Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Czech translation for "involvement"

 

"involvement" Czech translation

Results: 1-33 of 341

involvement {noun}

involvement {noun} (also: wiring, participation, integration)

It entailed the involvement of the region's civil society in the democratic process.

Tento projekt znamenal zapojení občanské společnosti do demokratického procesu.

Our problems are global, and everyone's involvement is needed to solve them.

Naše problémy jsou globální a k jejich vyřešení potřebujeme zapojení všech.

In this case, too, the answer is that we need more involvement from Europe, not less.

V tomto případě také platí, že potřebujeme větší, nikoliv menší zapojení Evropy.

For the sake of taxpayers, we need more involvement from Europe, not less.

V zájmu daňových poplatníků potřebujeme větší, nikoliv menší zapojení Evropy.

I believe it is a good idea, particularly with the involvement of the Roma themselves.

Jsem přesvědčen, že to je dobrá myšlenka, zejména díky zapojení Romů samotných.

The involvement of and dialogue with local financial intermediaries is welcome.

Angažovanost a dialog s místními finančními zprostředkovateli jsou velmi vítány.

It must be viewed as a plan of action or a roadmap for the EU's involvement in Iraq.

Mělo by se na ni pohlížet jako na akční plán nebo plán pro angažovanost EU v Iráku.

I would also like to thank you for your personal involvement in this matter in Ireland.

Ráda bych vám také poděkovala za vaši osobní angažovanost v této záležitosti v Irsku.

I would also like to thank my fellow Members for their involvement.

Ráda bych rovněž poděkovala kolegům poslancům za jejich angažovanost.

1) The Community's involvement exclusively in projects with an extremely high scientific potential.

1) Angažovanost Společenství výlučně v projektech s mimořádně vysokým vědeckým potenciálem.

This involvement of the parliaments is an opportunity for this major area of security, justice and freedom.

Zmíněná spoluodpovědnost parlamentů znamená pro tento důležitý prostor bezpečnosti, práva a svobody velkou příležitost.

Public participation fosters agreement and involvement, leading to the social legitimisation of radioactive waste management strategies.

Zapojení veřejnosti umožňuje dohodu a spoluodpovědnost, což vede k ospravedlnění strategií nakládání s radioaktivním odpadem ve společnosti.

involvement {noun}

to involve {verb}

to involve [involved|involved] {vb} (also: to engage, to link up)

zapojit {vb}

Therefore, we ought to involve unions here to protect the interests of our people.

Proto bychom zde měli zapojit odbory, které budou ochraňovat zájmy našich lidí.

It enables us to involve the stakeholders and to achieve an integrated approach.

Umožňuje nám zapojit zúčastněné subjekty a dosáhnout integrovaného přístupu.

Mr Kósa asked how we can better involve Parliament, or how can we work together.

Pan Kósa se ptal, jak je možné lépe zapojit Parlament nebo jak můžeme spolupracovat.

If we are to make our policies more coherent, we must involve our partners.

Máme-li prohloubit soudržnost našich politik, musíme zapojit naše partnery.

So the idea that we can actually involve people in doing this thing together, collectively.

Myšlenka tedy spočívá v tom, že můžeme zapojit lidi, aby dělali něco společně, kolektivně.

to involve [involved|involved] {vb} (also: to include, to imply, to embody, to comprise)

zahrnovat {vb}

It can quite often involve nursing care and various aspects of child development.

Často může zahrnovat ošetřovatelskou péči a různé vývojové aspekty dětí.

For this reason, lifelong training should involve all social factors.

Celoživotní vzdělávání by proto mělo zahrnovat všechny sociální faktory.

Of course, this will involve additional costs in terms of the European Parliament's budget.

Bude to samozřejmě zahrnovat další výdaje pro rozpočet Evropského parlamentu.

Doctorates will involve establishments from at least three different European countries.

Doktoráty budou zahrnovat stáže na vysokých školách alespoň ve třech různých evropských zemích.

The consultation will also involve the companies affected, the authorities and so forth.

Konzultace bude zahrnovat i dotčené podniky, úřady a tak dále.

to involve [involved|involved] {vb} (also: to require, to solicit, to insist, to ask)

This will involve the establishment of an autonomous and permanent headquarters in Brussels.

Bude to vyžadovat zřízení autonomního a stálého velitelství v Bruselu.

