.

Ik wens de commissaris veel geluk en voorspoed, en heet de Marokkaanse delegatie van harte welkom.

I wish the Commissioner all the luck in the world and bid a very warm welcome to the Moroccan delegation.

Ik beloof Nova en haar nieuwe aanwinsten te leiden... met integriteit en visie, naar een voorspoedige toekomst.

I vow to lead Nova and its new acquisitions... with integrity and vision, into a prosperous future.

Zijn leven is niet in gevaar maar ik wil hem in naam van ons allen een voorspoedige genezing toewensen.

His life is not in any danger, but I would like to send, on behalf of all of us, our wishes for a speedy recovery.

Een rechtvaardiger verdeling van de economische voorspoed, van de winsten die nu worden gemaakt, zou echter wenselijk zijn.

But it would also be a good thing to have a fairer distribution of the economic boom and the current benefits.

Ik wens hem voorspoed in woelige tijden.

I wish it luck in times of storm.

Met uw welnemen zeg ik vanaf deze plaats dat ook mijn land ' gemaakt is voor volmaakte voorspoed of exemplarische tegenspoed?.

From this platform I say, with your permission, that my country too is made either to succeed or to learn from its misfortunes.

De corruptie tiert welig in Azerbeidzjan en de beloofde voorspoed afkomstig uit de oliereserves is tot nu toe een wassen neus gebleken.

Corruption is endemic in Azerbaijan and the promise of wealth from its oil reserves is, as yet, unrealised.

Dit is onze kans om Europa te herenigen, om een nieuw Europa te bouwen, gebaseerd op de beginselen van vrede, stabiliteit en voorspoed.

If we doubt the value of those characteristics we only have to look at the former Yugoslavia.

Deze landen liggen midden in de EU en wij hebben echt zelf belang bij hun welzijn en hun voorspoedige ontwikkeling.

These countries are in the midst of the EU, and we ourselves have a real interest in their well-being and in their growth and development.

Als de spoorwegen op al deze punten slagen, zullen zij er ook in slagen voor zichzelf een volwaardige en voorspoedige toekomst te scheppen.

If railways succeed in doing all that, they will succeed in giving themselves a full and prosperous future.

Mijnheer de Voorzitter, allereerst mijn felicitaties voor uw herverkiezing en ook aan u mijn beste wensen voor een voorspoedige werkperiode!

Mr President, let me begin by congratulating you on your re-election and wishing you all the very best.

Wij moeten voortaan alles in het werk stellen om onze medeburgers in een uitgebreid Europa een stabiele, veilige en voorspoedige toekomst te verzekeren.

We must henceforth make every effort to ensure a stable, secure and prosperous future for our fellow citizens in an enlarged Europe.

Ondertussen kan en moet de Europese Unie profiteren van de kansen die de voorspoedige economische groei in andere delen van de wereld voor ons creëert.

Meanwhile, the European Union can, and indeed must, exploit the opportunities which prosperous economic growth in other parts of the world creates for us.

Voorop moet staan dat in deze economisch minder voorspoedige tijd het Parlement duidelijk maakt een beleid te steunen dat stabiliteit als doel heeft.

The most important thing, in this economically less prosperous time, is that Parliament make clear that it supports a policy that has stability as its aim.

Het stabiliteits- en groeipact is een doeltreffend kader voor het begrotingsbeleid, zowel in tijden van economische voorspoed als in minder gunstige tijden.

The Growth and Stability Pact is a suitable framework for budgetary policy in times when the economy is developing well and in less good times.

Tot slot willen wij de Commissie uitdrukkelijk verzoeken in periodes van voorspoed waakzamer te zijn om voorbereid te zijn op turbulente tijden.

And finally, as an express appeal to the Commission, it urges it to play a more vigilant role at times of boom in order to ride out the storm at a later date.

In feite geven zij ons veel meer en hebben zij ons veel meer te bieden in termen van een vreedzame, veilige en voorspoedige toekomst dan wij hun kunnen bieden.

They in fact give us far more and offer us far more in terms of a peaceful, secure and prosperous future than we can offer them.

Dat dit niet de goede manier is om de welvaart en de voorspoed in stand te houden maar dat de problemen in een ruimer kader moeten worden bekeken, is voor ieder van ons duidelijk.

It must be obvious to all of us that this is scarcely a suitable basis for maintaining wealth and well-being, and that a more comprehensive examination of the problems is needed.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Even more translations in the Italian-English dictionary by bab.la.