How to write a letter in Czech

English-Czech translation for "curb"

 

"curb" Czech translation

Results: 1-34 of 87

curb {noun}

curb {noun} (also: rein, bridle, leash)

uzda {f}

curb {noun} (also: trammel, restriction, restraint, restraining)

The US seems unable to pass legislation to curb its excessive CO2 emissions.

USA podle všeho nepřijmou právní úpravu na omezení nadměrných emisí CO2.

It sketches new ways to curb youth unemployment.

Nastiňuje nové cesty k omezení nezaměstnanosti mladých lidí.

We call on the Commission and on Commissioner Cioloş for more measures to curb price volatility and to create a safety net.

Vyzýváme Komisi a komisaře Cioloşe k přijetí dalších opatření k omezení kolísání cen a vytvoření bezpečnostní sítě.

The outcome of inter-group negotiations and discussions is an emerging, ambitious, long-term agenda for action to curb climate change.

Výsledkem jednání a diskusí mezi skupinami je nová, ambiciózní a dlouhodobá agenda kroků zaměřených na omezení změny klimatu.

Michel Barnier, Commissioner for Internal Market and Services, has proposed new measures to curb speculation on basic commodities in the derivatives market.

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, navrhl nová opatření k omezení spekulací se základními komoditami na trhu s deriváty.

curb {noun} [Amer.] (also: kerbstone, kerb, curbstone)

curb {noun} (also: bit)

udidlo {n}

to curb {verb}

to curb [curbed|curbed] {vb} (also: to restrain, to contain, to tame, to hold in)

to curb [curbed|curbed] {vb} (also: to restrain, to draw rein)

to curb [curbed|curbed] {vb} (also: to restrict, to restrain, to reduce, to shorten)

omezit {vb}

The European Union is seeking to curb rising food prices in various ways.

Evropská unie se snaží omezit zvyšování cen potravin různým způsobem.

If so, how do you then plan to curb them, or what might contribute to curbing them?

Pokud ano, jak je pak plánujete omezit, nebo co by podle vás mohlo přispět k jejich zkrocení?

Above all, we should ensure that we curb exports of such products to the rest of the world.

Především bychom měli omezit vývoz těchto výrobků do zbytku světa.

I agree that it is imperative to curb the illegal export of e-waste outside the European Union.

Souhlasím s tím, že je nutné omezit nelegální vývoz e-odpadu mimo Evropskou unii.

This initiative can curb unemployment and restart our economy.

Tato iniciativa může omezit nezaměstnanost a znovu nastartovat naše hospodářství.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "curb":

 

Context sentences

Context sentences for "curb" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

'There have been no improvements in activities to curb political corruption. ...

"Nenastalo žádné zlepšení v činnostech potlačujících politickou korupci. ...

We consider that the word apology better reflects the type of behaviour to be curbed.

Domníváme se, že slovo obhajoba lépe vystihuje typ chování, kterému je nutné se vyhnout.

I welcome this proposal, which aims to curb falsified medical products.

Vítám tento návrh, který má za cíl potlačovat padělané léčivé přípravky.

These policies also help us curb abuses that threaten our ability to provide this service.

Také nám pomáhají potlačit zneužívání, které ohrožuje poskytování služby.

Will they be ready to curb national interests in favour of the common, European good?

Budou státy připraveny potlačit své národní zájmy ve prospěch společného evropského zájmu?

All efforts must be made to curb violence and aggression in schools.

Je třeba vynaložit veškeré úsilí k zastavení násilí a agrese ve školách.

Curbing the high rate of European legislation is a promising method.

Slibnou cestou je zabrzdění vysokého evropského legislativního tempa.

In my opinion, online gambling should be curbed as much as possible.

Podle mého názoru by se internetové hazardní hry měly co nejvíce omezovat.

I believe that, in general, more building blocks are needed to curb terrorism as a whole.

Domnívám se, že obecně potřebujeme více stavebních kvádrů, abychom terorismus udrželi na uzdě.

This is the only way for us to curb the impact of climate change in future.

Je to jediný způsob, jak do budoucna snížit dopady změny klimatu.

Key decisions have to be taken to slash our emissions and curb climate change.

Je nejvyšší čas učinit důležitá rozhodnutí s cílem výrazně snížit emise a zpomalit změny klimatu.

We need a green revolution and we must curb our own excesses.

Potřebujeme zelenou revoluci a musíme zkrotit své výstřelky.

We must therefore do even more to curb the dramatic increase in the incidence of cancer, for example.

Musíme se tedy více snažit, abychom zastavili například dramatický nárůst výskytu rakoviny.

Cooperation is of the utmost importance in curbing climate change.

Spolupráce má obrovský význam v boji proti změně klimatu.

This is unacceptable, immoral wastage and must be curbed.

To je nepřijatelné a nemorální plýtvání, které je třeba ukončit.

Making rural areas more attractive will help to curb the exodus of mainly young and well-trained people.

Zatraktivnění venkovských oblastí pomůže zastavit odchod zejména mladých a školených lidí.

This is why I think that this weakens and curbs the European Union's power to respond to new challenges.

Proto se domnívám, že to oslabuje Evropskou unii a brzdí její schopnost reagovat na nové výzvy.

We must curb industrial, pillaging fishing techniques.

Průmyslové, plenitelské techniky rybolovu musíme zastavit.

It is time to curb this Europe of excess and pretence.

Je čas, abychom omezili v Evropě excesy a předstírání.

In order to curb the merciless overfishing, it is important to introduce a control and enforcement scheme.

Za účelem zabránění nemilosrdnému nadměrnému odlovu je důležité zavést systémy kontroly a vynucování.
 

Forum results

"curb" translation - forum results

 

Suggest new English to Czech translation

Do you know any Czech expressions? Do you have a perfect Czech translation for an English idiom? Then share it with the world and add your translation to the English-Czech dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wainwright, wingspread, hypocenter, chirography, clingstone

Similar words

curable · curaçao · curaçoa · curacy · curare · curate · curative · curator · curatorial · curatorship · curb · curbed · curbstone · curd · curdled · curdling · curds · cure · cure-all · cured · curer

Search for more words in the Hindi-English dictionary.