That may be part of the answer but, as you say, it is going to involve a lot of discussion both here in Parliament and also at Member State level.

To může být část odpovědi, ale, jak říkáte, bude to vyžadovat hodně diskusí jak zde v Parlamentu, tak na úrovni členských států.

The debate we are having is of the utmost importance and, in the end, therefore, its basic objective is to demand, to request, that the Commission involve Parliament.

Rozprava, kterou zde vedeme, je nesmírně důležitá, a proto je v konečném důsledku jejím základním cílem žádat, vyžadovat, aby Komise do záležitosti zapojila Parlament.

to involve [involved|involved] {vb} (also: to imply, to implicate)

týkat se (koho/čeho) {r. v.}

to involve [involved|involved] {vb} (also: to potentiate)

umocnit {vb}

to involve [involved|involved] {vb} (also: to require, to claim)

vyžádat {vb}
zaplést se (do něčeho) {r. v.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "involvement":

Synonyms (English) for "involve":

 

Context sentences

Context sentences for "involvement" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I would like to thank Parliament for its interest and involvement in this topic.

Rád bych Parlamentu poděkoval za jeho zájem o toto téma a jeho přístup k němu.

Poland's involvement in international trade in services has never been very great.

Polská účast na mezinárodním obchodu se službami nikdy nebyla příliš rozsáhlá.

Finally, what involvement does the Agriculture Commissioner have on this issue?

A konečně se chci zeptat, jak se na této věci podílí komisař pro zemědělství?

Turkey's involvement in guaranteeing the EU's energy security is just as important.

Stejně tak je důležitá účast Turecka na zajišťování energetické bezpečnosti EU.

Involvement in regional cooperation in the Western Balkans is also important.

Důležitá je rovněž účast na regionální spolupráci v rámci západního Balkánu.

I am grateful for the work and involvement that has made its content possible.

Jsem vděčný za práci a nasazení, jež toto její kladné odhlasování umožnily.

Volunteering and partnership are the best ways to ensure that involvement.

Nejlepším způsobem na zajištění této účasti je dobrovolnictví a spolupráce.

I would also like to express my thanks for the involvement of the European Commission.

Chtěla bych také vyjádřit poděkování za angažmá Evropské komise v této věci.

Also needed are determination and involvement in the matter of introducing European law.

Je také zapotřebí rozhodnosti a angažovanosti ve věcech zavádění evropského práva.

The involvement of MEPs in election observation is extremely important.

Účast členů Evropského parlamentu ve volebním procesu je nanejvýš důležitá.

The involvement of foreign banks in the Ukrainian banking sector has already reached 35%.

Účast zahraničních bank v ukrajinském bankovním odvětví již dosáhla 35 %.

In this whole process, the involvement and support of civil society are essential.

V celém tomto procesu je zásadní účast a podpora občanské společnosti.

We have to understand that without international involvement, Mexico will not win the war.

Musíme si uvědomit, že bez mezinárodní účasti Mexiko tuto válku nevyhraje.

However, the Commission considers that there is no scope for its involvement in this case.

Komise se však domnívá, že není možné, aby se do tohoto případu zapojovala.

We need Parliament's contribution and we appreciate this involvement and this contribution.

Potřebujeme přínos Parlamentu a velmi si ceníme jeho angažovanosti a tohoto přínosu.

Europe has in fact had a good deal of involvement in the region we are discussing.

Evropa se v regionu, o kterém diskutujeme, ostatně značně angažovala.

And also we get clear involvement of the European Investment Bank in this area.

A výrazně také do této oblasti zapojujeme Evropskou investiční banku.

Two Members spoke of their regret at the inadequate involvement of the European Parliament.

Dva poslanci hovořili o svojí lítosti nad nedostatečným zapojením Evropského parlamentu.

It touches again on subjects where more active involvement is required from the EU.

Týká se opět záležitostí, ve kterých by EU měla hrát aktivnější roli.

The key question concerns the involvement and influence of children.

Hlavní otázka se zabývá zapojením dětí a jejich vlivem na rozhodování.
 

Suggest new English to Czech translation

Do you know any Czech expressions? Do you have a perfect Czech translation for an English idiom? Then share it with the world and add your translation to the English-Czech dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wainwright, wingspread, hypocenter, chirography, clingstone

Similar words

Search for more words in the Arabic-English dictionary.