English-Chinese translation for "tilapia"

EN tilapia Chinese translation

tilapia {noun}

EN tilapia
play_circle_outline
{noun}

1. gastronomy

tilapia
play_circle_outline
罗非鱼(又叫吴郭鱼) [luó fēi yú ( yòu jiào wú ɡuō yú )] {noun} [gastro.]
tilapia
play_circle_outline
罗非鱼,一种非洲鲫鱼 [luó fēi yú, yì zhǒnɡ fēi zhōu jì yú] {noun} [gastro.]