Dutch-English translation for "wreedheid"

NL wreedheid English translation

NL wreedheid
volume_up
{feminine}

wreedheid (also: gruwel, gruweldaad, verschrikking)
Het is ontoelaatbaar dat miljoenen kinderen wegkwijnen in ellende, wreedheid en leed.
It is not acceptable to allow millions of children to languish in squalor, atrocity and suffering.
Amerikaanse troepen zijn getuige geweest van die wreedheden en hebben deze niet voorkomen.
This is an atrocity that members of the American forces witnessed and did not prevent.
Het valt echter te vrezen dat dergelijke wreedheden vaker zullen voorkomen, en niet alleen in Rusland.
Even so, it is to be feared that such an atrocity will be repeated, and not only in Russia.

Context sentences for "wreedheid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe waarheid is dat deze wreedheid het gezicht heeft van het mondiale kapitalisme.
The truth is that this barbarity has the face of international capitalism.
DutchWreedheid jegens dieren gebeurt meestal wanneer de dieren de boerderij hebben verlaten.
Cruelty to animals most often occurs when the animals have left the farm.
DutchDe stap van wreedheid tegen dieren naar wreedheid tegen mensen is zeer klein.
It is just a small step from cruelty to animals to cruelty to humans.
DutchHet gaat hier om wreedheid tegen, en onmenselijk misbruik van, dieren.
This is an issue which concentrates on cruelty towards, and inhumane abuse of, animals.
DutchEens te meer betuigen de burgers van Europa hun woede over deze ongelooflijke wreedheid.
Yet again there is a public outcry against such inconceivable cruelty.
DutchHet geëscaleerde geweld en de wreedheid waarmee de bezetting gepaard gaat zijn buiten elke proportie.
The escalated violence and brutality of the occupation is quite disproportionate.
DutchHet tweede grievende aspect van deze zaak is de volslagen buitensporige wreedheid waarvan sprake is.
The second hurtful aspect of this case is the absolute and wanton cruelty involved.
DutchIn het Europa van de eenentwintigste eeuw is er geen plaats voor wreedheid tegen dieren.
In 21st century Europe there is no place for cruelty to animals.
DutchNiet alleen werd op grote schaal geweld gepleegd, maar in veel gevallen was sprake van extreme wreedheid.
Violence was not only widespread, but in many cases extreme brutality was used.
DutchEr is geen betere maat voor de schaal en de wreedheid ervan dan de crisis van de verweesde kinderen.
There is no better gauge of its scale and cruelty than the orphan crisis.
DutchEr heerst een algemeen gevoel van straffeloosheid en er is eerlijk gezegd een soort terugkeer gaande naar de wreedheid.
There is a general sense of impunity and, frankly, a kind of return to barbarism.
DutchZijn woorden zijn veel welsprekender dan de mijne als het erom gaat de wreedheid van het Birmese regime aan te tonen.
His words are far more eloquent than my own when confronting the evil of the Burmese regime.
DutchWe kunnen tegenover zulke wreedheid niet onverschillig blijven.
We cannot turn a blind eye to such cruelty.
DutchMaar als zo'n grootmacht weerloze mensen aanvalt... tekent dat z'n wreedheid, z'n eigen zwakheid.
But when a great power like that...... strikes defenceless people...... it shows its brutality...... its own weakness.
DutchWij veroordelen deze scherp en betreuren de omvang en de wreedheid van deze schendingen.
We strongly condemn a state of affairs in which these violations have been carried out on such a large scale and so flagrantly.
DutchIk ben echter van mening dat de omvang en de wreedheid van de terreur alle waarnemers heeft verrast.
However, I believe that the extent and intensity of the terror carried out came as a surprise to all the observers.
DutchDe bloederige wreedheid van het terrorisme heeft met name de afgelopen anderhalf jaar de hele wereld geschokt.
Indeed, over the last year and a half in particular, bloody terrorist brutality has shaken the entire world.
DutchWreedheid mag men nooit beantwoorden met wreedheid.
Barbarism should never be answered with barbarism.
DutchAls wij hier niet helpen, zullen de kinderen die het overleven erfelijk belast zijn met diezelfde wreedheid.
And if we fail to help them, those children who survive will in turn commit acts of cruelty in a cycle of abuse.
DutchSlavernij was natuurlijk een uitgelezen arbeidsbeparende methode, en wreedheid was een populaire vorm van vermaak.
Slavery, of course, was the preferred labor-saving device, and cruelty was a popular form of entertainment.