Summary

Our team was informed that the translation for "werk vinden" is missing.

Productive idleness:

Play the Memorize game!

Dutch-English translation for "werk vinden"

Translation

"werk vinden" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "werk vinden" in English

 

Context sentences

Context sentences for "werk vinden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ze maken zich bovenal zorgen om hun baan of om de problemen bij het vinden van werk.

Above all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.

Toen ik begon met mijn eigen werk, vond ik dat ik geen afbeeldingen moest maken.

Well, when I started working with my own work, I decided that I shouldn't do images.

Ik hoop straks te vernemen dat de Commissie er inspiratie voor wetgevend werk in vindt.

I hope to hear later that the Commission has been inspired by this for its legislative work.

Als kinderen niet naar school gaan, zullen ze ook geen werk vinden.

If children do not attend school, they will not have jobs to go to.

De praktische werkzaamheden om mensen aan het werk te krijgen vinden plaats op lokaal niveau.

Practical work aimed at getting people into employment is done locally.

Ze vond werk. ~~~ Ze zocht werk voor haar klasgenoten en vrienden.

She found a job, she scouted for jobs for her classmates and her friends.

Wie via een uitzendbureau tijdelijk werk vindt, heeft een betere kans op een vaste aanstelling.

Successful placement on a temporary basis increases the chances of permanent employment.

Daar moet een eind aan komen en er moet een evenwicht tussen werk en gezinsleven worden gevonden.

It needs to end and we need to bring about a proper balance between working and family life.

Hij werkte, hielp mensen werk vinden, probeerde middelen naar achtergestelde buurten te brengen.

He worked, helping people to find jobs and to try to bring resources into struggling neighborhoods.

In de afgelopen veertig jaar heb ik dus geen werk gevonden.?

You can wait, ' and so I have not found a job in the last 40 years. '

Dat komt doordat ze op de arbeidsmarkt moeilijk werk vinden.

Because they tend not to be recruited in the labour market.

Draagt het bij tot het vinden van werk, en zo ja, hoe dan?

Does it contribute to the finding of work, and if so, how?

Inzetbaarheid, zodat onze mensen over de vaardigheden beschikken die zij nodig hebben om werk te vinden.

Employability, so that our people have the skills they need to find work.

Het gezinsleven staat onder druk nu families proberen een evenwicht te vinden tussen werk en privé-leven.

Family life is under strain as families struggle to balance work and home.

De meesten van deze docenten zijn op een leeftijd dat het buitengewoon moeilijk is passend werk te vinden.

Most of these teachers are of an age at which it would be extremely difficult to find suitable employment.

Wij doen dit werk niet omdat anderen vinden dat we op moeten schieten en handelen volgens hun overtuigingen.

We do not do this work because other people believe we ought to speed it up and do what they believe.

Wij vinden het werk van de Commissie positief.

Our analysis of the Commission's work is positive.

Zij vinden wel werk, maar uitsluitend zwart.

They are given jobs, but only in the black economy.

Deze bedrijfstakken zorgden voor voedsel en opleiding van de mensen die in industrie en dienstverlening werk vonden.

The yield from their labour fed and educated the people who went on to work in manufacturing and the service trades.

Wie in Noord-Ierland op 47-jarige leeftijd zijn baan verliest, heeft niet veel kans ergens anders nog werk te vinden.

In Northern Ireland, if you lose your job at 47 there is not much chance of getting another job.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Search for more words in the German-English dictionary.