Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Dutch-English translation for "wat betekent"

 

"wat betekent" English translation

Results: 1-21 of 552

wat betekent

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "wat betekent" in English

 

Context sentences

Context sentences for "wat betekent" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wat betekent dit nu voor de hele politieke ontwikkeling op Cyprus als zodanig?

But what does this mean for the whole political development of Cyprus as such?

Ten tweede: wat betekent een pluralistische bankenstructuur in de Europese Unie?

Secondly, what does a pluralist banking structure mean in the European Union?

Desondanks ziet onze cultuur grotendeels nog niet onder ogen wat dit betekent.

And yet, for the most part, our culture has not come to terms with what this means.

Wat betekent de Grondwet bijvoorbeeld voor het Deense protocol inzake zomerhuisjes?

What would the Constitution mean, for example, for the Danish summer house protocol?

En dus wil ik u vandaag een paar voorbeelden voorstellen van wat dit betekent.

And so today, I would like to present to you a few examples of what this represents.

Wanneer jullie deze industrie-term horen: een 'doorbraakhit', wat betekent dat?

When you guys hear this industry term, a breakout hit, what does that mean?

Wat betekent dat dit hetgene is wat je zou zien als je zou duiken met een onderzeeër.

Which means that really is what you would see if you took a dive in a submersible.

Jullie weten wat dat betekent... ~~~ verdoofd voor de rest van zijn leven.'

And you know about that, just essentially in a stupor the rest of his life."

In plaats van overschreden staat er bereikt, wat het tegenovergestelde betekent.

In place of the word 'exceeded ' it says 'reached ', which is the opposite.

Wat betekent deze wetgeving voor de consumenten, de mensen die ermee te maken krijgen?

What does it mean to consumers, the people who will be affected by this legislation?

De Raad verwierp dit idee, wat niet betekent dat het idee daarom verkeerd is.

The Council rejected the idea, but that does not mean there is anything wrong with it.

Nu moeten we zien wat dat betekent voor hun toekomstige huwelijksplannen.

It now remains to be seen what this means for their future marriage plans.

En bovendien hebben ze de morele vaardigheid om uit te zoeken wat "goed doen" betekent.

And beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.

En de ironie der ironieën is omdat Extremadura, het gebied -- wat betekent Extremadura?

And the irony of ironies is because Extremadura, the area -- what does Extremadura mean?

Wat betekent het om het te menen met die hoop voor het onderste miljard?

So, what does it mean to get serious about providing hope for the bottom billion?

Wat betekent het voor een ding om te vibreren en niet te vibreren tegelijkertijd?

What does it mean for one thing to be both vibrating and not vibrating at the same time?

Mijn vader glimlachte en zei, "Wel, je weet wat dat betekent, nietwaar?"

And my father smiled and said, "Well, you know what that means, don't you?"

Ze leerden me wat het betekent om vader te zijn en een gezin op te voeden.

They taught me about what it means to be a father and to raise a family.

Wat dit eigenlijk betekent, is dat veel van deze besluiten niet uit onszelf komen.

What this is actually saying is that much of these decisions are not residing within us.

Wij geven je zeer, zeer eenvoudige zinnen samen met wat elk woord betekent.

We give you very, very simple sentences along with what each word means.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Search for more words in the English-Korean dictionary.