How to write a letter in Czech

English-Czech translation for "coastguard"

 

"coastguard" Czech translation

Results: 1-14 of 14

coastguard {noun}

When the Thai Coastguard pushed out to open sea a boat with a thousand refugees but no food supplies on board, it was an inhumane act and led to the deaths of many of the refugees.

Když thajská pobřežní hlídka vytlačila člun s tisíci uprchlíky na otevřené moře a neposkytla jim potraviny, jednalo se o nelidský akt, který vedl ke smrti mnoha uprchlíků.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "coastguard" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I believe we do not simply need improved cooperation between the national coastguards.

Jsem přesvědčen, že prostě nestačí jen zlepšit koordinaci vnitrostátních pobřežních hlídek.

I worked for the Coastguard, was made a U.N. Goodwill Ambassador.

Můj táta řekl: "To je jedna věc," a já s tím dalším nepřestával.

I do not, however, support the resurrection of the concept of a European coastguard.

Nepodporuji však vzkříšení koncepce evropské pobřežní stráže.

Finally, we must also establish a coastguard for the sea borders of the Mediterranean.

Ostatně musíme též zřídit pobřežní stráž, která bude mít na starosti mořské hranice v oblasti Středozemního moře.

However, I foresee the development of a coordinated mechanism of national coastguards or of surveillance systems.

Předpokládám však, že bude vyvinut koordinovaný mechanismus vnitrostátních pobřežních stráží nebo systémů dohledu.

We need to look into the prospect of creating a European coastguard for efficient integrated maritime surveillance.

Musíme prověřit možnost vytvoření evropské pobřežní stráže pro účinný integrovaný námořní dozor.

Mr Jarzembowski has mentioned to the coastguard.

Pan Jarzembowski hovořil o pobřežní stráži.

Did coastguards hamper the boats' journey?

Bránila pobřežní stráž lodi v cestě?

In parallel, the Commission intends to support the organisation of a forum for Mediterranean coastguards throughout the region.

Souběžně s tím Komise hodlá podporovat uspořádání fóra pro pobřežní hlídky ve Středomoří v rámci celého regionu.

If we both persuade our government that it should first have a coastguard itself, I hope that we shall achieve this.

Pokud se nám podaří v prvé řadě přesvědčit naši vládu, že je potřebné zřídit pobřežní stráž, doufám, že se nám to podaří uskutečnit.

We not only need to strengthen FRONTEX - which address illegal immigration - but we also need a European coastguard.

Je nutno nejen posílit agenturu Frontex, která se zabývá nelegálním přistěhovalectvím, ale rovněž je potřeba vytvořit evropskou pobřežní stráž.

Is it not time for a comprehensive approach by the Commission, including, for example, looking at the possibility of a coastguard to deal with this problem?

Nenastal čas na komplexní přístup Komise, včetně toho, aby například posoudila možnost, že by se tímto problémem zabývala pobřežní stráž?

According to the assessment, this developing country still does not have a single operating fishing port, not a single coastguard boat, no coastguard aircraft and no fishery research.

Podle hodnocení tato rozvojová země stále nemá jediný fungující rybářský přístav, ani jednu loď pobřežní hlídky, žádné letadlo pobřežní hlídky a žádný výzkum rybolovu.
 

Suggest new English to Czech translation

Do you know any Czech expressions? Do you have a perfect Czech translation for an English idiom? Then share it with the world and add your translation to the English-Czech dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wainwright, wingspread, hypocenter, chirography, clingstone

Similar words

coarse · coarse-grained · coarsely · coarseness · coarser · coarsest · coast · coast-to-coast · coastal · coaster · coastguard · coasting · coastline · coastwise · coat · coat-hanger · coated · coatee · Coates · coati · coating

More translations in the English-German dictionary.