Summary

Our team was informed that the translation for "weg halen" is missing.

Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Dutch-English translation for "weg halen"

Translation

"weg halen" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "weg halen" in English

 

Context sentences

Context sentences for "weg halen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ons amendement 7 probeert die formulering ook weg te halen uit de tekst.

Our Amendment 7 tries, in fact, to remove this wording altogether from the text.

Je leest zijn KRA en KPI voor, je geeft hem de sleutels, dan haal je de blinddoek weg.

You read out his KRA, his KPI, you give him the keys, and then you remove the blindfold.

Het verslag zegt dat het niet de bedoeling is om het goederenvervoer van de weg te halen.

The report says that it is not the intention to get freight transport off the roads.

We moeten de vervoerde goederen van de weg halen en ze per spoor laten transporteren.

We must move transported goods off the roads and onto the railways.

Ik vind het onethisch om primaten uit hun natuurlijke leefomgeving weg te halen.

I think it is morally reprehensible to take primates from the wild.

Het is niet onze bedoeling om te trachten het onderwerp uit het actualiteitendebat weg te halen.

We do not seek to remove the item from topical and urgent debate.

Ze hebben geen centrale uitvoerende macht die je weg kunt halen zodat het hele ding faalt.

They don't have a center executive branch that you can take out and cause the whole thing to fail.

Wij verzetten ons tegen elke poging de democratie uit onze grondwetten weg te halen.

The voters in our countries should always have the last word.

Daar bevindt zich het stemmetje dat zegt, "Vergeet niet bananen op te halen op weg naar huis.

It's that little voice that says to me, "Hey, you gotta remember to pick up bananas on your way home.

Geen rechter haalt een kind weg van zijn moeder... om het aan twee oude, alleenstaande ooms te geven.

No judge is going to take a child away from its mother and give it to two old bachelor uncles.

Inderdaad, er zal heel wat inspanning nodig zijn om de mijnen weg te halen.

Banning mines will indeed call for a great deal of energy.

De Franse overheid gaf het bevel al het goud en zilver uit België weg te halen.

The order was given by those in power in France to remove as much gold and silver as possible from Belgium.

We haalden ze weg bij kun kranten voor drie dagen.

We took them away from their newspaper for three days.

Omdat we de achtste geest niet hoeven weg te halen.

Because we don't need to extract the 8th spirit.

Ik verzoek u te gaan zitten en het bord weg te halen.

Would you please sit down and remove that sign.

Wanneer u die nu weg wil halen, goed, maar dan hebt u tot nu toe op zijn zachtst uitgedrukt iets anders gezegd.

If you want to destroy those foundations, all well and good, but that is not what you have been saying until now.

-- Ik heb altijd gepleit voor cultuur, maar dit programma haalt middelen weg uit nationale begrotingen voor cultuur.

I have always spoken up for culture, but this programme removes resources from national culture budgets.

Deze manier van doen legt het initiatief bij de meest radicale mensen en haalt het initiatief weg bij de gematigden.

This manner of doing things hands the initiative to the most radical people and takes it away from the moderates.

Ook telefoontjes en de vooruitgang in het algemeen kunnen dienen om een stukje eenzaamheid van de ouderen weg te halen.

Even mobile phones and progress can serve to take away some of the loneliness from the lives of elderly people.

Het eerste wat ik doe, is ze daar weg halen.

So first thing, I get them out of there.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Search for more words in the English-Finnish dictionary.