Professional translators one click away

Dutch-English translation for "werelddeel"

 

"werelddeel" English translation

Results: 1-22 of 43

werelddeel {noun}

werelddeel {het} (also: continent, vasteland)

continent {noun}

Europa is een werelddeel dat in de allerhoogste mate leeft van de globalisering.

Europe is a continent that, to the very highest degree, thrives on globalisation.

Dit werk beperkt zich niet tot ons werelddeel Europa, het is een wereldwijde taak.

This work is not just restricted to our continent of Europe: this is a global task.

Onze steun aan het werelddeel als geheel moet binnen een samenhangend kader passen.

Our assistance to the continent as a whole should be set in a coherent framework.

Ze vergeten dat er in ons werelddeel intussen 20 miljoen mensen zonder werk zitten.

They forget the 20 million people currently unemployed across our continent.

Dit alles betekent dat totalitarisme in ons werelddeel niet langer mogelijk zal zijn.

All this means that totalitarianism will no longer be possible on our continent.

werelddeel {het} (also: continent, vasteland)

mainland {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "werelddeel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Is Europa bereid de verantwoordelijkheid te nemen die van ons werelddeel verwacht wordt?

Is the European Union ready to take on the responsibilities we are expected to assume?

Zij smokkelen mensen via organisaties van werelddeel naar werelddeel.

People are smuggled via organizations between different parts of the world.

Ik kreeg niet het gevoel dat ik van het ene werelddeel naar het andere ging.

There is no sense of passing from one part of the world to another.

Het is eigenlijk verbazingwekkend dat dit werelddeel nog bestaat.

In fact you have to marvel that this part of the world has survived at all.

Ons vergrijzende werelddeel kan nieuwe inwoners goed gebruiken.

Our own part of the world, with its ageing population, has a real need for new people.

Europa kan niet langer rechten opeisen in andere werelddelen.

Europe cannot lay claim to rights in other parts of the world any longer.

Moeten wij dit anno 1997 in ons werelddeel toelaten?

Is such a state of affairs to be tolerated in Europe in 1997?

In ons werelddeel vormt overconsumptie het probleem.

In our part of the world, the problem is overconsumption.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat de arme landen in andere werelddelen ons niet interesseren.

Obviously this does not mean that we are no longer concerned about all of the other poor people in the world.

Ik citeer: " Vluchtelingen van buiten Europa moeten in veilige landen in hun eigen werelddeel worden opgevangen.

I quote: 'Refugees from outside Europe must find sanctuary in safe countries in their own part of the world.

Het raamwerk voor deze samenwerking is voor ons werelddeel het Euro-mediterraan partnerschap, Euro-Med.

The framework for this cooperation, having regard to this part of the globe, is the Euro-Mediterranean partnership.

We kunnen echter geen geloofwaardige kritiek leveren wanneer we niet eerst de problemen in ons eigen werelddeel oplossen.

Such criticism will not be credible if Europe does not first solve its own problems.

In Kyoto werd besloten in ons werelddeel zes verschillende gassen met 8 % te verminderen in de periode van 2008 tot 2012.

At Kyoto, it was decided to reduce six different gases in our part of the world by 8 % between 2008 and 2012.

Net als wij, en meer nog dan wij, hebben ze er belang bij dat het grote Europa een veel dynamischer werelddeel wordt.

Just like us, and even more so, it is in their interest that the enlarged Europe be a much more dynamic region of the world.

Meer dan in andere werelddelen is in Afrika een bevolkingspolitiek nodig die meer rekening houdt met de situatie van de vrouw.

It certainly has more need than any other region of a population policy more concerned with the condition of women.

Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, Europa is altijd een werelddeel vol paradoxen geweest, evenals vandaag de dag.

Mr President, Commissioner, Europe has always been, and remains today, a paradoxical part of the world.

Een dergelijk partnership kan alleen tot stand komen als we de specifieke problemen van de verschillende werelddelen onderkennen.

Such a partnership can only be successful if we recognize that different parts of the world have different problems.

De strijd is een gruwel voor Rusland maar ook voor Europa, en kan verregaande gevolgen hebben voor de vrede in ons werelddeel.

It is an abomination for both Russia and Europe, and the war may have far-reaching consequences for peace in our part of the world.

Wij verwachten dat de Europese Unie, onder leiding van de Raad, de onderdrukking en de tirannie in ons werelddeel een halt toeroept.

We expect the European Union, led by its Council of Ministers, to put a stop to oppression and tyranny in our part of the world.

In de andere werelddelen weet men hoe het racisme in Europa oprukt en daarom krijgen andere continenten, zoals Amerika, de voorkeur.

The International Herald Tribune says that we shall not succeed in obtaining that level of immigration and recruitment.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Have a look at the English-German dictionary by bab.la.